ΚΥΑ – Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων

egk

Υπ’ αριθμ.  146896/17-10-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄2878).

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται:

α) στα νέα και υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων, τα οποία εξυπηρετούν τις χρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι,
β) στις νέες και υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, χρήσεις των υδάτων, ανεξάρτητα αν τα σημεία υδροληψίας είναι ιδιωτικά, δημόσια ή δημοτικά

Δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης, μεταξύ άλλων, στις υδροληψίες που εξυπηρετούν ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών μέσα σε δασικές και αναδασωτέες περιοχές, όπως υδρογεωτρήσεις για δασοπυρόσβεση, καθώς και έργα συλλογής και αποθήκευσης όμβριων υδάτων (ομβριοδεξαμενές) για δασοπυρόσβεση, άρδευση/πότισμα των δασικών φυτωρίων ή δενδρυλλίων αναδάσωσης και πότισμα της άγριας πανίδας και των θηραμάτων.

Στις περιπτώσεις αυτές οι ανωτέρω υπηρεσίες υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης:

  • έγγραφη βεβαίωση ότι συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις
  • σε περίπτωση νέων έργων, συνοπτική τεχνική έκθεση των εργασιών η οποία περιλαμβάνει και τα χωρικά δεδομένα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σημείου υδροληψίας που περιγράφονται στο παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Η τεχνική έκθεση συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα ή χάρτη κατάλληλης κλίμακας.

Με βάση την ανωτέρω τεχνική έκθεση η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην εγγραφή των σημείων υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)

Σχετικά αρχεία:

  • ΚΥΑ 146896/17-10-2014 «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄2878).
  • ΚΥΑ 145893/12-5-2014 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 31)» (ΦΕΚ Β΄1212).
  • KYA 145026/10-1-2014 «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα» (ΦΕΚ Β΄31)


ΚατηγορίεςΥδατικοί πόροι

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: