Επιτρεπόμενα έργα σε καταφύγια άγριας ζωής – ΧΥΤΥ Ζακύνθου

StE

Σύμφωνα με την απόφαση υπ΄ αριθ. 1394/2015 [1] του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την κατασκευή έργου σε περιοχή που είχε υπαχθεί σε μία από τις κατηγορίες προστασίας του ν. 1650/1986 [2], πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3937/2011 [3], προϋπόθεση για την εφαρμογή των προ του νόμου αυτού διατάξεων είναι να είχε υποβληθεί πλήρης φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του ν. 3937/2011 (21.3.2011) και να μην θίγονται οι στόχοι διατήρησης του προστετευτέου αντικειμένου, όπως ορίζονται στην πράξη υπαγωγής.

Μεταξύ των ενδεικτικώς επιτρεπομένων έργων και εργασιών εντός καταφυγίων άγριας ζωής, κατ΄ άρθρο 57 ν. 2637/1998, περιλαμβάνονται και έργα υποδομής που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας των πολιτών και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, δηλαδή αγαθών για την προστασία των οποίων προνοεί ιδιαιτέρως το Σύνταγμα κατά τα άρθρα 21 παρ. 3 και 24 παρ. 1, όπως η κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Μετά την έκδοση της ένδικης προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), προκειμένης της τελικής επιλογής της θέσεως του έργου εκπονήθηκε μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης των χώρων για την επιλογή της βέλτιστης θέσης χωροθέτησης του νέου ΧΥΤΥ Ζακύνθου και ΜΕΑ, με την οποία, κατόπιν διεξοδικής συγκριτικής αξιολόγησης τεσσάρων θέσεων, βάσει γεωλογικών – υδρογεωλογικών, περιβαλλοντικών, χωροταξικών, λειτουργικών και οικονομοτεχνικών κριτηρίων, προεκρίθη η ένδικη θέση, η οποία έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία. Κατά των παραδοχών και των εκτιμήσεων της εν λόγω συγκριτικής μελέτης δεν προβάλλονται ειδικές αιτιάσεις με την κρινομένη αίτηση, ούτε οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι προέβαλαν σχετικές αιτιάσεις κατά τη διαδικασία διαβούλευσης που προηγήθηκε της προσβαλλομένης εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων. Εφ΄ όσον οι εγκαταστάσεις του ενδίκου έργου καταλαμβάνουν έκταση αντιστοιχούσα στο 0,85% της συνολικής εκτάσεως του καταφυγίου, οι δε επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα, που αναμένονται από την κατασκευή και λειτουργία του, περιορίζονται εντός της εκτάσεως αυτής και αντιμετωπίζονται με όρους και μέτρα που καθορίζονται στη μελέτη, δεν προκύπτει ότι το έργο θα παραβλάψει τον στόχο προστασίας και διατήρησης του καταφυγίου.

Το επίδικο έργο συνδέεται με την παύση λειτουργίας και αποκατάσταση του δυσλειτουργικού και κορεσμένου ΧΥΤΑ στη θέση Γρυπαραίικα της περιοχής Καλαμακίου, η συνέχιση της λειτουργίας του οποίου, όπως έκρινε το ΔΕΕ [4] παραβιάζει τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δε κατασκευή του νέου ΧΥΤΥ αναμένεται ν΄ αποτελέσει παράγοντα εξυγίανσης και εξέλιξης των οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής του νησιού. Επιπλέον η προσβαλλόμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς και από την άποψη της εκτιμήσεως της σεισμικής επικινδυνότητας της επίμαχης θέσεως, η οποία πάντως κατατάσσεται στον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας με τις υπόλοιπες κατάλληλες θέσεις και των πιθανών επιπτώσεων από την κατασκευή του έργου, μεταξύ άλλων, στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.

Συνεπώς, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν προκύπτει εν προκειμένω νόμιμος λόγος ακυρώσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων του έργου Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και οδού πρόσβασης στις ένδικες εγκαταστάσεις του Δήμου Ζακύνθου.

Σοφία Ε. Παυλάκη, Δικηγόρος
sofiap@nb.org

______________________________

[1] Βλ. το πλήρες κείμενο της απόφ. ΣτΕ 1394/2015 (Τμ. Ε΄) δημοσιεύεται στο υπό έκδοση τ. 3/2015 του περιοδικού «Περιβάλλον & Δίκαιο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015.

[2] ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160).

[3] ν. 3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60/31.3.2011)

[4] Βλ. Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΕ) απόφαση της 17ης Ιουλίου 2014 υπόθεση C-600/2012.

dasarxeio.com


.



ΚατηγορίεςΘήρα, Νομοθεσία, Περιβάλλον

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: