Ρύθμιση χρήσης διχτυών στην αλιεία

dixtia psarema

Π.Δ. 174/13 (ΦΕΚ 277 Α/17-12-2013)   Ρύθμιση χρήσης διχτυών στην αλιεία.

Άρθρο 1 – Ελάχιστο μέγεθος ματιών στα στατικά δίχτυα

Απαγορεύεται καθ’ όλο το έτος σε όλη την Επικράτεια, η αλιεία με στατικά δίχτυα (απλάδια ή μανωμένα ή συνδυασμό αυτών) που έχουν μέγεθος ματιών μικρότερο των είκοσι (20) χιλιοστών, μετρούμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 517/2008. 

Άρθρο 2 – Ρύθμιση της θαλάσσιας αλιείας ψαριών του είδους «αθερίνα» (Atherina boyeri)

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1, μπορεί να διενεργείται σε όλη την επικράτεια η αλιεία ψαριών του είδους «αθερίνα» (Atherina boyeri) και μόνο αυτού, αποκλειόμενης της αλιείας άλλου υδρόβιου οργανισμού, με απλάδι δίχτυ, που έχει ελάχιστο άνοιγμα ματιού 16 χιλιοστά τουλάχιστον, μετρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 517/2008. Το δίχτυ αυτό πρέπει να έχει περαιτέρω τα εξής χαρακτηριστικά: α) μήκος έως 220 μέτρα, β) ύψος έως 400 (αριθμός ματιών).

2. Κατά τον απόπλου σκάφους για την αλίευση ψαριών του είδους «αθερίνα» απαγορεύεται να υπάρχει πάνω σε αυτό άλλο δίχτυ, πλην εκείνου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο αλιευτικό εργαλείο.

3. Απαγορεύεται η αλιεία και εμπορία ψαριών του είδους «αθερίνα» με μέγεθος μικρότερο των 5 εκατοστών.

Άρθρο 3

Το απλάδι δίχτυ του άρθρου 2 καταχωρίζεται, επιπλέον του απλαδιού διχτυού (GNS), στο έντυπο άδειας του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, με την ειδική ένδειξη (GNS αθερίνα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Β.Δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών» (Α΄160) και στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 404/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής».

Άρθρο 4 – Κυρώσεις

Οι παραβάτες του παρόντος διατάγματος τιμωρούνται με τις διοικητικές ποινές του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 5 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: