Οδηγός Εφαρμογής Υποδείγματος για την Εκτίμηση της Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα

115963_6070_2014_small

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2980) η αριθμ. 115963/6070/22-10-2014 απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ με την οποία εγκρίνεται ο «Οδηγός Εφαρμογής του Υποδείγματος Εκτίμησης της Αξίας της Δασικής Γης στην Ελλάδα» με υποχρεωτική εφαρμογή από τις δασικές υπηρεσίες για τον υπολογισμό της αξίας του δάσους, της δασικής έκτασης και των δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

Το πλήρες κείμενο του Οδηγού Εφαρμογής του Υποδείγματος Εκτίμησης της Αξίας της Δασικής Γης στην Ελλάδα περιέχεται στο συνημμένο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπουργικής απόφασης.

Κατά την εφαρμογή του υποδείγματος αποτίμησης των ανωτέρω εκτάσεων θα χρησιμοποιείται ως επιτόκιο προεξόφλησης το 3,5%.

Στόχος του οδηγού που ενέκρινε η απόφαση του ΥΠΕΚΑ είναι να βοηθήσει τους χρήστες στην εφαρμογή αποτίμησης της αξίας δασικής γης. Ο παρόν οδηγός δίνει τη δυνατότητα να γίνεται εκτίμηση κατά τρόπο απλό και γρήγορο τη συνολική οικονομική αξία των δασών, των δασικών εκτάσεων και των δημόσιων εκτάσεων χωρίς να απαιτούνται δαπανηρές και χρονοβόρες μετρήσεις πεδίου.Με τον οδηγό, σε πρώτο στάδιο, εκτιμάται η ετήσια οικονομική αξία του δάσους. Εκτιμώνται ξεχωριστά οι αξίες των αγαθών και λειτουργιών/υπηρεσιών του δάσους και οι αρνητικές του αξίες (αρνητικές εξωτερικότητες) και ακολούθως αθροίζονται αλγεβρικά.

Σε δεύτερο στάδιο, ο οδηγός εκτιμά τη συνολική οικονομική αξία του δάσους διαιρώντας την ετήσια οικονομική αξία με το επιτόκιο προεξόφλησης, δηλαδή κεφαλαιοποιεί την ετήσια αξία του δάσους (χρήση του τύπου κεφαλαιοποίησης αειφορικής ετήσιας προσόδου). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το δάσος, από οικονομική άποψη, μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος του φυσικού κεφαλαίου και η ροή των αγαθών και υπηρεσιών του ως «τόκος» που δέχεται η κοινωνία για το κεφάλαιο. Με λίγα λόγια, εκτιμάται η αξία του δάσους ως κεφάλαιο, υπολογίζοντας την παρούσα αξία των ετήσιων καθαρών ροών (προσόδων) του δάσους που συσσωρεύονται αειφορικά.

Το ανωτέρω σκεπτικό, που αποτελεί και τη βάση του υποδείγματος , διατυπώνεται μαθηματικά με τον τύπο:

Συνολική οικονομική αξία του δάσους = (Ετήσια αξία δασικών λειτουργιών – Ετήσιες αρνητικές αξίες) / Επιτόκιο προεξόφλησης

Αναλυτικότερα:
axia dasous tupos
όπου:
TEV=Συvoλική οικονομική αξία του δάσους
Vw= η ετήσια αξία του παραγόμενου ξύλου
Vnwfp= η ετήσια αξία μη ξυλωδών δασικών προϊόντων
Vg= η ετήσια αξία βόσκησης
Vh= η ετήσια αξία από κυνήγι
Vr= η ετήσια αξία αναψυχής
Vps= η ετήσια αξία της προστασίας του εδάφους και του νερού
Vsq= η ετήσια αξία της δέσμευσης του άνθρακα
Vb= η ετήσια αξία βιοποικιλότητας του δάσους
Df= η ετήσια ζημία λόγω ενδεχόμενου πυρκαγιάς
De= η ετήσια ζημία του εδάφους λόγω διάβρωσης
ρ= επιτόκιο προεξόφλησης (%)

Όλες οι αξίες εκφράζονται σε χρηματικές μονάδες (ευρώ).

Σχετικό αρχείο:
  • Υ.Α. 115963/6070/22-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 2980) Έγκριση του «Οδηγού Εφαρμογής Υποδείγματος για την Εκτίμηση της Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα», για τον προσδιορισμό της αξίας δάσους, δασικής έκτασης και των εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει.

115963_6070_2014
ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: