Α.Π.Θ.: Πρόσληψη πτυχιούχου δασολόγου

ergas

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και εφαρμογή μιας εθελοντικής αγοράς αντισταθμισμάτων άνθρακα στην Ελλάδα», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Καραμανώλη, αναπληρωτή καθηγητή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο για διάστημα έως τις 30/06/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 6875,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Διερεύνηση των απαιτήσεων της αγοράς για εθελοντική μείωση των εκπομπών άνθρακα μέσω της συλλογής, καταχώρησης και επεξεργασίας ερωτηματολογίων σε στατιστικό πρόγραμμα.

  • Εκτίμηση των τιμών των δικαιωμάτων ρύπων.
  • Επεξεργασία δεδομένων για την εκτίμηση της απορρόφησης CO2.
  • Συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης οικονομικού σχεδίου για τη λειτουργία του Οργανισμού Εμπορίας Άνθρακα.
  • Συμμετοχή στις διαδικασίες ίδρυσης Οργανισμού Εμπορίας Άνθρακα μέσω επικοινωνίας με εμπλεκόμενους φορείς.
  • Συμμετοχή στη σύνταξη της τελικής αναφοράς και των παραδοτέων του έργου.
  • Επιμέλεια διοργάνωσης τελικής Ημερίδας του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με κατεύθυνση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη φυσικών πόρων.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συγχρηματοδοτούμενα ή ευρωπαϊκά έργα, σε θέματα διαχείρισης έργου.
  • Αποδεδειγμένη γνώση του στατιστικού πακέτου SPSS.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο γραφείο του επιστημονικά υπεύθυνου κου Δημήτριου Καραμανώλη, στο εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Κτίριο Β, 1ος όροφος, Φοίνικας 55133, Θεσσαλονίκη, ώρες 12.00-14:00, έως τις 08/12/2014. Οι προτάσεις θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλουΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: