ΠΜΣ: «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών»

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών», 2015-2016.

pms

Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, η εισαγωγή δεκαπέντε (15) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ με τίτλο «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ), που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών, με τη Βιολογία, επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η επιστημονική εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε:

1. Να εξασφαλίζεται η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της Βιολογίας των Φυτών και συνεπώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας.

2. Να παράγονται εξειδικευμένα στελέχη με ουσιαστική παρέμβαση και γνώση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σχετικά με την ανάδειξη και διατήρηση των αυτοφυών φυτών.

3. Να αξιοποιούνται οικονομικά τα ελληνικά αυτοφυή φυτά στο πλαίσιο της αειφορικής αξιοποίησής τους έτσι ώστε να αναδειχθούν εστίες επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο και

4. Να αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες (πληροφορική, βιοτεχνολογία) για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της ανταγωνιστικότητας προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης.

Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι 4 διδακτικά εξάμηνα (2 έτη) και για την παρακολούθησή του απαιτείται καθημερινή, πλήρης και αποκλειστική εργασία των φοιτητών. Πληροφορίες για το ΠΜΣ καθώς και οδηγίες υποβολής αιτήσεων, υπάρχουν στην ιστοσελίδαhttp://bnp.bio.auth.gr.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 15-7-15 έως 25-9-15.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 01 Μαρτίου 2016.

Πληροφορίες για τους υποψήφιους

Δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιοτήτων

Υποβολή αιτήσεων

Προφορική συνέντευξη υποψηφίων

 ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: