Περί των εκκρεμών υποθέσεων χαρακτηρισμού ενώπιον των Β ́/βάθμιων Ε.Ε.∆.Α.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ
ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα: 2 – 4 – 2015

Αρ. Πρωτ.: 123819/1847

ΘΕΜΑ: Περί των εκκρεμών υποθέσεων χαρακτηρισμού ενώπιον των Β’/βάθμιων Ε.Ε.Δ.Α.

Αναφορικά με το θέμα και συμφώνως των οριζόμενων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 «Μεταβατικές διατάξεις» του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α/8-8-2014), οι εκκρεμείς υποθέσεις χαρακτηρισμού εκτάσεων του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 ενώπιον των Β/βάθμιων Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων ολοκληρώνονται εντός εξαμήνου από ενάρξεως του ανωτέρω νόμου.

Καθόσον παρήλθε η εκ του νόμου εξάμηνη προθεσμία, οι Γραμματείς των Β/βάθμιων Ε.Ε.Δ.Α. επιστρέφουν στα αρμόδια Δασαρχεία/Δ/νσεις Δασών (άνευ Δασαρχείων) τους φακέλους των υποθέσεων που εκκρεμούν, ενημερώνοντας παράλληλα τις Δ/νσεις Δασών Νομών και Δ/νσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων περί της μη εξέτασης αυτών. Δοθείσης της δυνατότητας αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, στις περιπτώσεις των υπηρεσιών που δεν προέβησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες, παρακαλείστε για την υποβολή αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, σε συνεργασία με τα κατά τόπους αρμόδια Δικαστικά Γραφεία, προς διασφάλιση και προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου και ταυτοχρόνως την ενημέρωση των ενδιαφερομένων – πολιτών.

Για τις υποθέσεις αντιρρήσεων που εξετάστηκαν από τις Β/βάθμιες Ε.Ε.Δ.Α., παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι Γραμματείς των Επιτροπών προς επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης των σχετικών Αποφάσεων.

Τέλος, παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενημέρωση και εφαρμογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ


Σχετικό αρχείο: 

Εγκύκλιος 123819/1847/2-4-2015 (ΑΔΑ: 7ΟΧΤ465ΦΘΗ-Π3Π) Περί των εκκρεμών υποθέσεων χαρακτηρισμού ενώπιον των Β’/βάθμιων Ε.Ε.Δ.Α.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: