Πρόσκληση αποσπάσεων επτά υπαλλήλων στο Πράσινο Ταµείο

PRASINO-TAMEIO

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατ’ εφαρµογή του ν. 3889/2010 «Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση ∆ασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» καθώς και ειδικότερα του άρθρου 10 (Α΄/182/14.10.2010) όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 42 του ν. 4030 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις » (Α΄/249/25.11.2011), προτίθεται να προβεί στην απόσπαση επτά (7) υπαλλήλων για την υποβοήθηση του έργου του Πράσινου Ταµείου, ως εξής:

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΚΛΑ∆ΟΣ-ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ)

  • ΠΕ Μηχανικών (2)
  • ΠΕ ∆ιοικητικών – Οικονοµικών (1)
  • ΠΕ ∆ασολόγων (1)
  • ΠΕ Οικονοµολόγος (1)
  • ΠΕ Περιβάλλοντος (1)

Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι δύο (2) έτη. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου οι αποσπάσεις µπορεί να παρατείνονται µια ή περισσότερες φορές ή να διακόπτονται. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται η γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, ύστερα από δηµοσιοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης στην οποία καθορίζονται ο αριθµός, οι ειδικότητες και τα ζητούµενα πρόσθετα προσόντα του προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑ: ΒΙΗΔ0-ΕΚΕ)ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: