Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4039/2012 για την προστασία των κυνηγετικών σκύλων.

Με εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τα Δασαρχεία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αλλά και τη Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος γίνεται η γνωστοποίηση μιας σειράς υποχρεώσεων των κυνηγών εν’ όψει της νέας κυνηγετικής περιόδου.

kinigi

Συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου υποχρεούται:

  • Να μεριμνά για την ηλεκτρονική σήμανση και τη καταγραφή του ζώου καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου
  • Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου
  • Να μεριμνά για την κτηνιατρική του εξέταση, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο του ζώου
  • Να μεριμνά για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος προσαρμοσμένο στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου
  • Κατά την οποιαδήποτε μετακίνηση, μαζί με το σκύλο του να φέρει μαζί του ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο του σκύλου του και όσον αφορά την εγγραφή του αριθμού της σήμανσης του ζώων, αλλά και του εν ισχύ αντιλλυσικού εμβολιασμού τους
  • Να χρησιμοποιεί κατά τη μεταφορά του σκύλου μεταφορικά μέσα κατάλληλα με επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό που ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου και του επιτρέπουν να στέκεται όρθιο στη φυσική θέση του σώματος του, να ξαπλώνει, να στρέφει το σώμα του και να έχει πρόσβαση στο νερό όποτε αυτό το επιθυμεί
  • Να μην εγκαταλείπει το ζώο του και να ενημερώνει για κάθε μεταβολή το τηρούμενο μητρώο καταγραφής των ζώων

Για τη μη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη με την τήρηση της ηλεκτρονικής σήμανσης, τη καταγραφή του ζώου, τη τήρηση των κανόνων ευζωίας ή τη κτηνιατρική εξέταση του ζώου και της κατοχή ενημερωμένου βιβλιαρίου/διαβατηρίου, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου 300 ευρώ, σε περίπτωση δε υποτροπής τα επιβληθέντα πρόστιμα διπλασιάζονται.

Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων είναι η Δημοτική Αστυνομία και η Θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων, ανάλογα που διαπιστώνεται η παράβαση κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου.

Επιπρόσθετα στην παρ. 5 του άρθρου 5 του Νόμου 4039/2012, προβλέπεται ότι η αρμόδια αρχή έκδοσης (και ανανέωσης της άδειας κυνηγίου), οφείλει να εξακριβώνει την σήμανση του ζώου ή μη των ζώων που έχει στην κατοχή του ο κυνηγός πριν την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας κυνηγίου καθώς και να αφαιρεί αυτή, στην περίπτωση εντοπισμού μη σημασμένων σκύλων, μέχρι την συμμόρφωση του ιδιοκτήτη του κυνηγετικού σκύλου, η οποία τεκμηριώνεται με την επίδειξη του ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας ή του διαβατηρίου του σκύλου του.

Τέλος, σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής:

■ τα Δασαρχεία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, να ενημερώσουν τους υπαλλήλους τους για την αρμοδιότητα αυτή και να συμβάλλουν στην εφαρμογή του Νόμου αυτού, ώστε κατά την έκδοση ή την ανανέωση κάθε άδειας κυνηγίου να προηγείται ο συστηματικός έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων του κάθε αιτούντος κυνηγού, όσον αφορά τη ηλεκτρονική σήμανση του σκύλου ή των σκύλων που κατέχει, με την επίδειξη του/των ενημερωμένου/ων βιβλιαρίου/ων υγείας ή του/των διαβατηρίου/ων του/των σκύλου/ων του,

■ τα Δασαρχεία, συνδράμοντας την υπηρεσία μας, να μας γνωστοποιήσουν κατά πόσο στην περιοχή δικαιοδοσίας τους έχουν εντοπίσει περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των κυνηγών που προσέρχονται για την έκδοση ή την ανανέωση των αδειών κυνηγίου, τυχόν μέτρα που έχουν λάβει για να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά αυτά καθώς και να εξετάσουν την περίπτωση της επανεξέτασης αδειών κυνηγίου, που ενδέχεται να έχουν εκδοθεί χωρίς να έχει τηρηθεί η απαίτηση της παρ. 5 του Ν.4039/2012.

■ η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, όπως με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας δραστηριοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος της επιτήρησης της λύσσας, να ενημερώσει τα μέλη της για τις υποχρεώσεις τους ως ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, εστιάζοντας τόσο στο υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της λύσσας αλλά και στη ηλεκτρονική σήμανση των ζώων η οποία συνδέεται με την κατοχή της άδειας κυνηγίου.

Σχετικά αρχεία:

  • Η υπ’ αριθμ. 1969/100521/14-8-2013 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4039/2012 για την προστασία των κυνηγετικών σκύλων»
  • Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.» (ΦΕΚ Α΄ 15)


ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: