Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης Εκπαιδευτικού Έργου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Δασοπονία και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ ΑΜΘ, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης ανάθεσης Εκπαιδευτικού Έργου για την διδασκαλία του μαθήματος «Οικοϋδρολογία ημίξηρων περιοχών» στα αγγλικά. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6) μήνες.

Ειδικότερα:

Προσόντα – Βαθµολογία

  • Πτυχίο ΑΕΙ ∆ασολογίας ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο της αλλοδαπής 10%
  • ∆ιδακτορικός τίτλος στην οικοφυσιολογία. 25%
  • Άριστη γνώση Αγγλικών 5%
  • Εµπειρία διδασκαλίας του ανωτέρω αντικειµένου στην Αγγλική γλώσσα σε τριτοβάθµια Ιδρύµατα 20%
  • Εργασίες σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους στην οικούδρολογία ηµίξηρων περιοχών 20%
  • Συµµετοχή σε ανταγωνιστικά Ελληνικά και ∆ιεθνή χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, συναφούς περιεχοµένου µε την υπό Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θέση 20%

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ (ee.teikav.edu.gr).

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα :

  1. Υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
  2. Πρόσβασης εντός πέντε ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία ΓΗ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα (επικυρωμένα) που αποδεικνύουν τα ζητούμενα προσόντα. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποσταλούν σε φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ ΑΜΘ, Άγιος Λουκάς, 65404 έως και την Δευτέρα 18-11-2013. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανωτέρω
πρόσκληση, δίνονται στο τηλέφωνο 2510 462 308.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
Καθ. Δημήτριος Εμμανουλούδης

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: