ΚΥΑ για τον καθορισμό τελών για τη χορήγηση αεροφωτογραφιών, ορθοφωτοχαρτών, DTM, κ.λπ.

topography

Αριθμ. 275/24066/14 (ΦΕΚ 523 Β/28-02-2014): Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής).

Άρθρο 1 – Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο ορισμός των ανταποδοτικών τελών για τα τοπογραφικά στοιχεία που χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τη Διεύθυνση Τοπογραφικής του Διοικητικού Τομέα Κοινο­τικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 2 – Εκτυπώσεις

1. Για εκτυπώσεις αεροφωτογραφιών οι ενδιαφερόμε­νοι πληρώνουν τα εξής τέλη:
α) για αεροφωτογραφίες κλίμακας μέχρι 1:20.000, δια­στάσεων 24X24 εκατοστά σε φωτογραφικό χαρτί, 4,00 ευρώ ανά αεροφωτογραφία,
β) για αεροφωτογραφίες κλίμακας άνω των 1:20.000, διαστάσεων 24X24 εκατοστά σε φωτογραφικό χαρτί, 5,00 ευρώ ανά αεροφωτογραφία,
γ) για μεγεθύνσεις των περιπτώσεων α και β, διαστά­σεων 50X60 εκατοστά σε φωτογραφικό χαρτί, 13,00 ευρώ και 17,00 ευρώ αντίστοιχα ανά μεγέθυνση και
δ) για χορήγηση των αντίστοιχων διαθετικών και αρ­νητικών φίλμ των περιπτώσεων α και β 8,00 ευρώ και 11,00 ευρώ αντίστοιχα ανά αεροφωτογραφία διαστάσε­ων 24X24 εκατοστά.

2. Για εκτυπώσεις ορθοφωτογραφιών κλίμακας 1:5000, οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη:
α) μέχρι και 4 ακέραια φύλλα ορθοφωτογραφιών 73,00 ευρώ ανά φύλλο,
β) άνω των 4 έως και 10 ακέραια φύλλα ορθοφωτο-γραφιών 61,00 ευρώ ανά φύλλο για τα επιπλέον των 4 φύλλων και
γ) άνω των 10 ακέραιων φύλλων ορθοφωτογραφιών 49,00 ευρώ ανά φύλλο για τα επιπλέον των 10 φύλλων.

3. Για την εκτύπωση εκάστου ακέραιου διαγράμματος ενοτήτων κλίμακας 1:5000 οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν 14,00 ευρώ ανά φύλλο. Στις εκτυπώσεις αυτές δεν περι­λαμβάνονται τα όρια των εντοπισθέντων αγροτεμαχίων.

4.  Τα ανταποδοτικά τέλη των παρ. 2 και 3 αφορούν χορήγηση ακέραιων ορθοφωτογραφιών και διαγραμ­μάτων ενοτήτων, περιλαμβανομένης της περιμετρικής λωρίδας αυτών πλάτους 125 μέτρων, χορηγούνται δε σε αδιαφανές χαρτί. Για την χορήγησή τους σε διαφανές χαρτί τα αντίστοιχα τέλη αυξάνονται κατά 50%, υπό τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 6.

Άρθρο 3 – Ψηφιακές Παραδόσεις

1.  Για ψηφιακές παραδόσεις των ορθοφωτογραφιών της παρ. 2 του άρθρου 2 οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη:
α) για τις ορθοφωτογραφίες της περίπτ. α 102,00 ευρώ ανά ορθοφωτογραφία,
β) για τις ορθοφωτογραφίες της περίπτ. β, 90,00 ευρώ ανά ορθοφωτογραφία και
γ) για τις ορθοφωτογραφίες της περίπτ γ 76,00 ευρώ ανά ορθοφωτογραφία.

2. Για ψηφιακές παραδόσεις αεροφωτογραφιών (σά­ρωση 1000 dpi) οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν 3,00 ευρώ ανά αεροφωτογραφία.

3. Για στοιχεία εσωτερικού και προσεγγιστικού εξωτε­ρικού προσανατολισμού (αρχείο διακρίβωσης κάμερας (calibration report) Χο, Υο, Ζο, ω, φ, κ) οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν 1,00 ευρώ ανά αεροφωτογραφία.

4. Για παραδόσεις του ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM) ανά φύλλο ορθοφωτογραφίας οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη:
α) μέχρι και 4 ακέραια φύλλα 82,00 ευρώ ανά φύλλο,
β) άνω των 4 και έως και 10 ακέραια φύλλα 73,00 ευρώ ανά φύλλο για τα επιπλέον των 4 φύλλων και
γ) άνω των 10 ακέραιων φύλλων ορθοφωτογραφιών 58,00 ευρώ ανά φύλλο για τα επιπλέον των 10 φύλλων ή
δ) 0,02 ευρώ ανά υψομετρικό σημείο με ελάχιστο ποσό 30,00 ευρώ.

5. Για ψηφιακές παραδόσεις των διαγραμμάτων ενο­τήτων της παρ. 3 του άρθρου 2 οι ενδιαφερόμενοι πλη­ρώνουν 14,00 ευρώ ανά διάγραμμα ενοτήτων.

6. Για πολύγωνα περιοχών ή γραμμικά στοιχεία με εξειδικευμένη χρήση γης, τα οποία προκύπτουν από κατά περίπτωση επεξεργασία των δηλώσεων των αγρο­τών ή των χαρακτηριστικών εδάφους (gaec) σε συνδυα­σμό με τους κωδικούς των ενοτήτων, όπως αυτοί προέ­κυψαν φωτοερμηνευτικά, οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν 20ευρώ ανά κωδικό χρήσης που χρήζει επεξεργασίας ανά Νομό και 0,10ευρώ ανά πολύγωνο ή γραμμή.

7. Για ψηφιακές παραδόσεις τοπωνυμίων οι ενδιαφε­ρόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη:
α) 10,00 ευρώ ανά φύλλο ορθοφωτογραφίας ή β) 1,00 ευρώ ανά τοπωνύμιο (σημείο) με ελάχιστο ποσό 10,00 ευρώ.

8.  Για ψηφιακές παραδόσεις κλίσεων εδάφους και προσανατολισμών οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη:
α) 10,00 ευρώ ανά φύλλο ορθοφωτογραφίας.

Άρθρο 4 – Λοιπά τοπογραφικά στοιχεία

1. Για τριγωνομετρικά σημεία οι ενδιαφερόμενοι πλη­ρώνουν τα εξής τέλη:
α) για οριζόντιες συντεταγμένες (Χ, Υ) 1,00 ευρώ ανά τριγωνομετρικό σημείο,
β) για υψόμετρο (Ζ) 1,00 ευρώ ανά τριγωνομετρικό σημείο και
γ) για περιγραφή τριγωνομετρικού σημείου 0,50 ευρώ ανά τριγωνομετρικό σημείο.

2.  Για ορόσημα και στάσεις πολυγωνικών οδεύσεων οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα εξής τέλη:
α) για οριζόντιες συντεταγμένες (Χ,Υ) 0,50 ευρώ ανά ορόσημο ή στάση και β) για υψόμετρο (Ζ) 0,50 ευρώ ανά ορόσημο ή στάση.

3. Για τη χορήγηση λοιπών τεχνικών στοιχείων (τεύχη επίλυσης τριγωνισμού, οδεύσεων, αυτοσχέδια υπαίθρου, τεύχη γωνιομετρήσεων κλπ) οι ενδιαφερόμενοι πληρώ­νουν 0,50 ευρώ ανά σελίδα του αντίστοιχου τεύχους.

Άρθρο 5 – Χορήγηση τοπογραφικών στοιχείων σε δημόσιες αρχές

1. Στις δημόσιες αρχές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 3 του Ν. 3882/2010, τα στοιχεία των άρθρων 2, 3 και 4 χορηγούνται δωρεάν. Στην αίτησή τους προς τη Δ/νση Τοπογραφικής του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι δημόσιες αρχές πρέπει να τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα της χρήσης των στοιχείων που ζητούνται και να προσδιορίζουν την περιοχή.

2. Στις περιπτώσεις που η αιτούσα δημόσια αρχή πρό­κειται να χρησιμοποιήσει τα τοπογραφικά στοιχεία για οικονομικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δημόσιας αποστολής της, κα-ταβάλλει τα τέλη που ορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 μειωμένα κατά 50%.

3. Οι δημόσιες αρχές οφείλουν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αποκλειστικά για τον σκοπό τον οποίο τα ζητούν και πάντοτε με τρόπο που να διασφαλίζει το Δημόσιο συμφέρον.

4. Εφόσον από τα τοπογραφικά στοιχεία που χορήγη­σε η Δ/νση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε άλλη δημόσια αρχή προ­κύψουν παράγωγα γεωχωρικά δεδομένα η αρχή αυτή υποχρεούται να τα χορηγήσει στη Δ/νση Τοπογραφικής.

Άρθρο 6 – Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης τοπογραφικών στοιχείων

1.  Τα τοπογραφικά στοιχεία χορηγούνται στους εν­διαφερόμενους, υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν εξα­σφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις διαβαθμισμένες περιοχές, όπου αυτές απαιτούνται.

2.  Τα πάσης φύσεως έξοδα αναπαραγωγής (υλικά εκτύπωσης, μαγνητικά μέσα κ.λπ.) βαρύνουν τους εν­διαφερόμενους.

3. Τα στοιχεία χορηγούνται για αποκλειστική χρήση των ενδιαφερομένων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή αυτών στο σύνολό τους ή σε τμήμα τους και η χορήγηση ή μεταπώλησή τους σε τρίτους.

4. Το χορηγούμενο, σύμφωνα με την παρούσα, υλικό υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις χαρτοσή­μου.

5.  Τα ποσά που προκύπτουν από τη χορήγηση των τοπογραφικών στοιχείων κατατίθενται υπέρ του Δημο­σίου στον Κ.Α. 1259.

Άρθρο 7 – Κατάργηση διατάξεων

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθ. 302488/12-7-1999 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού ανταποδοτικών τελών Τοπογραφικών στοιχείων για την χορήγησή τους, στους ενδιαφερόμενους». (Β΄ 1493).

 ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: