Διαδικασίες χαρακτηρισμού και κήρυξης αναδάσωσης

dentro

Σύμφωνα με την απόφαση υπ΄ αριθ. 842/2014* του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η απόφαση του δασάρχη και των οικείων Επιτροπών σχετικά με τον χαρακτήρα ορισμένης εκτάσεως ως δάσους ή δασικής, η οποία εκδίδεται με τη σύμπραξη του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη με περιγραφή της μορφολογίας του εδάφους, του είδους, της συνθέσεως, της πυκνότητας και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της βλαστήσεως, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

Κρίσιμη για τη συγκρότηση της έννοιας του δάσους και της δασικής εκτάσεως είναι η οργανική ενότητα της δασικής βλαστήσεως (δενδρώδους ή θαμνώδους), η οποία προσδίδει στην έκταση την ιδιαίτερή της ταυτότητα ως δασικού οικοσυστήματος. Νομικώς η ενότητα αυτή δύναται να συνάγεται από τα χαρακτηριστικά της άγριας ξυλώδους βλαστήσεως, τα οποία περιγράφονται στα στοιχεία του φακέλου. Εφ΄ όσον υπάρχει η οργανική αυτή ενότητα, υφίσταται η αντικειμενική προϋπόθεση της έννοιας του δάσους ή της δασικής εκτάσεως, τεκμαίρεται δε ως αυτονόητη και αυταπόδεικτη η συνυπάρχουσα θεμελιώδης λειτουργία κάθε δασικού οικοσυστήματος, που συμβάλλει στην ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος.

Με την τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας του άρθρου 14 ν. 998/1979 η πράξη χαρακτηρισμού και η απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (ΕΕΔΑ) ενσωματώνονται στην απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, η οποία κρίνει την υπόθεση στο σύνολό της κατά νόμον και κατ΄ ουσίαν, μη δικαιουμένη να την αναπέμψει στα προηγουμένως επιληφθέντα δασικά όργανα. Το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 998/1979 προβλέπει ευχέρεια και όχι υποχρέωση της Επιτροπής να διενεργήσει αυτοψία για τη διαμόρφωση της κρίσεώς της, συνεπώς αβασίμως προβάλλεται ότι μη νομίμως η Επιτροπή απεδέχθη εισήγηση μέλους της – δασολόγου χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας.

Οι ΕΕΔΑ δεν καθίστανται αναρμόδιες ν΄ αποφανθούν επί των ασκουμένων ενώπιόν τους αντιρρήσεων ή προσφυγών εκ μόνου του ότι παρήλθε άπρακτο το κατ΄ άρθρο 14 παρ. 3 ν. 998/1979 τρίμηνο, αλλ΄ επιπροσθέτως απαιτείται χορήγηση βεβαιώσεως περί σιωπηράς απορρίψεως των αντιρρήσεων ή της προσφυγής εντός τριμήνου από την υποβολή σχετικής αιτήσεως ή η άπρακτη πάροδος και αυτού του τριμήνου, οπότε και μόνον οι ΕΕΔΑ καθίστανται αναρμόδιες να επιληφθούν των αντιρρήσεων ή προσφυγών.

Η ένδικη βεβαίωση του Διευθυντή Δασών, η οποία εξεδόθη υπό το καθεστώς του νδ 86/1969 (Δασικός Κώδικας), ο οποίος δεν εθέσπιζε ειδική διαδικασία χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών, έχει απλώς πληροφοριακό χαρακτήρα και ουδόλως εκώλυε τον χαρακτηρισμό της επίδικης εκτάσεως κατ΄ άρθρο 14 του ν. 998/1979 ούτε το περιεχόμενό της δέσμευε τον δασάρχη και τις αρμόδιες Επιτροπές του νόμου αυτού.

Οι διαδικασίες χαρακτηρισμού εκτάσεως ως δάσους ή δασικής και κηρύξεως εκτάσεως αναδασωτέας είναι διακεκριμένες μεταξύ τους. Εφ΄ όσον πριν περαιωθεί τυχόν αρξαμένη διαδικασία χαρακτηρισμού, η έκταση κηρυχθεί αναδασωτέα, δεν υπάρχει πλέον έδαφος χαρακτηρισμού της ως δάσους ή δασικής ή μη, αλλά τα δασικά όργανα, δεσμευόμενα από την πράξη αναδασώσεως, οφείλουν ν΄ απόσχουν από την έκδοση πράξεως χαρακτηρισμού ή να περιορισθούν απλώς στη διαπίστωση ότι η έκταση εκηρύχθη αναδασωτέα και ως εκ τούτου αποτελεί δασική έκταση κατ΄ άρθ. 3 παρ. 5 Ν 998/1979.

Σοφία Ε. Παυλάκη, Δικηγόρος
sofiap@nb.org

_____________________________

* Βλ. απόφ. ΣτΕ 842/2014 σε περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τεύχος 1/2014, σελ. 42 επ., εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014.

dasarxeio.com


.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , , ,

2 replies

  1. Σχολιάζω την προτελευταία παράγραφο. Βεβαιώσεις του δασάρχη οποτεδήποτε, ή Η ΔΙΑΤΎΠΩΣΗ ΑΠΛΏΣ ΚΑΙ ΑΠΛΗΣ ΓΝΩΜΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΣΑΡΧΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙ ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (Ολ. ΣτΕ 2756/1994, Νο Β.44.512 και ΣτΕ 738/1996). Να γράφουν δικηγόροι στην άλλη καλή Ιστοσελίδα αλλά όχι για να μας μπερδεύουν ή να τους κάνουμε μετά σεμινάρια…

    • κ. Σταματόπουλε σας ευχαριστώ πολύ για τις ιδιαίτερα εποικοδομητικές επισημάνσεις σας επί της ανωτέρω αναρτήσεως που υπογράφω. Στην προκειμένη περίπτωση, διαβάζοντας με τη δέουσα προσοχή το κείμενο που αναρτήθηκε, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι εδώ είχαμε βεβαίωση όχι της διαδικασίας χαρακτηρισμού του ν. 998/1979, αλλά του Διευθυντή Δασών, που εκδόθηκε υπό το καθεστώς του νδ 86/1969 (Δασικός Κώδικας), το οποίο όμως δεν θέσπιζε ειδική διαδικασία χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασικών. Επομένως, για τον λόγο αυτό η βεβαίωση αυτή του Δ/ντή Δασών του νδ 86/1969 δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλ΄ αποτελεί απλώς πληροφοριακό έγγραφο που δεν εμποδίζει σε τίποτε τον περαιτέρω χαρακτηρισμό της επίδικης εκτάσεως κατά τη μόνη διαδικασία, την οποία αναγνωρίζει ο νομοθέτης με δεσμευτική ισχύ, δηλαδή αυτή του άρθρου 14 του ν. 998/1979, της οποίας και μόνο οι αποφάσεις δεσμεύουν στη συνέχεια τον δασάρχη και τις αρμόδιες Επιτροπές. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή επίσης να διευκρινίσω ότι το κείμενο αποτελεί, στο σύνολο των γραφομένων σε αυτό, σύντομη απόδοση των βασικών σκέψεων των δικαστικών λειτουργών που εξέδωσαν τη συγκεκριμένη απόφαση και δημοσιεύεται προς τον σκοπό της καλύτερης κατά το δυνατόν ενημέρωσης του δασικού κόσμου. Σε καμία δε περίπτωση δεν αποτελεί ούτε απηχεί προσωπικές μου απόψεις ή επιστημονικές μου κρίσεις επί του θέματος. Σε κάθε περίπτωση, για του λόγου το αληθές, θα φροντίσω αυθημερόν να σας αποσταλεί ένα αντίγραφο του επίσημου κειμένου της αποφάσεως, όπως δημοσιεύθηκε στο περιοδικό, προκειμένου να διαπιστώσετε πληρέστερα και μόνος σας όσα σας σημειώνω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και τον πολύτιμο χρόνο σας που αφιερώσατε και σας εύχομαι καλή και δημιουργική συνέχεια.
      https://dasarxeio.files.wordpress.com/2015/09/cf83cf84ceb5-842_2014.pdf

      Σοφία Παυλάκη

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: