Προϋποθέσεις κατεδάφισης αυθαιρέτων σε αναδασωτέα έκταση

Κατεδάφιση αυθαιρέτου σε αναδασωτέα έκταση.jpg

Σαλαμίνα – Π. Φωτέας

Με την απόφαση υπ΄ αριθ. 651/2015* το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε, κατ΄ αρχάς, ακολουθώντας πάγια νομολογία του, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 του ν. 998/1979 και 114 του ν. 1892/1990, προϋπόθεση για τη νομιμότητα διαταγής κατεδάφισης αυθαιρέτου κτίσματος, κατασκευάσματος ή εγκαταστάσεως εν γενεί είναι η διαπίστωση της ανεγέρσεώς τους εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως. Η σχετική κρίση της Διοικήσεως, εν όψει των συνεπειών της, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η αιτιολογία ωστόσο αυτή δύναται να προκύπτει και από τα στοιχεία του οικείου φακέλου. Η υπόθεση αφορούσε πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, δυνάμει της οποίας διετάχθη η κατεδάφιση κατασκευών, με την αιτιολογία ότι ανεγέρθηκαν αυθαιρέτως εντός δασικής εκτάσεως σε θέση της περιφέρειας του Δήμου Σαλαμίνας Ν. Αττικής, η οποία είχε κηρυχθεί αναδασωτέα ήδη από το έτος 2006 με σχετική απόφαση του ιδίου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

Το Δικαστήριο έκρινε περαιτέρω ότι η κατ΄ άρθρο 114 παρ. 3 ν. 1892/1990 κλήτευση του φερομένου ως κυρίου κτίσματος αυθαιρέτως κατασκευασθέντος εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως, πριν την έκδοση της περί κατεδαφίσεώς του αποφάσεως, αποσκοπεί στην παροχή σε αυτόν της δυνατότητας να εκθέσει τις επί του θέματος απόψεις του και αποτελεί ουσιώδη τύπο της οικείας διαδικασίας, η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση του οποίου συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής αποφάσεως. Εφ΄ όσον όμως ο ουσιώδης αυτός τύπος έχει τηρηθεί, δεν απαιτείται και άλλη πρόσθετη κλήτευση του ενδιαφερομένου προς παροχή εξηγήσεων, κατ΄ επίκληση των άρθρων 20 παρ. 2 του Συντάγματος [1] και 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [2].

Η έκταση, την οποία αφορά η ένδικη διαταγή κατεδάφισης, φέρεται να είχε προ της εκχερσώσεώς της δασικό χαρακτήρα, καλυπτομένη από πεύκα, σχίνα και αγριελιές και περιβαλλομένη από δασικές εκτάσεις. Εφ΄ όσον πάντως η έκταση αυτή έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με την ένδικη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, θεωρείται νομίμως αιτιολογημένη η προσβαλλομένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, πρέπει δε κατά την απόφαση, ν΄ απορριφθούν ως αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως.

Λόγοι με τους οποίους προβάλλεται ότι η επίδικη έκταση δεν είναι δασική, αλλ΄ αγροτική πρέπει επίσης να απορριφθούν, εφ΄ όσον η διαπίστωση, ότι οι επίδικες κατασκευές έγιναν επί εκτάσεως που είχε κηρυχθεί αναδασωτέα, στηρίζει αυτοτελώς την επίμαχη διαταγή κατεδάφισης.

Όπως επίσης έγινε δεκτό, για την έκδοση διαταγής κατεδάφισης απαιτείται μεν κρίση για τον δασικό ή μη χαρακτήρα της εκτάσεως, στην οποία βρίσκονται οι αυθαίρετες κατασκευές, δεν αποτελεί όμως κατά νόμον αναγκαία προϋπόθεση η προηγούμενη έκδοση για την έκταση αυτή πράξεως χαρακτηρισμού, κατ΄ άρθρο 14 του ν. 998/1979 ή η κατάρτιση και κύρωση του οικείου δασικού χάρτη.

Κατ΄ άρθρο 3 του ν. 998/1979 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3208/2003), ανεξαρτήτως της αντισυνταγματικότητάς του, ρητώς προβλέπεται ότι το δασογενές περιβάλλον δημιουργείται και σε εκτάσεις με εμβαδόν μικρότερο από 0,3 εκτάρια, όταν λόγω της θέσεώς τους βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασης με άλλες γειτονικές εκτάσεις, που συνιστούν δάσος ή δασική έκταση, εν προκειμένω δε η επίδικη έκταση συνορεύει με εκτάσεις που έχουν δασικό χαρακτήρα.

Τυχόν ύπαρξη και άλλων κτισμάτων, τα οποία δεν αποδεικνύεται ότι έχουν νομίμως ανεγερθεί σε ορισμένη περιοχή καθώς και τυχόν σύνδεσή τους με δίκτυα οργανισμών κοινής ωφελείας (ύδρευσης, ηλεκτρισμού κ.λπ.), δεν αποτελούν λόγο μη εφαρμογής στην περιοχή αυτή της δασικής νομοθεσίας.

Το μέτρο της κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών εντός δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων επιβάλλεται υποχρεωτικά, εφ΄ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τάσσονται από το Σύνταγμα και τον νόμο, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της εκτάσεως ως δημόσιας ή ιδιωτικής.

Σοφία Παυλάκη, Δικηγόρος
sofiap@nb.org

____________________________

* Βλ. ΣτΕ 651/2015 (Τμ. Ε΄) σε περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο», υπό έκδ. τεύχος 3/2015, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015.

[1] Κατ΄ άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος: «Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.

[2] Κατ΄ άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45/9.3.1999): «Άρθρο 6. Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου. 1. Οι  διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα. 2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας καθώς και η λήψη υπ΄ όψη των απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την Αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση του ενδιαφερομένου. 3. Αν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, είναι, κατ΄ εξαίρεση, δυνατή η, χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου, ρύθμιση. Αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί, η διοικητική αρχή, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, οπότε και προβαίνει σε τυχόν νέα ρύθμιση. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το μέτρο παύει αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη ενέργεια, να ισχύει. 4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές με τη δυσμενή διοικητική πράξη διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής».

dasarxeio.com


.ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: