Καταγραφή έργων που αφορούν απολήψεις ύδατος

potistra

Με την αριθμ. οικ. 145026/14.1.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 31 Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  με την αριθμ. οικ. 145893/12.5.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1212 Α)  συστήνεται  στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α, Μητρώο Σημείων Υδροληψίας με  την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)», για τη συνολική εγγραφή των σημείων υδροληψίας και των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος από τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας.  Στο Ε.Μ.Σ.Υ. εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα σημεία υδροληψίας από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα  όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 της  οικ. 145026/14.1.2014  ΚΥΑ.    

Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπως προκύπτει από το αριθμ. οικ. 109989/702/20.5.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας της Ειδικής Γραμματείας Δασών, θα πρέπει να καταγράψουν όλα τα έργα που αφορούν απολήψεις ύδατος (υδρογεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις πηγών, απολήψεις από ρέοντα επιφανειακά ύδατα) για τις ανάγκες  των Δασικών  Υπηρεσιών (π.χ.υδρογεωτρήσεις για την άρδευση των δασικών φυτωρίων) ή έργα που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων αντιπυρικής προστασίας, της διαχείρισης  των ορεινών βοσκότοπων και θήρας (έργα ποτισμού των κτηνοτροφικών ζώων και της άγριας πανίδας).

Από την καταγραφή δεν  εξαιρούνται  τα έργα για τα οποία η αποθήκευση  του νερού γίνεται μόνο με συλλογή ομβρίων υδάτων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 της υπ. αριθ. 145026/14.1.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 31 Α) όπως ισχύει, μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2015 ο ενδιαφερόμενος χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας ο οποίος δεν διαθέτει άδεια χρήσης νερού σε ισχύ ή δεν έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υποχρεούται να προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας.

Σχετικό αρχείο:

  • Έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ. 109989/702/20.5.2014 «Καταγραφή έργων που αφορούν απολήψεις ύδατος»

 


 

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: