Αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & Φ.Π.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΣΘ.∆ΑΣΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ : Β

Αθήνα 24 -12-2013
Αρ.πρ.: 136767/3508

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση ιδιωτικών φυλάκων θήρας

Σχετ. 1. Τα άρθρα 266 και 267 του Ν.∆ 86/1969
2. Η αριθµ. 3036/2013 απόφαση του ∆’ τµήµατος του ΣτΕ
3. Η αριθµ. 1123/2011 απόφαση του Γ΄τµήµατος του ΣτΕ

Σχετικά µε τη διοικητική διαδικασία που οφείλουν οι δασικές Υπηρεσίες να εφαρµόζουν για την αναγνώριση των προσλαµβανόµενων από τις κυνηγετικές Οργανώσεις Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας, στο πλαίσιο των άρθρων 266 και 267 του Ν.∆ 86/1969, θέτουµε υπόψη σας τα εξής:

Οι κυνηγετικές οργανώσεις προσλαµβάνουν ιδιωτικούς φύλακες θήρας µε δική τους πρωτοβουλία ύστερα από δηµόσια ανακοίνωση και επιλογή µεταξύ υποψηφίων οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών πληρούν καθορισµένα προσόντα, όπως αυτά καθορίζονταν στην απόφαση του Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αριθµ. 103351/2412/2009 (1377 Β΄) και ισχύουν σήµερα, µετά τη ρύθµιση που έγινε µε το άρθρο 55 παρ.3 του Ν.4178/2013 (174 Α΄).

Κατ΄ αντιστοιχία µε τα προαναφερόµενα και η διαδικασία ανανέωσης ή µετατροπής των συµβάσεων υπαλλήλων των κυνηγετικών οργανώσεων σε συµβάσεις αορίστου χρόνου αφορά αποκλειστικά τα συµβαλλόµενα µέρη (Κυνηγετικές οργανώσεις και ιδιωτικούς υπαλλήλους τους) και εκτελείται από αυτές, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.

Στην περίπτωση νέας πρόσληψης το πρακτικό της επιλογής και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων ιδιωτικών φυλάκων θήρας υποβάλλονται για έγκριση στην εποπτεύουσα δασική αρχή προκειµένου αυτή να προχωρήσει στην έκδοση πράξεως αναγνωρίσεως του
προσλαµβανόµενου και να ακολουθήσει ενώπιον της η ορκωµοσία του. Στην πράξη αναγνώρισης ορίζονται η έδρα, η περιοχή ευθύνης και η υποχρέωση του προσλαµβανόµενου να ασκεί τα καθήκοντά του κατά το πρώτο τρίµηνο σε στενή συνεργασία και υπό την καθοδήγηση των δασοφυλάκων του δηµοσίου προς απόκτηση εµπειρίας πεδίου. Στην περίπτωση της ανανέωσης των συµβάσεων εργασίας των ιδιωτικών φυλάκων θήρας ή της µετατροπής αυτών σε συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, προσκοµίζονται τα αντίστοιχα παραστατικά (αποφάσεις του ∆.Σ περί ανανέωσης η µετατροπής της σύµβασης και οι σχετικές συµβάσεις εργασίας ).

Οι κυνηγετικές οργανώσεις, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οφείλουν να συµµορφώνονται µε τη συνακόλουθη διοικητική διαδικασία που ισχύει για τη θήρα η οποία αποτελεί έργο δηµοσίου ενδιαφέροντος (ΣΤΕ 3036/2013). Κατά τη διαδικασία αυτή, η διοίκηση ελέγχει τη νοµιµότητα κάθε πρόσληψης (στην προκείµενη περίπτωση την µετατροπή της σύµβασης σε σύµβαση αορίστου χρόνου) και εκδίδει την προβλεπόµενη εκτελεστή διοικητική πράξη για την αναγνώριση του προσλαµβανοµένου ή παρατείνει τυχόν προϋπάρχουσα, αναγνώριση. H αναγνώριση ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η σύµβαση εργασίας ή τυχόν ανανέωση αυτής ή µετατροπή της σε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Μόνο µετά την αναγνώριση και την ορκωµοσία του ενώπιον της δασικής αρχής επιτρέπεται να ασκεί ο ιδιωτικός φύλακας θήρας τα καθήκοντά του και µάλιστα: α) σε καθορισµένη περιοχή ευθύνης β) τιθέµενος αρχικά υπό την καθοδήγηση οργάνων της δασικής αρχής προς απόκτηση εµπειρίας πεδίου και γ) ελεγχόµενος πειθαρχικά για πράξεις και παραλείψεις που στοιχειοθετούν παράβαση καθήκοντος (ΣΤΕ 1123/2011) .

Με βάση τα ανωτέρω, οι δασικές υπηρεσίες οφείλουν να εφαρµόζουν, το άρθρο 267 του ∆ασικού Κώδικα και δεν είναι επιτρεπτή η φύλαξη της θήρας από ιδιώτες χωρίς την τήρηση της προβλεπόµενης διοικητικής διαδικασίας (αναγνωρίσεως, καθοδηγήσεως και πειθαρχικού ελέγχου του ιδιωτικού φύλακα θήρας) .

Για τους λόγους που προαναφέραµε παρακαλούµε για την άµεση υλοποίηση της προαναφερόµενης διοικητικής διαδικασίας αναγνώρισης των Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας και την έκδοση των σχετικών πράξεων αναγνώρισής τους, σε κάθε περίπτωση πρόσληψης ή παράτασης των συµβάσεων εργασίας τους, σύµφωνα µε το άρθρα 266 και 267 του ∆ασικού Κώδικα.

Επιπροσθέτως παρακαλούµε να µας γνωρίσετε τα στοιχεία των λειτουργούντων, αναγνωρισµένων σύµφωνα µε το ∆ασικό Κώδικα, Κυνηγετικών Συλλόγων στην περιοχή ευθύνης σας ( ονοµασία, αριθµό µελών καθενός) καθώς και αναλυτικά στοιχεία (αριθµό και ονοµατεπώνυµα) για τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας που υπηρετούν σε αυτούς και τον αριθµό της διοικητικής πράξης αναγνώρισης ενός εκάστου εξ αυτών. Τα προαναφερόµενα στοιχεία για τις Κυνηγετικές Οµοσπονδίες θα µας κοινοποιηθούν αντίστοιχα από τις ∆.νσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων (συνηµµένοι πίνακες)

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ

Σχετικά αρχεία

  • Τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η ηλικία και λοιπά θέματα που αφορούν πρόσληψη και λειτουργία των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων. Y.A. 103351/2412/9-7-2009 (ΦΕΚ Β΄ 1377/2009)ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: