ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

kunigos skulos

Στην έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2014-2015 και κατά την έκδοση των αδειών θήρας, το θέμα που απασχόλησε την πλειοψηφία τόσο των κυνηγών όσο και των δασικών υπηρεσιών ήταν τα κυνηγετικά σκυλιά και πιο συγκεκριμένα η υποχρέωση εµβολιασµού τους κατά της λύσσας, το βιβλιάριο υγείας που πρέπει να διαθέτουν καθώς και η ηλεκτρονική ταυτοποίηση τους.

Ένα παρόμοιο θέμα φαίνεται ότι προκάλεσε «σοβαρή αναστάτωση» στον κυνηγετικό κόσμο της χώρας και πριν από… μισό αιώνα! Αυτό διαπιστώνει κανείς, διαβάζοντας τον κυνηγετικό τύπο των αρχών της δεκαετίας του 1960. Παραθέτουμε σχετικό άρθρο από το μηνιαίο περιοδικό ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ, του Αλέκου Πειρουνάκη, ένα έντυπο που ξεκίνησε το 1930 και διαδραμάτισε, για αρκετές δεκαετίες, σπουδαίο ρόλο στην κυνηγετική ενημέρωση.

IMG_7679

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΩΣ αὐθαίρετα καὶ δικτατορικὰ θεωροῦνται ἀπὸ τὸν κυνηγετικὸν κόσμον, τὰ ὅσα τελευταίως τὸ ὑπουργεῖον Γεωργίας, διὰ διαταγῶν του τὸν ὑποχρεώνει πρὸς ἐφαρμογήν, συνήθως, παρὰ τὰς ἰσχυούσας διατάξεις.

Σοβαρὰν ἤδη ἀναστάτωσιν δημιουργεῖ τό, ἐξ ἐσφαλμένης ἑρμηνείας τῆς περὶ ταυτοτὴτων τῶν κυνῶν διατάξεων, ὑπουργικὸν τελεσίγραφον, διὰ τοῦ ὁποίου δὲν ἐπιτρέπεται ἡ χορήγησις ἀδείας κυνηγίου, εἰς τοὺς κατόχους κυνῶν, οἲτινες δὲν ἔσπευσαν νὰ ἐφοδιασθῶσιν μὲ δελτίον ταυτότητος τοῦ σκύλου των.

Ὁ νόμος βεβαίως, ἁπλῶς ἀπαγορεύει τὴν μεταφορὰν τῶν κυνῶν ἄνευ ταυτότητός των, καὶ μόνον αὐτὴν τὴν κύρωσιν ἐπιβάλλει. Νὰ μὴ γίνωνται δεκτοὶ οἱ ἄνευ ταυτότητος κῦνες. Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ἀπαγορευτικῆς διατάξεως, θ’ ἀρκοῦσε ἡ πρὸς τὰ διάφορα μεταφορικὰ μέσα (σιδηρόδρομοι, πλοῖα, ἐπιβατικὰ αὐτοκίνητα κλπ.) ὑπόμνησις τῆς ἀπαγορεύσεως ταύτης καὶ οὐχι αὐστηρὰ διαταγὴ πρὸς τὰς Δασικὰς Ἀρχάς, νὰ μὴν ἐκδίδουν ἀδείας θήρας εἰς τοὺς κατόχους τῶν ἄνευ ταυτότητος κυνῶν.

Ὁ χωρικὸς κυνηγὸς μὲ τὸν γκέκα του, ὅστις ὑπολογίζει καὶ τὸ μονόδραχμον, διατὶ νὰ ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλη 25δραχμον εἰς τὸν Κυνηγ. Σύλλογον διὰ ταυτότητα, ἐνῶ οὔτε μεταφορικὰ χρησιμοποιεῖ, οὔτε ἄλλης προνοίας τυγχάνει τὸ σκυλί του.

Ἡ νομοθετικὴ διάταξις, ὅπως σαφῶς διατυποῦται, εἶναι ὑποχρεωτικὴ μόνον διὰ τοὺς Κυνηγετικοὺς Συλλόγους πρὸς χορήγησιν ταυτότητος κυνῶν, προαιρετικὴ δὲ διὰ τὸν κάθε κυνηγὸν καὶ τὸν σκύλο του, ἡ ἔκδοσις ταύτης. Φρονοῦμεν ὅτι ὁ κύριος ὑφυπουργὸς ἐνδείκνυται ν’ ἀναθεωρήση τὴν περὶ μὴ χορηγήσεως ἀδειῶν εἰς τοὺς ἀφεντικούς, σχετικὴν ἐντολήν του.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΡΙΘ. 360 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1961

 dasarxeio.com


Υπενθύμιση: Για την αναπαραγωγή του περιεχομένου από άλλα δικτυακά μέσα είναι απαραίτητη η αναφορά της πηγής και η χρήση  συνδέσμου παραπομπής προς το άρθρο του dasarxeio.com.

 ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: