Η τεχνική βοήθεια θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης

georgia, agrotikes kalliergeies, sitari, kalampoki, agros

Σε έκθεση που δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διαπιστώνεται ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε θέση να καταδείξουν τη συνεισφορά της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην αποδοτικότητα των δαπανών του προϋπολογισμού και την επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Η τεχνική βοήθεια αφορά τη στήριξη κρατικών υπηρεσιών, μέσω παροχής εμπειρογνωμοσύνης και χρηματοδότησης, για την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων και την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Μολονότι είναι δυνατή η κάλυψη διοικητικών δαπανών, η χρηματοδότηση για τεχνική βοήθεια δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο των δαπανών για τη λειτουργία της διοίκησης εάν δεν συνεπάγεται ανάπτυξη πρόσθετων ικανοτήτων.

Στον τομέα που υποβλήθηκε σε έλεγχο τα κράτη μέλη είχαν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν έως και το 4 % της συνολικής εθνικής χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, η οποία προοριζόταν για τεχνική βοήθεια, για ορισμένες δραστηριότητες που ορίζονταν κατά τρόπο γενικό. Για την περίοδο 2007-2013, τα κράτη μέλη είχαν προγραμματίσει να χρησιμοποιήσουν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τον τρόπο αυτό. Για τη νέα περίοδο προγραμματισμού (2014-2020), το ποσό αυτό έχει αυξηθεί σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου.

Οι ελεγκτές της ΕΕ διαπίστωσαν ότι η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων αγροτικής δικτύωσης παρείχε τις μεγαλύτερες δυνατότητες για αποδεκτή χρησιμοποίηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού αγροτικής ανάπτυξης για παροχή τεχνικής βοήθειας. Τα αγροτικά δίκτυα, σκοπός των οποίων είναι η ενίσχυση της συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσεων και της καινοτομίας στον γεωργικό τομέα, αποτελούν το κατάλληλο περιβάλλον αξιοποίησης της τεχνικής βοήθειας.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων τεχνικής βοήθειας που προορίζονταν για ανάπτυξη ικανοτήτων χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη των γενικών διοικητικών προϋπολογισμών. Τα κονδύλια της τεχνικής βοήθειας διευκόλυναν τα κράτη μέλη να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες μισθοδοσίας τους στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης σε μια περίοδο συρρίκνωσης των διοικητικών προϋπολογισμών σε όλη την Ευρώπη. Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε στο επίπεδο της ίδιας της Επιτροπής, η οποία διαθέτει επίσης εσωτερικό προϋπολογισμό τεχνικής βοήθειας. Οι ελεγκτές της ΕΕ διαπίστωσαν, σε επίπεδο τόσο κρατών μελών όσο και Επιτροπής, ότι χρηματοδοτήθηκαν ως τεχνική βοήθεια διάφορες δραστηριότητες που θα έπρεπε να είχαν καταλογιστεί στις τακτικές διοικητικές δαπάνες.

Μολονότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν απαγορεύει ρητά τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων που προορίζονται για τεχνική βοήθεια κατά τον τρόπο αυτό, το ΕΕΣ φρονεί ότι η ανάλωση των κονδυλίων της τεχνικής βοήθειας για την κάλυψη εθνικών δαπανών μισθοδοσίας και άλλων δαπανών καθημερινής λειτουργίας δεν συνιστά τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση αυτού του είδους χρηματοδότησης. «Το σημαντικότερο είναι ότι τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί κατ’ άλλο τρόπο, για την υλοποίηση έργων αγροτικής ανάπτυξης. Συνεπώς, η υπερβολική χρησιμοποίηση της τεχνικής βοήθειας συνεπάγεται κόστος ευκαιρίας, δηλαδή μικρότερες πραγματικές επενδύσεις στον γεωργικό τομέα», σχολίασε η κα Kersti Kaljulaid, Μέλος του Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση.ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: