Αποδοχή Γνωµοδότησης του Τ.Σ.Δ. για τα δασοτεχνικά έργα

dasika erga

Σύµφωνα µε  γνωµοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (Τ.Σ.Δ.) τα ειδικά δασοτεχνικά έργα του αρθρ. 16 Ν. 998/79 αποτελούν δηµόσια έργα του αρθ. 1 Ν. 1418/1984, όπως κωδικοποιήθηκε µε το αρθ. 1 Ν. 3669/2008 και εκ του λόγου τούτου δικαιολογείται η πρόβλεψη εργολαβικού οφέλους κατά τη σύνταξη των προϋπολογισµών.

Η γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ. έγινε αποδεκτή ως έχει απο τον  Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής (αρ. πρωτ. 140540/5259/πε/10.3.2014)  και στάλθηκε στις Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για γνώση και εφαρμογή.ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: