Επανακαθορισμός τελών για την χορήγηση άδειας εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας

egk

Αριθμ. 125560/2306

Επανακαθορισμός τελών για την χορήγηση άδειας εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντες υπόψη:……. (ΦΕΚ Β′ 1017)

αποφασίζουμε:

1. Επανακαθορίζουμε το χρηματικό ύψος των τελών χορήγησης αδειών/πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής ή επανεξαγωγής και πιστοποιητικών διακίνησης για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών (ζώντων ή νεκρών, μερών και παραγώγων τους) της Σύμβασης CITES, που προβλέπονται από την περίπτωση α της παρ. 6 του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β της παρ. 5 του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998, και προσδιορίζονται στους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς της Ε.Ε. και στις αποφάσεις που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β της παρ. 5 του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998, ως κάτωθι:

α. Για την έκδοση άδειας εισαγωγής, άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής, που αφορούν στην εμπορία και διακίνηση δειγμάτων ειδών πανίδας και χλωρίδας των Παραρτημάτων της Σύμβασης CITES και των σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν και προσδιορίζονται στις αποφάσεις της παραγράφου 1 της παρούσης, και υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω εισαγωγή, εξαγωγή ή επανεξαγωγή πραγματοποιείται για σκοπούς εμπορικούς ή άλλους, μη προσωπικούς, σκοπούς, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους:

α1.) σαράντα (40) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγμάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) δείγματα,

α2.) πενήντα (50) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγμάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό κυμαίνεται μεταξύ ένδεκα (11) και τριάντα (30) δειγμάτων,

α3.) εξήντα (60) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγμάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό κυμαίνεται μεταξύ τριανταενός (31) και πενήντα (50) δειγμάτων,

α4.) εβδομήντα (70) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγμάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό κυμαίνεται μεταξύ πενηνταενός (51) και εκατό (100) δειγμάτων.

α5.) εκατό (100) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγμάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό υπερβαίνει τα εκατό (100) δείγματα.

β. Για την έκδοση άδειας εισαγωγής, άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής δειγμάτων ειδών πανίδας και χλωρίδας των Παραρτημάτων της Σύμβασης CITES και των σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν και προσδιορίζονται στις αποφάσεις της παραγράφου 1 της παρούσης, και υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω εισαγωγή, εξαγωγή ή επανεξαγωγή πραγματοποιείται για προσωπική και οικιακή χρήση, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ.

γ. Για την έκδοση πιστοποιητικού προσωπικής ιδιοκτησίας, πιστοποιητικού συλλογής δειγμάτων ή πιστοποιητικού μουσικών οργάνων που αφορά σε δείγματα ειδών πανίδας και χλωρίδας των Παραρτημάτων της Σύμβασης CITES και των σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν και προσδιορίζονται στις αποφάσεις της παραγράφου 1 της πα-ρούσης, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ.

δ. Για την έκδοση πιστοποιητικού περιοδεύουσας έκθεσης, που αφορούν στην διακίνηση δειγμάτων ειδών πανίδας και χλωρίδας των Παραρτημάτων της Σύμβασης CITES και των σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν και προσδιορίζονται στις αποφάσεις της παραγράφου 1 της παρούσης, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους σαράντα (40) ευρώ.

ε. Για την έκδοση πιστοποιητικού για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πιστοποιητικού νόμιμης απόκτησης, πιστοποιητικού για εμπορικές δραστηριότητες ή πιστοποιητικού διακίνησης ζωντανών δειγμάτων), που αφορούν σε δείγματα ειδών πανίδας και χλωρίδας των Παραρτημάτων της Σύμβασης CITES και των σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν και προσδιορίζονται στις αποφάσεις της παραγράφου 1 της παρούσης, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους σαράντα (40) ευρώ.

στ. Για την έκδοση άδειας, του άρθρου 8 της ΚΥΑ 125188/246/22-01-2013 (285 Β’), για την εισαγωγή, εξαγωγή, επανεισαγωγή, επανεξαγωγή και διακίνηση δειγμάτων μη-CITES ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας των περιπτώσεων γ και δ του άρθρου 2 της εν λόγω ΚΥΑ, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους:

στ1.) είκοσι (20) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγμάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) δείγματα,

στ2.) τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγμάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό κυμαίνεται μεταξύ ένδεκα (11) και τριάντα (30) δειγμάτων,

στ3.) σαράντα (40) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγμάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό κυμαίνεται μεταξύ τριανταενός (31) και πενήντα (50) δειγμάτων,

στ4.) πενήντα (50) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγμάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό κυμαίνεται μεταξύ πενηνταενός (51) και εκατό (100) δειγμάτων.

στ5.) εκατό (100) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγμάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό υπερβαίνει τα εκατό (100) δείγματα.

2. Τα ως άνω παράβολα εισπράττονται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 3741 «Παράβολα από κάθε αιτία» του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Το παράβολο κατατίθεται στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή CITES, μαζί με την αίτηση και τα τυχόν απαιτούμενα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

4. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παύουσας αντίστοιχα της ισχύος της αριθμ. 98533/4846/ 21-08-2006 (ΦΕΚ 1332/τ. Β’/14-09-2006) αποφάσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015

Σχετικό αρχείο:

  • Κ.Υ.Α. 125560/2306/20-5-2015 (ΦΕΚ Β′ 1017) Επανακαθορισμός τελών για την χορήγηση άδειας εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας


ΚατηγορίεςΆγρια ζωή, Χλωρίδα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: