Εγκύκλιος: «Υποβολή Έκθεσης Αντίκρουσης στο Αρµόδιο Δικαστήριο».

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & Φ.Π
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (B)

Αθήνα, 20 ∆εκεµβρίου 2013
Αριθ. πρωτ.: 139995/6531

Θέµα : «Υποβολή Έκθεσης Αντίκρουσης στο Αρµόδιο ∆ικαστήριο».
Σχετ.: Το αριθ. 65609/1471/21-2-1995 έγγραφό µας.

∆ιαπιστώνουµε ότι, επί υποθέσεων που έχει ασκηθεί στα αρµόδια δικαστήρια αίτηση ακύρωσης ή αναστολής, κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και λοιπών αρµοδίων από το νόµο οργάνων, επί πράξεων εκδοθεισών στα πλαίσια των δασικών διατάξεων, οι ∆ασικές Υπηρεσίες µη συµµορφούµενες µε την αριθ. 65609/1471/21-2-1995 εγκύκλιο διαταγή της υπηρεσίας µας, υποβάλλουν απλά διαβιβαστικά έγγραφα µε τα στοιχεία της υπόθεσης, αντί να υποβάλλουν έκθεση αντίκρουσης.

Κατόπιν τούτου παρακαλούµε σύµφωνα µε τα υποδεικνυόµενα στην ανωτέρω εγκύκλιο όπως, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, να υποβάλλετε έκθεση αντίκρουσης στα αρµόδια ∆ικαστήρια, στην οποία να αναφέρεστε ενδελεχώς και µε πληρότητα στο πραγµατικό µέρος καθενός από τους προβαλλόµενους λόγους ακυρώσεως, όπως αιτούνται τα αρµόδια ∆ικαστήρια, κοινοποιώντας αυτήν και στην υπηρεσία µας, σύµφωνα µε την ανωτέρω εγκύκλιο.

Οι Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας στις δασικές υπηρεσίες αρµοδιότητας τους, για ανάλογη εφαρµογή.

Σας επισυνάπτουµε την ανωτέρω εγκύκλιο µε το υπόδειγµα της έκθεσης αντίκρουσης.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κων/νος ∆ηµόπουλος
∆ασόλογος

Σχετικά αρχεία:

  • Εγκύκλιος 139995/6531/20.12.2013 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΛΓΦ0-5Σ0) «Υποβολή Έκθεσης Αντίκρουσης στο Αρµόδιο ∆ικαστήριο»
  • Εγκύκλιος 65609/1471/21-2-1995 Περί συντάξεως της προβλεπόμενης απο το νόμο εκθέσεως αντικρούσεως των προσβαλλομένων λόγων ακυρώσεως ενώπιον του Σ.Τ.Ε.


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: