Παρέμβαση της ΕΕ για το κυνήγι της αρσενικής μπεκάτσας κατά τις πτήσεις ερωτοτροπίας της

mpekatsa

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένη να τηρεί τους Κανονισμούς της Ε.Ε. και να εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή, η οποία παίρνει την μορφή Οδηγιών και Αποφάσεων. Όσο αφορά τη θήρα, κομβικό σημείο για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή αποτέλεσε η Κ.Υ.Α. 414985/1985 (ΦΕΚ Β′ 757) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας ορνιθοπανίδας» με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία για τα Πτηνά της ΕΕ στη σχετική με το κυνήγι εθνική νομοθεσία. 

Η οδηγία για τα πτηνά (2009/147/ΕΚ) απαγορεύει το κυνήγι των αποδημητικών πτηνών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους ή κατά την επιστροφή τους στον τόπο φωλεοποίησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από αυτήν την απαίτηση μόνον εάν δεν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές λύσεις, και υπό την προϋπόθεση ότι ο πληθυσμός των συγκεκριμένων ειδών διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, το κυνήγι όλων των θηραμάτων, είτε πρόκειται για ενδημικά είτε για αποδημητικά, απαγορεύεται κατά την εαρινή περίοδο. Αυτό ίσχυε, με εξαίρεση το τρυγόνι, ακόμα και πριν η χώρα μας προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ένωση και εναρμονίσει την νομοθεσία της με την ευρωπαϊκή.

Υπάρχουν όμως και χώρες ή περιοχές των χωρών της ΕΕ που δεν ακολουθείται πάντοτε πιστά η Οδηγία για τα πτηνά. Από το δελτίο τύπου που εξέδωσε για τον μήνα Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά τις κυριότερες αποφάσεις για υποθέσεις παράβασης της νομοθεσίας της ΕΕ, διαβάζουμε ότι τα αυστριακά ομόσπονδα κράτη του Burgenland, της Κάτω Αυστρίας και του Salzburg επιτρέπουν το κυνήγι μπεκάτσας (Scolopax rusticola) κατά το διάστημα από 1 Μαρτίου έως 15 Απριλίου, και συγκεκριμένα το κυνήγι της αρσενικής μπεκάτσας κατά τις πτήσεις ερωτοτροπίας της στο πλαίσιο της διαδικασίας αναπαραγωγής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Αυστρία να ευθυγραμμίσει τη σχετική με το κυνήγι νομοθεσία της με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των άγριων πτηνών. Η Επιτροπή εξέφρασε για πρώτη φορά τις ανησυχίες της σε προειδοποιητική επιστολή της τον Μάρτιο του 2014. Δεδομένου ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για παρέκκλιση και ότι το κυνήγι του είδους αυτού κατά την εαρινή περίοδο συνιστά παραβίαση της οδηγίας για τα πτηνά, η Επιτροπή αποστέλλει επί του παρόντος αιτιολογημένη γνώμη. Εάν η Αυστρία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

dasarxeio.comΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: