ΟΔΕΔΥ: «Η κοινή πρόταση για το Οργανόγραµµα της Δασικής Υπηρεσίας που δεν έγινε ποτέ»

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  ∆ΑΣΟΠΟΝΩΝ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
«Ο.∆.Ε.∆.Υ»

Αθήνα,10-02- 2014
Αριθ. Πρωτ: 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

«Η κοινή πρόταση για το Οργανόγραμμα της ∆ασικής Υπηρεσίας που δεν έγινε ποτέ»

Είναι γνωστό ότι η αρχή της υποβάθµισης της ∆ασικής Υπηρεσίας ανάγεται σε πρωθύστερους των µνηµονίων χρόνους και πήρε ραγδαία µορφή µετά τη µεταφορά της   δασοπυρόσβεσης στο  Π.Σ   το  1998, µε κύρια χαρακτηριστικά, τη συνεχή υποχρηµατοδότηση, την υποστελέχωση, τον κατακερµατισµό του ∆ασικού αντικειµένου και τη µεταφορά ∆ασικών αντικειµένων και δραστηριοτήτων, εν όλω ή εν µέρει, σε άλλους φορείς, καθώς και η επιβολή  άσκησης από την Υπηρεσία  µας αλλότριων με το Δασικό αντικείμενο δραστηριοτήτων.

Ήδη βρισκόμαστε εν μέσω της µνηµονιακής λαίλαπας µε ορατό το ενδεχόμενο οριστικής περαιτέρω απομάκρυνσης Δασικών αντικειμένων  φιλέτων και γνωστές πλέον τις προτάσεις συρρίκνωσης της Υπηρεσίας µας τις τελευταίες µέρες (σύσκεψη ΥΠΕΚΑ, προτάσεις ΣΕΕ∆∆).

Και το εύλογο ερώτηµα που ανακύπτει είναι το ποιες ήταν οι κοινές προτάσεις των ∆ασικών Υπαλλήλων αυτά τα χρόνια στο µέγιστο ζήτηµα της οργανωτικής συγκρότησης της Υπηρεσίας µας.

Είμαστε υποχρεωμένοι εδώ να επισημάνουμε ότι αυτό  που αποτελεί κυριολεκτικά την πεμπτουσία, χαρακτηρίζει και σφραγίζει καταλυτικά τη  συνεργασία των   ∆ασικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ιδίως σ’ αυτή τη δυσμενέστατη συγκυρία, μια δηλαδή κοινή  πρόταση  όλων  των  ∆.Σ.Ο  προς  την  Πολιτεία, δεν στάθηκε δυνατόν να υπάρξει τα τελευταία χρόνια, παρά μόνο κοινή πρόταση στο πρόσφατο παρελθόν Δασοπόνων  και  Δασοφυλάκων.

Παρά τις επίμονες και αγωνιώδεις γραπτές και προφορικές από την πλευρά μας εκκλήσεις προς την ΠΕ∆∆Υ, για ν’ αναφερθούμε στην τελευταία  τουλάχιστον δεκαετία, προκειμένου να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε  κοινή  πρόταση όλων των Δασικών Υπαλλήλων, εισπράξαμε εκκωφαντική σιωπή και μονομερείς ενέργειες.

∆υστυχώς αυτή η επιλεκτική και κατά περίπτωση συνεργασία αποτέλεσε και αποτελεί το μεγάλο έλλειμμα και το µεγάλο ζητούµενο για το δασικό συνδικαλιστικό κίνηµα, πολλώ  δε μάλλον τώρα που διακυβεύεται η οντότητα  της  ∆.Υ και οι αρνητικές εξελίξεις πολύ φοβόµαστε ότι θα µας ξεπεράσουν και θα αναδείξουν τις ευθύνες µας , στον καθένα µας βέβαια αυτές που του αναλογούν.

Κεφαλαιώδες επίσης θέµα που πρέπει να συζητήσουµε και να απαιτήσουµε, παράλληλα µε την οργανωτική  συγκρότηση, θα πρέπει  να είναι η επαναφορά όλων των δασικών αντικειµένων και δραστηριοτήτων στο φυσικό τους χώρο, στη ∆ασική Υπηρεσία και η ενιαία διαχείρισή τους, σύµφωνα µε την επιστήµη και την παγκόσµια πρακτική.

Θέλουµε εµφατικά  να τονίσουµε την αναγκαιότητα αναβάθµισης των ∆ασονοµείων που βρίσκονται στην καρδιά του δασικού αντικειµένου, σε πολυδύναµα τµήµατα µε αυξηµένες αρµοδιότητες, όπως συγκεκριµένα έχουµε προτείνει, στελεχωµένα   από  ∆.Υ  όλων  των  κλάδων,  προκειµένου  να ανταποκριθούν  στις ανάγκες µιας Υπηρεσίας µε αρµοδιότητα ως τις εσχατιές της χώρας µας, και να ρυθµιστεί, η υπαγωγή των ∆ασοφυλακείων στα ∆ασονοµεία, η αναλογική κατανοµή των  οργανικών  θέσεων  µεταξύ  των  δασικών  κλάδων, η απρόσκοπτη υπηρεσιακή εξέλιξη σύµφωνα µε τα ισχύοντα, κ.λ.π.

∆εν είναι δυνατόν να αποδεχθούµε π.χ απαξιωµένα ∆ασονοµεία χωρίς διαβάθµισή τους σύµφωνα µε τα  παραπάνω, αποδεκατισμένα από πλευράς στελέχωσης, για να τους «φορτώνονται» µόνο οι ευθύνες και µε συναδέλφους εγκαταλελειµµένους  και στα σκαλιά  ανά πάσα στιγµή  της  εισαγγελίας, υπόλογους κυρίως  για  ενέργειες στις  οποίες  αδυνατούν να ανταποκριθούν,  θέμα για  το οποίο θα κινηθούμε πλέον αν χρειασθεί  σε κάθε κατεύθυνση και µε κάθε µέσο.

Γιατί ∆.Υ  χωρίς αποκεντρωτικό σχεδιασµό δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει, γιατί ∆.Υ και Υδροκέφαλη οργάνωση είναι έννοιες ασύµβατες.

Για όλα αυτά επαναφέρουµε την έκκλησή µας  για κοινή πρόταση οργανογράµµατος, έστω και τώρα, όλων των ∆ασικών κλάδων, ∆ασολόγων – ∆ασοπόνων – ∆ασοφυλάκων, για να αντιταχθούµε όλοι µαζί στη συρρίκνωση και στην περαιτέρω απαξίωση της ∆.Υ και να απαιτήσουµε την αναβάθµιση και την ανασυγκρότησή της.

  • να  αποφασίσουµε  και  να  δώσουµε  συγκεκριµένο  περιεχόµενο  και  κατεύθυνση στις ενέργειές µας
  • να  µην αποδειχθούµε  κατώτεροι των περιστάσεων.

ODEDY

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  ∆ΑΣΟΠΟΝΩΝ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
«Ο.∆.Ε.∆.Υ»
Χαλκοκονδύλη 31 – ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 2310 546447& FAX: 2310 517084 KIN.  6973380915

e-mail:  podypr@yahoo.gr website:  www.dasoponos.com

——————————————————————————————————–

logo dasikisΚατηγορίεςΔασική Πολιτική, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

1 reply

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: