Κατά την 1η καταμέτρηση, η οποία διεξάγεται περί το τέλος του χειμώνα, καταγράφονται τα αναπαραγωγικά ζεύγη (δηλαδή το χαμηλότερο επίπεδο του πληθυσμού στο έτος) ενώ κατά τη 2η γίνεται μια εκτίμηση της ετήσιας παραγωγής και επιτυχίας φωλεοποίησης.

Οι ετήσιες θερινές καταμετρήσεις λαμβάνουν χώρα κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Οι αριθμοί που καταγράφονται δείχνουν την κατάσταση των πληθυσμών των ειδών σε συγκεκριμένες αντιπροσωπευτικές περιοχές, την περίοδο εκείνη, κατά τη συγκεκριμένη μέρα (για κάθε περιοχή).

Τονίζεται ότι οι καλοκαιρινές καταμετρήσεις γίνονται κάθε χρόνο πριν την έναρξη των απελευθερώσεων οπότε και αποκλείεται η συμπερίληψη των όποιων απελευθερωμένων θηραμάτων στις εκτιμήσεις της Υπηρεσίας.

Η παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων των θηραμάτων σε συνάρτηση με την έρευνα κάρπωσης (η οποία αποτελεί και η ίδια ένα είδος παρακολούθησης του πληθυσμού των θηραμάτων) αποτελούν από κοινού ένα διαχειριστικό εργαλείο ελέγχου των πληθυσμιακών τάσεων των θηραμάτων.  Ακόμα, οι εποχιακές καταμετρήσεις δίδουν στοιχεία για την επιτυχία αναπαραγωγής των ειδών.

Francolinus-francolinus4

Φραγκολίνα –Francolinus francolinus (Φωτό: http://www.poulia.info)

Τα κυριότερα αποτελέσματα και οι εκτιμήσεις της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας όπως αυτές έχουν προκύψει από την επεξεργασία των καταμετρήσεων του 2014:

1. Ο εκτιμώμενος παγκύπριος πληθυσμός των περδικιών παρουσιάζεται μειωμένος σε ποσοστό 42,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό. Όπως έχει σημειωθεί και σε προηγούμενο δελτίο τύπου της Υπηρεσίας μας η αναπαραγωγική περίοδος για τα περδίκια φαίνεται ότι δεν ήταν επιτυχής λόγω κυρίως των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τόσο κατά την χειμερινή περίοδο (έλλειψη διαθέσιμης τροφής) όσο και κατά την περίοδο εκκόλαψης γεγονός που φαίνεται ότι επηρέασε πολύ αρνητικά τους πληθυσμούς των περδικιών.

2. Ο εκτιμώμενος παγκύπριος πληθυσμός της φραγκολίνας παρουσιάζεται μειωμένος σε ποσοστό 52,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό. Μείωση της τάξης του 20% παρουσιάζει και ο  παγκύπριος πληθυσμός της φάσας.

3. Ο παγκύπριος πληθυσμός των λαγών φαίνεται να παρουσιάζει μικρή ανάκαμψη σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό.

4. Το ποσοστό αυξομείωσης των πιο πάνω πληθυσμών είναι διαφορετικό ανά περιοχές και επαρχίες.  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι παρόμοιες αυξομειώσεις στους πληθυσμούς των ειδών έχουν παρουσιαστεί και στο παρελθόν για διάφορους άλλους λόγους αλλά λόγω της δυναμικής που παρουσιάζουν οι πληθυσμοί των μικρών θηραμάτων, η ανάκαμψη επιτυγχάνεται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

chukar

Καθοριστικός παράγοντας για επίτευξη της ανάκαμψης των πληθυσμών των ειδών πέραν των καιρικών συνθηκών και των μέτρων που λαμβάνονται είναι και η τήρηση της αρχής της αειφορίας της κάρπωσης, η κυνηγετική αυτοσυγκράτηση, ο σεβασμός των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, που αποτελούν την κύρια πηγή τροφοδότησης των περιοχών κυνηγίου, η πάταξη κάθε μορφής λαθροθηρίας καθώς και ο σεβασμός και η τήρηση του ανώτατου αριθμού θηραμάτων ανά κυνηγό ανά εξόρμηση το οποίο για την επικείμενη κυνηγετική περίοδο έχει καθοριστεί στον ένα λαγό, τρία περδίκια και μία φραγκολίνα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η αύξηση ή η μείωση που παρουσιάζεται στους πληθυσμούς των θηραμάτων υπονοεί και αύξηση ή μείωση στην κάρπωση κατά την επερχόμενη κυνηγετική περίοδο η οποία όμως δεν θα πρέπει να αναμένεται να είναι και ποσοτικά αντίστοιχη στην αύξηση ή στη μείωση που παρουσίασαν οι πληθυσμοί κατά την περίοδο των καταμετρήσεων οπότε δεν θα πρέπει να αναμένεται και αντίστοιχη αύξηση ή μείωση της κάρπωσης.

Οι λόγοι είναι ποικίλοι όπως οι ιδιάζουσες συνθήκες της 1ης μέρας κυνηγίου (καιρικές συνθήκες, δυσανάλογη κυνηγετική πίεση σε διάφορες περιοχές κ.ά.), που ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό και την κάρπωση συνολικά αφού ένα ποσοστό γύρω στο 20 – 25% του συνόλου των θηραμάτων που θηρεύονται σε όλη την κυνηγετική περίοδο, θηρεύονται την 1η μέρα κυνηγίου.