Περιοδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ»

Το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ είναι τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό του δικαίου προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δικαίου της χωροταξίας, πολεοδομίας και δόμησης.

Δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα, μελέτες, γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις σημαντικών επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, που αφορούν το αντικείμενό του. Η νομολογία, συνοδευόμενη συχνά από ενδιαφέροντα επιστημονικά σχόλια, καλύπτει σημαντικές αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων για τις προστατευόμενες περιοχές, την περιβαλλοντική εκτίμηση και αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, την προστασία δασικών, θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, την προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων, τους λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους, τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων, την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, την προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τη διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων, την προστασία αρχαίων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, νεωτέρων μνημείων και ιστορικών τόπων, διατηρητέων κτηρίων, οικιστικών συνόλων και παραδοσιακών οικισμών, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τον καθορισμό και προστασία του αιγιαλού, τον σχεδιασμό και διαχείριση οδών και οδικών έργων, λιμένων και αερολιμένων, τις χρήσεις γης, τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων πόλεων και οικισμών, την αναγκαστική απαλλοτρίωση και την εν γένει επιβολή πολεοδομικών βαρών, την αυθαίρετη κι εκτός σχεδίου δόμηση, τις οικοδομές και οικοδομικές εργασίες, την αστική ευθύνη του Δημοσίου για περιβαλλοντικά θέματα, τη φορολογία περιβάλλοντος και άλλα σχετικά θέματα.

Στο περιοδικό δημοσιεύονται επίσης οι σημαντικότερες αποφάσεις των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικές με θέματα που καλύπτει η ύλη του, σχολιασμένα Πορίσματα του Κύκλου Ποιότητας Ζωής Συνηγόρου του Πολίτη, επίκαιρα ενδιαφέροντα νομοθετήματα και επισκόπηση της νομοθεσίας (ΦΕΚ Α΄, Β΄, Δ΄ και ΑΑΠ), που ψηφίζεται ή αναμένεται στον χρόνο που καλύπτει η έκδοση κάθε τεύχους του περιοδικού.

Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί το νέο τεύχος (2/2015) με τα ακόλουθα θέματα:

Α΄ ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Η ιδιοκτησία των γαιών στις Κυκλάδες μετά την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Αστικός ιστός, χωρικός μετασχηματισμός και αμφίβολες εικαστικές παρεμβάσεις – Το παράδειγμα του ιστορικού κτιρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Αθήνα

ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΝΤΕ, Η Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία στον τομέα της ελεύθερης καύσης των εποχιακών γεωργικών αποβλήτων

Β΄ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΜΠΩΚΟΣ, Εξόρυξη «μη συμβατικών» υδρογονανθράκων – Απαραίτητη η νομοθετική διάκριση μεταξύ συμβατικών και μη συμβατικών υδρογονανθράκων – Ανάγκη για θέσπιση ειδικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Η  έννοια του κοινοχρήστου στη χερσαία Ζώνη Λιμένα – Η έννοια της χρήσης και εκμετάλλευσης στο πλαίσιο διοίκησής της – Επιτρεπόμενα έργα στη χερσαία Ζώνη λιμένα

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (επιμ. Σοφία Παυλάκη)

Ι. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιβαλλοντική ευθύνη

ΑΠ 930/2014 [Περιβαλλοντική υποβάθμιση από απορρίψεις θερμοκηπίου – Εφαρμογή άρθρου 28 ν. 1650/1986]

Προστατευόμενες περιοχές

ΣτΕ 2036/2015 [Εθνικό Πάρκο Λιμνών Βόλβης – Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών – Χαρακτηρισμός περιοχών ως εθνικών πάρκων με προεδρικό διάταγμα]

Περιβαλλοντική εκτίμηση και αδειοδότηση

ΣτΕ 2783/2014 [ΕΠΟ φωτοβολταϊκών σταθμών στον Ν. Αργλίδος – Παράνομη κατάτμηση έργου]

(παρατ. Π. Σύρου)  

Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα

ΣτΕ Ολ 2153/2015 [Αθλητικό κέντρο ΑΕΚ – Προστασία αλσών – Αθλητικές εγκαταστάσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις]

ΣτΕ 2215/2015 [Υποχρεωτική επιβολή του μέτρου κατεδάφισης αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων στο Γαλάτσι Ν. Αττικής]

ΣτΕ 4883/2014 [ΞΕΝΙΑ Βυτίνας – Τα δάση ως στοιχεία της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου δυνάμενα να μεταβιβασθούν στο ΤΑΙΠΕΔ]

ΣτΕ 4078/2014 [Χαρακτηρισμός ως δασικής αναδασωτέας εκτάσεως – Συλλογικά όργανα]

ΣτΕ 2723/2014 [Επανένταξη οικοδομικού τετραγώνου σε ρυμοτομικό σχέδιο – Προστασία ρέματος από επέκταση οδού]

ΣτΕ ΕΑ 55/2014 [Άδεια εκτέλεσης έργων στον Εθνικό Κήπο – Έγκριση μελετών διαχείρισης – Προστασία μνημείων και ιστορικών τόπων]

Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων

ΑΠ 149/2015 [Κτήση κυριότητας κοίτης μη πλευσίμου ποταμού που εγκαταλείφθηκε]

Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων

ΣτΕ ΕΑ 123/2014 [Αναστολή εκτελέσεως ΕΠΟ και αδείας μηχανολογικής εγκαταστάσεως μονάδος παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος στην Κίμωλο]

ΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Αρχαία μνημεία – Αρχαιολογικοί χώροι

ΣτΕ 1610/2014  [Μέγιστο ύψος οικοδομών πέριξ αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας – Ισχύς διατάξεων πδ 19.2.1975, ΓΟΚ/1973 και ΓΟΚ/1985]

Νεότερα μνημεία και ιστορικοί τόποι

ΣτΕ 1675/2014 [Μη χαρακτηρισμός ως μνημείου νεωτέρου ακινήτου προγενεστέρου των 100 τελευταίων ετών – Άδεια κατεδάφισης]

Διατηρητέα κτήρια και οικιστικά σύνολα

ΣτΕ 1940/2014 [Διατηρητέα σύνολα γειτονιάς του Μεσοπολέμου – Ακύρωση πράξης μη χαρακτηρισμού ως μνημείου κτηρίου στο Πεδίο του Άρεως]

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΟΕΔΟΜΙΑΣ – ΔΟΜΗΣΗΣ

Χωρικός – Χωροταξικός σχεδιασμός

ΣτΕ Ολ 2152/2015 [Ανάπλαση οδού Πανεπιστημίου – Μητροπολιτικές παρεμβάσεις – ΡΣΑ – Αδειοδότηση έργων – Έγκριση σχεδίων – προγραμμάτων]

Αιγιαλός – Παραλία

ΑΠ 235/2014 [Καθορισμός αιγιαλού στη Ρόδο – Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσων – Δημόσια κτήματα]

 Κοινόχρηστοι χώροι πόλεων και οικισμών

 ΣτΕ 1421/2014  [Πράξεις καθορισμού οικοδομήσιμων ή κοινοχρήστων χώρων και υψομετρικής στάθμης οδού – Έκταση προστασίας πάρκων και αλσών]

 Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ρυμοτομικά βάρη

ΣτΕ 251/2015 [Αυτοδίκαιη ανάκληση ρυμοτομικών απαλ/σεων – Κτήση ιδιότητας κοινοχρήστου – Μετάθεση κυριότητας στους ΟΤΑ]

Αυθαίρετη δόμηση

ΣτΕ Ολ 1858/2015 [Νομιμοποίηση αυθαιρέτων χρήσεων και κατασκευών – Αντισυντ/τα άρθ. 23 παρ. 6 ν. 4178/2013]

ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2014 (επιμ.: Σοφία Παυλάκη)

Περιβαλλοντική εκτίμηση και αδειοδότηση / Δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα / Διαχείριση και εκμετάλλευση λατομικών και μεταλλευτικών χώρων / Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων / Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων / Περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία εγκαταστάσεων / Διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων / Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ρύπανση / Αρχαία – Αρχαιολογικοί χώροι / Νεότερα μνημεία και ιστορικοί τόποι / Διατηρητέα κτήρια και αρχιτεκτονικά σύνολα / Παραδοσιακοί οικισμοί / Χωρικός – Χωροταξικός σχεδιασμός / Αιγιαλός – Παραλία / Σχεδιασμός και διαχείριση οδών και οδικών δικτύων / Κτηματογράφηση ακινήτων / Πολεοδομικός σχεδιασμός / Χρήσεις γης / Κοινόχρηστοι χώροι πόλεων και οικισμών / Αναγκαστική απαλλοτρίωση και ρυμοτομικά βάρη / Γενικοί κανόνες και όροι δόμησης / Αυθαίρετη δόμηση / Οικοδομές – Οικοδομικές εργασίες

Δ΄ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙA ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΔΕΕ)  (επιμ. Γιάννης Γούναρης)

Ε΄ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Στ΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (επιμ.: Σοφία Παυλάκη)

Επίκαιρα Νομοθετήματα

ΥΑ 124376-8/20.5.2015 Τοπικά Σχέδια Δράσης για την προστασία προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας στο Δέλτα του Έβρου, στην περιοχή του Δέλτα Νέστου – Λ. Βιστωνίδας και Λ. Ισμαρίδας και στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης

ΥΑ 125560/2015 Επανακαθορισμός τελών χορήγησης αδείας εμπορίας ειδών άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας

ΥΑ 14129/2.7.2015 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων

ΚΥΑ οικ. 101123/17.6.2015 Τροποποίηση κυα 146896/2014 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων – Διαδικασία και όροι έκδοσης αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις

ΥΑ 1254/18.6.2015 Τροποποίηση υα 195/28.2.2011 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013

ΥΑ 2222.1-3.1/01/6.7.2015 Τροποποίηση υα 3231.8/1/28.7.1989 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων

ΚΥΑ 12935/23.6.2015 Επανασύσταση ΙΓΜΕ και μετονομασία ΕΚΒΑΑ

ΚΥΑ 188/2014/19.6.2015 Κατάργηση αποφάσεων Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου και αντικατάσταση άρθρου 12γ΄ Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (Υγιεινή τροφίμων – Θαλάσσια μεταφορά χύδην υγρών ελαίων και λιπών)

Απόφ. ΡΑΕ 751/1/2015 Υπαγωγή κατασκευών κεραιών Femtocells στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. στ΄ ν. 2801/2000 (Εξαίρεση από την αδειοδότηση)

Νομοθετικό Δελτίο

Νομοθετήματα που αναμένονται

εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ www.nb.orgΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: