Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου – παροχή υπηρεσιών σε έναν πτυχιούχο περιβαλλοντικών επιστημών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Safeguarding the Lesser White – fronted goose fennoscandian population in key wintering and staging sites within in European flyway» 

ergasiaΤο Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού «∆ΗΜΗΤΡΑ» Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενδιαφέρεται να απασχολήσει µε ανάθεση έργου έναν πτυχιούχο περιβαλλοντικών επιστηµών για τις ανάγκες του προγράµµατος: «Safeguarding the Lesser White – fronted goose fennoscandian population in key wintering and staging sites within in European flyway» για την περίοδο από 1-10-2013 έως 30-6-2014. Συγκεκριµένα οι εργασίες που θα του ανατεθούν είναι οι εξής:

α) Συµµετοχή στη µέτρηση κυνηγών στο ∆έλτα Έβρου 2-3 φορές το µήνα κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014.
β) Συµµετοχή στον έλεγχο των κυνηγών στο ∆έλτα Έβρου έως και 4 φορές το µήνα κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014.
γ) Καταγραφή της έντασης της κυνηγετικής δραστηριότητας µέσω ερωτηµατολογίων και µέτρησης πυροβολισµών, τουλάχιστον 2 φορές το µήνα, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2013-2014,
δ) Συλλογή περιττωµάτων από νανόχηνες και ασπροµέτωπες χήνες στο ∆έλτα Έβρου και Λίµνη Κερκίνη µε σκοπό την ανάλυση της δίαιτας αυτών των ειδών,
ε) Συµµετοχή στην υλοποίηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων διαχείρισης στο ενδιαίτηµα τροφοληψίας και κουρνιάσµατος της νανόχηνας,
στ) Επεξεργασία των στοιχείων και συγγραφή των ενδιάµεσων αναφορών του προγράµµατος, ζ) Συµµετοχή σε συναρτήσεις εργασίας που θα οργανωθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος στην Ελλάδα

Τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 1. Πτυχίο Περιβαλλοντικών Επιστηµών (από σχολές ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  Βιολογίας, Περιβάλλοντος).

 2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέµατα περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης µε έµφαση στην πανίδα σε προστατευόµενες περιοχές.

 3. Γνώση GIS και εργασιακή εµπειρία µε αυτό το αντικείµενο τουλάχιστον ενός έτους.

 4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 5. ∆ίπλωµα οδήγησης, τουλάχιστον Β κατηγορίας.

 6. Καλή γνώση υπολογιστών.

 7. Εµπειρία σε θέµατα έρευνας άγριας πανίδας και ιδιαίτερα ορνιθοπανίδας. Θα εκτιµηθεί προϋπηρεσία σε πρόγραµµα LIFE για τη νανόχηνα.

 8. Καλή γνώση υπολογιστών.

 9. Καλή γνώση µιας δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίµηση γαλλικά)

Το ύψος δαπάνης της εν λόγω ανάθεσης προϋπολογίστηκε µέχρι το ποσό των 11.700 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων όλων των κρατήσεων. Η αξιολόγηση των προσφορών των ενδιαφεροµένων θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών του Ινστιτούτου ∆ασικών Ερευνών την
Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου 2013 στα γραφεία του Ινστιτούτου ∆ασικών Ερευνών. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τα εξής:

 1. Κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή του διαγωνισµού, φάκελο που να γράφει το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνσή του καθώς και τον τίτλο του έργου. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει οικονοµική προσφορά, πλήρη τεχνική περιγραφή του προσφερόµενου έργου και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχτηκε τους όρους ανάθεσης του έργου.
 2. Η πρόσληψη γίνεται από τον ∆ιευθυντή, ο οποίος αποφασίζει και επί τυχόν ενστάσεων, µετά από σχετικές εισηγήσεις της αρµόδιας επιτροπής. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η επιτροπή µπορεί µετά από πλήρη αιτιολόγηση να προτείνει κατά την κρίση της εκείνον που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες του έργου.
 3. Η υπογραφή της σύµβασης γίνεται µέσα σε 5 µέρες από τότε που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο η απόφαση για ανάθεση του έργου.
 4. Η πληρωµή του αναδόχου γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα µετά την προσκόµιση από τον ανάδοχο απόδειξης παροχής υπηρεσιών και των λοιπών δικαιολογητικών.
 5. Οι λεπτοµέρειες εκτέλεσης του έργου µετά την ανάθεση θα περιγράφονται στη σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ Ινστιτούτου και αναδόχου.

Ο ∆ιευθυντής
∆ρ Θωµάς Παπαχρήστου
Τακτικός Ερευνητής

570 06 ΒΑΣΙΛΙΚΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ http://www.fri.gr e-mail: info@fri.gr
 (2310) 461-171, 461-172,461-173, 461-411, 461-637, 465-719, 465-050, 465-370 Fax: (2310) 461-341

Σχετικό αρχείο:

 

auth_jobsΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: