Α.Π.Θ.: σύμβαση μίσθωσης έργου για έναν (1) δασολόγο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρακτική άσκηση Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Φιλίππου, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα τεσσάρων (04) μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Η τεχνική υποστήριξη (διοικητικές ενέργειες διαχείρισης) του έργου Πρακτική Άσκηση φοιτητών Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και θα συνεργάζεται με το επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και ένα μέλος ΕΤΕΠ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Πτυχίο Δασολόγου- Περιβαλλοντολόγου Πανεπιστημίου
2. Τουλάχιστον διετής εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα πρακτικής άσκησης.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με ειδίκευση στην συγκομιδή και τεχνολογία δασικών προϊόντων
2. Εμπειρία στην υποβοήθηση της εκπαίδευσης φοιτητών (πχ. υποβοήθηση στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων ή στη σύνταξη πτυχιακών διατριβών)

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας στο Φοίνικα (κτίριο Δ, Γραφείο κ. Φιλίππου) από τις 10:00 – 13:30 τις εργάσιμες ημέρες, έως τις 11/11/2013 και ώρα 13:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 992740 καθηγητή κ. Ι. Φιλίππου.

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: