Κατανομή πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 στις Δασικές Υπηρεσίες

table

Με την αριθμ. 125997/2464/10-6-2015 (ΑΔΑ: 6101465ΦΘΗ-ΩΓΨ) απόφαση του αν. υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννη Τσιρώνη, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 2.494.538,00 ευρώ, του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Τα ενάριθμα έργα της ΣΑΕ 584 για τα οποία γίνεται κατανομή με την απόφαση αναλύονται ως ακολούθως:

1. «Αντιπυρική προστασία δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων (Π.Κ. 2001ΣΕ08400000 Διάνοιξη – Συντήρηση – Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Δασικών δρόμων)»:

Οι ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται στο έργο αυτό είναι:

 • Διάνοιξη αντιπυρικών δασικών δρόμων, σε δάση και δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, όπου η προσέγγιση των πυροσβεστικών μέσων δεν είναι δυνατή λόγω έλλειψης οδικού δικτύου, καθώς και χωματόδρομων και μονοπατιών με σκοπό την βελτίωση δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας.
 • Συντήρηση του υφιστάμενου δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας.
 • Εργασίες και μικρά τεχνικά έργα (οχετοί, κλπ) για την βελτίωση και την αποκατάσταση της βατότητας των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας.
 • Κατασκευή και συντήρηση σημείων υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κλπ), προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών κλπ φορητών υδατοδεξαμενών ανοικτού ή κλειστού τύπου και απαραίτητες εργασίες και έργα για την συντήρηση και βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου των σημείων υδροληψίας για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης.
 • Δημιουργία και συντήρηση των υφιστάμενων αντιπυρικών ζωνών.
 • Έργα προληπτικής δασοκομίας (δασοκομικές εργασίες μετριάσεως της καύσιμης ύλης και διαφοροποίησης της δομής της με σκοπό την μείωση των επιπτώσεων σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως π.χ. αραιώσεις πυκνοφυτειών καθώς επίσης και νεαρών και μεγάλης ηλικίας υποβαθμισμένων συστάδων με σκοπό τη μείωση της συγκόμωσής τους, αποκλαδώσεις, απομάκρυνση μέρους εύφλεκτης βλάστησης του υπορόφου των δασών, καθαρισμοί παρεδάφιας βλάστησης κατά μήκος δασικών δρόμων και άλλων περιοχών υψηλού κινδύνου, παρόδιες ψιλές, εστεγασμένες και μικτές ζώνες, στεγασμένες πυρασφαλιστικές ζώνες κλπ).
 • Καλλιεργητικές επεμβάσεις (υλοτομίες, κλπ) σε δάση κωνοφόρων για την απομάκρυνση εύφλεκτης βιομάζας για λόγους προστασίας από δασικές πυρκαγιές.
 • Κατασκευή, τοποθέτηση, βελτίωση και συντήρηση μονίμων συστημάτων επιτήρησης δασικών πυρκαγιών (παρατηρητήρια ).
 • Και γενικότερα έργα και εργασίες προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών που περιλαμβάνονται στα «αντιπυρικά σχέδια διαχείρισης δασικών πυρκαγιών».

2. «Δαπάνες για εκτός Έδρας Κινήσεις-Οδοιπορικά-Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Π.Δ. και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου ΠΑΠΕΝ»:

Στις δαπάνες περιλαμβάνονται οι εκτός έδρας κινήσεις και οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκτέλεση (μελέτη – κατασκευή) των έργων που περιλαμβάνονται στην ΣΑΕ 584 του Τομέα Δάση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και οι εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Π.Δ. και Αγροπεριβάλλοντος για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των και την παροχή οδηγιών.

3. «Δασικές Μελέτες»:

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την:

 • εκπόνηση των δασοπονικών μελετών δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων για την οργάνωση της δασοπονίας και την εξασφάλιση της διατήρησης και συντήρησης των δασών και την αειφορική απόληψη καρπώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. Δ. 86/1969, όπως ισχύει.
 • εκπόνηση μελετών για την κατασκευή των πάσης φύσεως τεχνικών έργων και την εκτέλεση των εργασιών προστασίας και ανάπτυξης των δασών και δασικών εκτάσεων (π.χ. ανόρθωση υποβαθμισμένων, διενέργεια αναδασώσεων, δασικά φυτώρια, σποροσυλλογή, αντιδιαβρωτική και αντιχειμαρρική προστασία των δασικών εδαφών, διάνοιξη, βελτίωση και συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων, ίδρυση χώρων αναψυχής, προστασία και ανάδειξη των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και των μνημείων της φύσης, ίδρυση και λειτουργία εκτροφείων και καταφυγίων άγριας ζωής και ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών κ.λ.π).
 • Σύνταξη «αντιπυρικών σχεδίων διαχείρισης δασικών πυρκαγιών» σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν ( σχετική 117824/1335/31-3-2011 απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α).

Οι μελέτες αυτές θα  εκτελούνται από τους Δασολόγους των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή σε περιπτώσεις που το προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Δασαρχείων και Δ/νσεων Δασών) δεν επαρκεί μπορούν να ανατεθούν στον ιδιωτικό τομέα τηρουμένων όλων των διαδικασιών ανάθεσης μελετών δημοσίων έργων.

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλα τα υλικά και υπηρεσίες που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση, την σύνταξη και την εκτύπωση της μελέτης (π.χ. προμήθεια χαρτών, αναλώσιμων υλικών, μετροταινιών, προμήθεια GPS, ρελασκοπίων κλπ).

4. «Συστηματική και εντατική παρακολούθηση των δασών της Ελλάδας στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Δασών – ICP Forests».

5. «Διαχείριση Δημοσίων Δασών (Π.Κ. 2001ΣΕ08400004 Υποβαθμισμένα δάση)».

H κατανομή της πίστωσης ανά έργο και δασική υπηρεσία δίνεται στους συνημμένο πίνακα της απόφασης.

Σχετικό αρχείο:

 • Υ.Α. 125997/2464/10-6-2015 (ΑΔΑ: 6101465ΦΘΗ-ΩΓΨ). Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015 στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.ΚατηγορίεςΔασικές Μελέτες, Δασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

1 reply

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: