Εγκύκλιος: Χαρακτηρισμός εκτάσεων

egk

Ειδική Γραµµατεία ∆ασών
Γενική ∆/νση Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών & Φ.Π.
Γραφείο Γενικού ∆/ντή

Αθήνα, 2/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 110789/1293

Εγκύκλιος 

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισµός εκτάσεων

Σύµφωνα µε τη διάταξη του β’ εδ. της παρ. 1 του άρθρ. 2 του Ν. 998/79, όπως ισχύει, «Με Π.∆ µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ορίζονται τα συνεκτιµώµενα στοιχεία, επιστηµονικά κριτήρια για την υπαγωγή έκτασης στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, όπως ισχύει». Κατά δε τη µεταβατική διαταγή της παρ. 21 του άρθρ. 52 του Ν. 4280/2014 το ως άνω Π.∆. εκδίδεται εντός προθεσµίας έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του ως άνω Νόµου 4280/2014, ήτοι από τις 8.8.2014, ηµέρα δηµοσίευσης αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 159/Α/8.8.2014).

Εποµένως, µέχρι την έκδοση του ως άνω Π.∆. η υπαγωγή εκτάσεων στις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρ. 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύει, θα διενεργείται, κατά την επιστηµονική κρίση του αρµόδιου δασικού οργάνου, µε βάση τους ορισµούς που παρατίθενται στις οικείες ως άνω διατάξεις και τη σχετική νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: