Επιτακτική η στελέχωση και χρηματοδότηση των Δασαρχείων στον Νομό Ηλείας κι όχι συγχώνευση τους

syriza

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς :

– Εσωτερικών
– Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα : Επιτακτική η στελέχωση και χρηματοδότηση των Δασαρχείων στον Νομό Ηλείας κι όχι συγχώνευση τους.

Στην έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που εξέδωσε για λογαριασμό του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία διενεργήθηκε στα Δασαρχεία και στις Διευθύνσεις Δασών της χώρας και συγκεκριμένα στην ενότητα Ζ.5. με τίτλο «Ως προς τις Δομές» της έκθεσης αυτής προτείνεται: «Το Υπουργείο στο οποίο διαβιβάζεται η παρούσα έκθεση, σε συνεργασία με το Υ.Π.Ε.Κ.Α./Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και το ΥΔΙΜΗΔ θα πρέπει, με στόχο τη προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων, και την αειφορική διαχείριση και ανάπτυξή τους, να εξετάσει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των περιφερειακών δασικών Υπηρεσιών της χώρας, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δασικών Υπηρεσιών, την ορθολογικότερη κατανομή του προσωπικού και του υπάρχοντος εξοπλισμού με βάση τις ανάγκες, και την επιδίωξη εξοικονόμησης πόρων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να εξεταστεί η ενσωμάτωση των λειτουργιών των Δασαρχείων κάθε Περιφερειακής Ενότητας σε μία κεντρική διοικητική μονάδα, τη Διεύθυνση Δασών, με έδρα την πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας (τ. Νομού). Στη μονάδα αυτή θα υπάγονται ως εποπτευόμενες μονάδες τα Δασονομεία και τα Δασοφυλακεία, για τα οποία επίσης απαιτείται αναδιάρθρωση, λαμβάνοντας υπόψη και το υπηρετούν δασικό προσωπικό, ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων και ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων. Οι κεντρικές ως άνω Υπηρεσίες θα λειτουργούν ανάλογα με τις σημερινές Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία. Από τη συγχώνευση των (80) Δασαρχείων με τις Διευθύνσεις Δασών στις οποίες υπάγονται, ήτοι από τη λειτουργία (53) δασικών Υπηρεσιών – Διευθύνσεων Δασών έναντι των (134) που λειτουργούν σήμερα και την αναδιάρθρωση των Δασονομείων και Δασοφυλακείων, προσδοκάται να ελαττωθεί η εσωτερική γραφειοκρατία, να απλοποιηθούν οι διοικητικές δομές και να προκύψει σημαντικό δημοσιονομικό όφελος, λόγω και της μείωσης των δαπανών από τη μίσθωση και την εν γένει λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων.»

Επίσης στην ίδια έκθεση συγκεκριμένα για το Νομό Ηλείας αναφέρεται ότι οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές είναι σημαντικότατες και καταγράφονται ως εξής:

Δασαρχείο Πύργου

  • Απασχολούνται τρεις (3) δασοπόνοι ενώ βάσει του ΠΔ της Αποκ. Διοίκησης προβλέπονται πέντε(5).
  • Απασχολούνται τέσσερις (4) οδηγοί ενώ οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες.

Δασαρχείο Ολυμπίας

  • Απασχολείται ένας (1) δασοπόνος, στην έκθεση των επιθεωρητών καταγράφονται δύο (2) δασοπόνοι ενώ βάσει του ΠΔ της Αποκ. Διοίκησης προβλέπονται πέντε (5).
  • Απασχολούνται δεκατέσσερις (14) δασοφύλακες ενώ οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες.

Δασαρχείο Αμαλιάδας

  • Απασχολούνται τρεις (3) δασολόγοι, όσοι αναφέρονται και στην έκθεση των επιθεωρητών βάσει του ΠΔ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αλλά σίγουρα απαιτείται τουλάχιστον ένας ακόμη.
  • Απασχολούνται τέσσερις (4) δασοπόνοι, στην έκθεση των επιθεωρητών καταγράφονται τέσσερις (4) δασοπόνοι ενώ βάσει του ΠΔ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προβλέπονται πέντε (5).
  • Απασχολούνται δεκατέσσερις (14) δασοφύλακες ενώ οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες.

Επομένως από τα παραπάνω στοιχεία, συνάγεται ότι δεν αποτελεί πρόβλημα για τα δασαρχεία της χώρας η μη συστέγασή τους με τις διευθύνσεις δασών της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αλλά η υποστελέχωσή τους και η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για την αποτελεσματικότερη προστασία των εκτάσεων δικαιοδοσίας τους.

Ο Νομός Ηλείας βιώνει ακόμα και σήμερα, επτά χρόνια μετά τις πυρκαγιές του 2007, τα καταστροφικά αποτελέσματα αυτών στις δασικές περιοχές, τις υποδομές, το περιβάλλον, την καθημερινότητα των πολιτών. Επίσης πέραν των τραγικών συνεπειών από τις πυρκαγιές παρατηρούνται καταπατήσεις, αλλαγή χρήσης χαρακτηρισμένων δασικών εκτάσεων καθώς και παράνομες εναποθέσεις απορριμμάτων σε δασικές εκτάσεις-αναδασωτέες περιοχές. Επομένως ο ρόλος των Δασαρχείων σε ένα τόσο πολύπαθο Νομό πρέπει να ενισχυθεί ορθολογικά και όχι να υποβαθμιστεί στο όνομα της συρρίκνωσης των δημοσίων δαπανών για την επίτευξη των μνημονιακών δεσμεύσεων της συγκυβέρνησης.

Στο Νομό Ηλείας σήμερα υπάρχουν τρία (3) Δασαρχεία, τα οποία καλύπτουν συνολικά έκταση 2.595.754,00 στρεμμάτων.

Το Δασαρχείο Πύργου καλύπτει μια περιοχή 925.444 στρεμμάτων, το Δασαρχείο Ολυμπίας περιοχή 780.000 στρεμμάτων και της Αμαλιάδας 890.310 στρεμμάτων.

Τα τρία (3) αυτά Δασαρχεία καθημερινά επιτυγχάνουν στις περισσότερες των περιπτώσεων, παρ’ όλες τις ελλείψεις σε προσωπικό, υλικοτεχνικά μέσα και κονδύλια, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και λειτουργούν αποτρεπτικά και περιοριστικά για τη διενέργεια παράνομων ενεργειών όπως η λαθροϋλοτομία, η παράνομη Θήρα, οι καταπατήσεις δασικών εκτάσεων και η αλλαγή των χρήσεων γης μετά τις πυρκαγιές του 2007 και η παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων σε αναδασωτέες εκτάσεις.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός στα τρία Δασαρχεία του είναι παλιός, τα μέσα που παρέχονται πενιχρά και η τιμή καυσίμων που καλούνται να καταβάλουν στα επίπεδα της τιμής του εμπορίου και όχι κρατικών δομών αντίστοιχης σημασίας όπως αυτός της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι και στην Διεύθυνση Δασών απασχολούνται τρεις (3) δασολόγοι και μία (1) δασοπόνος ενώ οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες.

Επειδή στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινή Γεωργική Πολιτική, του έτους 2012, προκύπτει ότι τα δάση και οι λοιπές δασικές εκτάσεις καλύπτουν το 50,7% της Επικράτειας, που κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη πανευρωπαϊκά κατηγορία δασοκάλυψης.

Επειδή μία τέτοια επιλογή θα θέσει σε ιδιαίτερο κίνδυνο την περιοχή της Ηλείας και το ήδη σημαντικά βεβαρημένο φυσικό οικοσύστημά της.

Επειδή απαιτείται να ανατραπεί η «πολιτική λογική» της καταστροφής των δασών που βλέπουμε κάθε τόσο να αποτυπώνεται σε νομοθετικές πρωτοβουλίες και προσπάθειες να αλλάξει η δασική νομοθεσία «δυστυχώς» σε βάρος της δασοπροστασίας.

Επειδή στον πολύπαθο καθώς τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν κατολισθήσεις και καθιζήσεις αλλά με σημαντικότατο φυσικό «πλούτο» Νομό Ηλείας η ανάδειξη του πολυλειτουργικού ρόλου των δασών και κυρίως της σημασίας τους, στην προστασία του εδάφους, και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι επιτακτική όσο ποτέ.

Επειδή απαιτείται άμεσα να στελεχωθούν και να ενισχυθούν οικονομικά τα Δασαρχεία του Νομού Ηλείας.

Επειδή μια σύγχρονη δασική πολιτική οδηγεί στην ανάδειξη της συνεισφοράς των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων στις τοπικές οικονομίες με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, τη συγκράτηση του πληθυσμού και την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

  • Προτίθενται να κλείσουν Δασαρχεία στο Νομό Ηλείας όπως τους προτείνετε στην προαναφερόμενη Έκθεση;
  • Προτίθενται να προσλάβουν το απαιτούμενο βάσει των καταγεγραμμένων ελλείψεων επιστημονικό, ειδικευμένο και άκρως απαραίτητο προσωπικό στα Δασαρχεία του Νομού Ηλείας;
  • Προτίθενται να στηρίξουν έμπρακτα και ολοκληρωμένα το έργο των Δασαρχείων του Νομού Ηλείας παρέχοντας την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, την επιμόρφωση και την οικονομική στήριξη για την καλύτερη προστασία των 2.595.754,00 στρεμμάτων δικαιοδοσίας τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη
Βασίλης Χατζηλάμπρου

vouliΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: