Έντυπο βεβαίωσης παραβάσεων ν. 4039/2012 (διοικητικά πρόστιμα)

skulos, pointer, ferma

Με αφορμή πολλά ερωτήματα που λαμβάνει το dasarxeio.com σχετικά με το έντυπο βεβαίωσης παραβάσεων του ν. 4039/2012 για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς, αναδημοσιεύουμε την σχετική εγκύκλιο όπου δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση του εντύπου βεβαίωσης παραβάσεων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ

Αθήνα 29-6-2015
Αριθ. Πρωτ.: 124398/2038

ΘΕΜΑ: Έντυπο βεβαίωσης παραβάσεων ν. 4039/2012.

Σχετικά με την εφαρμογή από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των διατάξεων που αφορούν στα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και ιδίως των άρθρων 1 (παρ. ιδ) και 21 του νόμου 4039/2012 (15 Α´), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.4235/2014 (32 Α´) θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων του νόμου 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.» όπως ισχύει, είναι τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων, των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι ιδιωτικοί φύλακες Θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και για διευκόλυνση των ελεγκτικών σας οργάνων, αποστέλλουμε συνημμένα «έντυπο βεβαίωσης παραβάσεων» ώστε να υπάρξει ομοιόμορφος τρόπος βεβαίωσης τους από τις οικείες Δασικές Αρχές.

Το έντυπο αυτό θα εκτυπώνεται σε 3 αντίγραφα και στην περίπτωση ανάθεσης σε εξωτερικό τυπογραφείο των εντύπων ή δυνατόν με διαφορετικό χρώμα το καθένα (άσπρο, κίτρινο και ροζ), τα οποία θα συνάπτονται σε στελέχη των 30-60 κατά προτίμηση φύλλων. Κάθε τριάδα θα αριθμείται με τον αυτό αριθμό σελίδας.

Κατά τη σύνταξη της πράξης βεβαίωσης της παράβασης, θα χρησιμοποιείται αποτυπωτικό χαρτί (carbon), για την ομοιόμορφη συμπλήρωση των 3 αντιτύπων ή ειδικό αποτυπωτικό χαρτί (carbonize) στην περίπτωση που οι Υπηρεσίες σας εκτυπώσουν «μπλοκ εντύπων», σε τυπογραφείο.

Το Α’ αντίτυπο (λευκού χρώματος) θα παραδίδεται στον παραβάτη
Το Β’ αντίτυπο (κίτρινου χρώματος) θα αποστέλλεται στην αρμόδια για την επιβολή του προστίμου υπηρεσία
Το Γ’ αντίτυπο (ροζ χρώματος) αντίτυπο θα παραμένει στο στέλεχος.

2. Στα τετραγωνίδια που υπάρχουν πάνω στο σώμα του εντύπου σημειώνεται το γράμμα X, ανάλογα με τον αριθμό των παραβάσεων που βεβαιώνονται.

3. Σε κάθε φύλλο του εντύπου αυτού, θα πρέπει στην πρόσθια σελίδα να αναγράφονται:

  • Τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας που βεβαιώνει το πρόστιμο, τα στοιχεία του ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου,
  • Τα στοιχεία του ζώου συντροφιάς (είδος ζώου, στοιχεία βιβλιαρίου υγείας, διαβατηρίου και αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης),
  • Η συνοπτική έκθεση του περιστατικού και των ευρημάτων,
  • Το είδος της παράβασης (άρθρο, παράγραφος, περίπτωση του Ν.4039/2012 και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο κατά περίπτωση αλλά και συνολικά στην περίπτωση περισσοτέρων της μιας παραβάσεως (αριθμητικά και ολογράφως),
  • το συνολικό ποσό πληρωμής.

Στην πρώτη σελίδα του εντύπου βεβαίωσης της παράβασης υπογράφουν «Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ» και «Ο ΒΕΒΑΙΩΣΑΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ»

Στην περίπτωση άρνησης υπογραφής και παραλαβής του εντύπου από τον παραβάτη ο βεβαιώσας Δασικός υπάλληλος ιδιοχείρως καταγράφει την άρνηση.

Στην πίσω (δεύτερη) σελίδα του ίδιου φύλλου, υπάρχουν «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ», στην οποία :

Αναφέρεται η υπηρεσία καταβολής του προστίμου (Ταχυδρομική Δ/νση και ωράριο λειτουργίας), που καθορίζεται από κάθε Δήμο (π.χ. ταμείο του οικείου Δήμου ή άλλο τρόπο πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του Νόμου 4039/2012 όπως ισχύει),

• Αναφέρεται η υπηρεσία (Ταχυδρομική Δ/νση και ωράριο λειτουργίας) και το χρονικό διάστημα (μέρες) μέσα στο οποίο δύναται να υποβληθεί από τον παραβάτη έγγραφο υπόμνημα με τις αντιρρήσεις του σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Νόμου 4039/2012 όπως ισχύει, Κάθε αρμόδιο όργανο βεβαίωσης των παραβάσεων αναφέρει την αρμόδια υπηρεσία που αποστέλλονται οι πράξεις παράβασης για την υποβολή του βεβαιωθέντος προστίμου και των προβλεπόμενων αντιρρήσεων.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένο 1: Έντυπο Βεβαίωσης

Σχετικά αρχεία:

  • Έντυπο βεβαίωσης (pdf) (docx)

Διαβάστε περισσότερα: ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΣΚΥΛΙΑΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: