Τα κυνηγετικά τρόπαια στο στόχαστρο των νέων μέτρων της ΕΕ

mauros-rinokeros

Τα κυνηγετικά τρόπαια, όταν γίνεται βιώσιμη διαχείρισή τους, μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση των ειδών, στην προστασία της βιοποικιλότητας και να ωφελήσουν τις αγροτικές κοινότητες. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν υπήρχε συστηματικός έλεγχος από τις επιστημονικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ που να διασφαλίζει ότι τα τρόπαια ήταν αποτέλεσμα βιώσιμου κυνηγιού.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει τα εν λόγω προβλήματα θεσπίζοντας μια νέα απαίτηση άδειας εισαγωγής η οποία εγγυάται τη νόμιμη και βιώσιμη προέλευση. Η άδεια θα χορηγείται αποκλειστικά από το κράτος μέλος εισαγωγής αφού πειστεί η ΕΕ ότι η εισαγωγή πληροί κριτήρια που αποδεικνύουν τη βιωσιμότητά της. Εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια, η εισαγωγή δεν θα είναι δυνατή.

«Η θήρα εμβληματικών ειδών αποτελεί έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα στον οποίο η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο με στόχο την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών», δήλωσε ο Karmenu Vella, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας. «Ο νέος κανονισμός αντιτάσσεται στην παράνομη θήρευση αυτών των πολύτιμων ειδών. Τα μέτρα αυτά αποτελούν σημαντική συνεισφορά στο να διατηρηθεί το εμπόριο νόμιμο και ασφαλές.»

Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους
Περιοδικό της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Για το ίδιο θέμα:

★  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/736 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2015, για την απαγόρευση της εισαγωγής δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας στην Ένωση

★ Διεθνής Σύμβαση CITES – Νεότερη επικαιροποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Εγκύκλιος 123390/2147/11-5-2015 (ΑΔΑ: ΩΙΗΧ465ΦΘΗ-Κ2Τ)ΚατηγορίεςΆγρια ζωή

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: