Παράβαση του ισχύοντος νοµικού πλαισίου κατά την ανάθεση δασικών µελετών από το Σύνδεσµο Πάρνηθας

parnithaΤο Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς του ΓΕΩΤΕΕ απέστειλε επιστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και στον Σύνδεσµο Πάρνηθας με την οποία επισημάνει ότι ο Σύνδεσµος Πάρνηθας (Ν.Π.∆.∆.), έχει προχωρήσει στην ανάθεση πλήθους µελετών δασοτεχνικών έργων, σε µελετητές που δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα, όπως ορίζεται από τη σχετική νοµοθεσία.

Συγκεκριµένα κάνει λόγο στην ανάθεση των ακόλουθων µελετών:
1. Μελέτη συντήρησης δασικού οδικού δικτύου στο ∆ήµο Ωρωπού (Α∆Α:ΒΛ4ΨΟΕ04-9ΓΗ)
2. Μελέτη συντήρησης δασικού οδικού δικτύου στο ∆ήµο Αχαρνών (Α∆Α:ΒΕΖΑΟΕ04-ΜΓ3)
3. Μελέτη καθαρισµού περιαστικών δασικών εκτάσεων και δηµοτικών δασυλλίων στο ∆ήµο Φυλής (Α∆Α:ΒΕΖΑΟΕ04-ΜΥΕ)
4. Μελέτη καθαρισµού περιαστικών δασικών εκτάσεων και δηµοτικών δασυλλίων στο ∆ήµο Μεταµόρφωσης (Α∆Α:ΒΕΖΑΟΕ04-ΠΓΣ)
5. Μελέτη καθαρισµού περιαστικών δασικών εκτάσεων και δηµοτικών δασυλλίων στο ∆ήµο Ωρωπού (Α∆Α:ΒΕΖΑΟΕ04-8ΧΙ)
6. Μελέτη καθαρισµού περιαστικών δασικών εκτάσεων και δηµοτικών δασυλλίων στο ∆ήµο ∆ιονύσου (Α∆Α:ΒΕΖΑΟΕ04-ΚΛΧ)
7. Μελέτη καθαρισµού περιαστικών δασικών εκτάσεων και δηµοτικών δασυλλίων στο ∆ήµο Αχαρνών (Α∆Α:ΒΕΖΑΟΕ04-4Ξ∆)

Το Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί ότι οι παραπάνω ενέργειες εγείρουν ζητήµατα νοµιµότητας στη λειτουργία του Συνδέσµου
Πάρνηθας και ειδικότερα:

  1. Οι µε α/α 1 & 2 µελέτες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου ανήκουν στην κατηγορία 24 των δασικών µελετών του άρθρου 2 του Ν 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’, διόρθωσις σφαλµάτων στο ΦΕΚ 85 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εκπονούνται από δασολόγους µελετητές.
  2. Οι υπόλοιπες µελέτες αφορούν δασοτεχνικά έργα που εµπίπτουν στις διατάξεις του Π∆/τος 437/81 (ΦΕΚ 120 Α‘, διόρθωσις σφαλµάτων στο ΦΕΚ 148 Α’) και εκπονούνται και αυτές, σύµφωνα µε το περί ανάθεσης µελετών θεσµικό πλαίσιο και τη δασική νοµοθεσία, µόνο από δασολόγους.
  3. Η µε αρ. 117871/2040/2-5-11 (Α∆Α: 4ΑΘ70-ΤΘ) Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ «Εκτέλεση µικρών έργων και εργασιών πρόληψης δασικών πυρκαγιών», προβλέπει ότι είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών αποκοµιδής υπολειµµάτων κατακείµενης και εύφλεκτης ύλης, καθώς και απορριµµάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις από τους ΟΤΑ, µετά την υποβολή σχετικού αιτήµατος των ΟΤΑ, προς την εποπτεύουσα δασική αρχή (∆ασαρχείο ή ∆/νση ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου) χωρίς τη σύνταξη δασοτεχνικής µελέτης. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο η εκτέλεση των εργασιών γίνεται µετά την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την ∆/νση ∆ασών, ενώ για την έγκριση των παραπάνω εργασιών υποβάλλεται απαραίτητα από τον ενδιαφερόµενο ΟΤΑ, τεχνικό δελτίο περιγραφής εργασιών το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των υπό έγκριση εργασιών. Όµως, από τις διατάξεις της ανωτέρω εγκυκλίου, δεν προκύπτει ότι οι µελέτες καθαρισµού περιαστικών δασικών εκτάσεων και δηµοτικών δασυλλίων, δεν αποτελούν δασοτεχνικές µελέτες, ώστε να είναι δυνατή η ανάθεση της εκπόνησή τους σε επιστήµονα που δεν έχει την ειδικότητα του δασολόγου.
  4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆/τος 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α΄): «Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού» είναι υποχρεωτική η απασχόληση µε αµοιβή δασολόγου, µεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Άρθρο 11 παρ. 1ι) «…σε µελέτη µε την οποία προβλέπονται επεµβάσεις µέσα σε δάσος ή δασική έκταση…»

– Άρθρο 11 παρ. 1ια) «Στις µελέτες και στην εκτέλεση έργων αναδασώσεων, δασικών οδών ή δασικού οδικού δικτύου και δασικών µεταφορών, αντιπυρικής προστασίας, ίδρυσης και λειτουργίας ελεγχόµενων κυνηγετικών περιοχών και εκτροφείων θηραµάτων, χώρων δασικής αναψυχής, ίδρυσης δασικών φυτωρίων και καταφυγίων άγριων ζώων ή θηραµάτων».

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω οι µόνοι αρµόδιοι επιστήµονες που έχουν το απαιτούµενο επιστηµονικό υπόβαθρο και ως εκ τούτου το δικαίωµα για την εκπόνηση των εν λόγω µελετών είναι οι δασολόγοι και η ανάθεσή τους σε επιστήµονες άλλης ειδικότητας, συνιστά παράβαση του περί ανάθεσης µελετών θεσµικού πλαισίου και της κείµενης δασικής νοµοθεσίας, που οδηγεί στη σύνταξη αµφιβόλου ποιότητας µελετών, στην κακοδιαχείριση του δηµόσιου χρήµατος και θίγει τα επαγγελµατικά και επιστηµονικά δικαιώµατα των δασολόγων.

Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας – Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς επιφυλάσσεται για περεταίρω ενέργειες, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, µε σκοπό τη
διαφύλαξη των επαγγελµατικών και επιστηµονικών δικαιωµάτων των µελών του.

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΔασικές Μελέτες

Tags:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: