Επέκταση της εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες μελισσών για την περίοδο 2013−2014.

Με την αριθμ.  4424/137557/11-11-2013 (ΦΕΚ Β΄2923) απόφαση του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες επέκτασης της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος επιτήρησης και διερεύνησης των απωλειών στις αποικίες μελισσών των μελισσοκομείων όλης της χώρας (εφεξής Προγράμματος), για την περίοδο 2013− 2014.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος καθορίζονται στα Παραρτήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 και 9 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

Με εγκυκλίους της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) καθορίζονται οι τύποι ερωτηματολογίων που θα συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στα εμπλεκόμενα στο Πρόγραμμα μελισσοκομεία.

ΣΚΟΠΟΣ − ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα τελευταία χρόνια απασχολεί σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο το πρόβλημα των απωλειών στις αποικίες των μελισσών, τόσο σαν πρόβλημα που επηρεάζει τη μελισσοκομική παραγωγή όσο και σαν πρόβλημα που επηρεάζει την επικονίαση. Πρόσφατα η Επιτροπή της Ε.Ε παρουσίασε έκθεση στο Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάστηκε η πρόταση για την ανάγκη διερεύνησης του εν λόγω προβλήματος και την εξεύρεση λύσης, σε αυτό δε το πλαίσιο, αποφασίστηκε και η συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Προγράμματος.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ακριβή εκτίμηση των απωλειών των αποικιών των μελισσών και στη διερεύνηση των σημαντικότερων ασθενειών και διαταραχών της μέλισσας.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην:
− Εκτίμηση του ποσοστού θνησιμότητας διαχείμασης,
− Εκτίμηση του ποσοστού θνησιμότητας μεσοπεριόδου,
− Εκτίμηση του βαθμού παρασίτωσης από το άκαρι Varroa destructor πριν τη διαχείμαση,
− Εκτίμηση του επιπολασμού των κυριότερων ασθενειών της μέλισσας {[βαρροϊκή ακαρίαση, νοζεμίαση, αμερικάνικη σηψιγονία, ευρωπαϊκή σηψιγονία, χρόνια παράλυση, ιός των παραμορφωμένων φτερών (DWV) και οξεία παράλυσης των μελισσών (ABPV),]} πριν τη διαχείμαση, μετά τη διαχείμαση και κατά τη διάρκεια της παραγωγικής περιόδου,
− Ταυτοποίηση υποχρεωτική του ιού της χρόνιας παράλυσης των μελισσών (CBPV),
− Εξασφάλιση άμεσης και έγκαιρης κινητοποίησης στην περίπτωση ανίχνευσης των δύο εξωτικών αρθροπόδων (Aethina tumida,  Tropilaelaps spp.),
− Καταγραφή μελισσοκομείων υψηλού κινδύνου όσον αφορά την πιθανότητα εμφάνισης των δύο εξωτικών αρθροπόδων.

Για την επίτευξη αξιόπιστων αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συγκρίσιμων συμπερασμάτων σε Κοινοτικό επίπεδο, η κατάρτιση του Προγράμματος έχει γίνει με την υιοθέτηση εναρμονισμένων διαδικασιών και τη χρήση κοινών επιδημιολογικών δεικτών από όλα τα συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα Κράτη Μέλη, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς.

Το Πρόγραμμα θα στηριχτεί στην ενεργητική επιτήρηση των μελισσοκομείων και θα υλοποιηθεί με τρεις επισκέψεις εκπαιδευμένου προσωπικού (επιθεωρητών) σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μελισσοκομείων.

Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε τρεις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και πρέπει, για όλα τα μελισσοκομεία ενός νομού και για κάθε περίοδο, να ολοκληρωθούν εντός ενός συγκεκριμένου 30ημέρου έτσι, ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί πριν τη διαχείμαση, το φθινόπωρο του 2013, η δεύτερη μετά τη διαχείμαση, τέλος χειμώνα με αρχή άνοιξης του 2014, και η τελευταία κατά την παραγωγική περίοδο, τέλος άνοιξης και καλοκαίρι του 2014.

Λαμβάνοντας υπόψη α) τα στοιχεία για τον αριθμό και την κατανομή των μελισσοκομείων στο σύνολο των νομών της χώρας, όπως αυτά αποτυπώνονται στα Μητρώα Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων, β) ένα συντελεστή εμπιστοσύνης 95% και γ) εκτιμώντας έναν επιπολασμό
της τάξης του 15% για τις προς διερεύνηση ασθένειες και διαταραχές, ο αριθμός των μελισσοκομείων του δείγματος ορίζεται στα 200, τα οποία κατανέμονται ανά νομό όπως αναφέρεται στον πίνακα του Παραρτήματος. 2. Για την καλύτερη επεξεργασία, αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων του προγράμματος τα μελισσοκομεία, ανάλογα με τη δυναμικότητά τους, θα ταξινομηθούν σε τέσσερις κλάσεις (1−50, 51−150, 151−300 και 300+).

Σχετικό αρχείο:

  • Υ.Α. 4424/137557/11-11-2013 (ΦΕΚ Β΄2923) Επέκταση της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες μελισσών για την περίοδο 2013−2014.


ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: