Έλεγχος της υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης χριστουγεννιάτικων δέντρων στη Θεσσαλονίκη

elata 2

Με δασική ρυθμιστική διάταξη που εξέδωσε το δασαρχείο Θεσσαλονίκης  σκοπεύει να ασκήσει αποτελεσματικότερο έλεγχο στην υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση χριστουγεννιάτικων δένδρων (πεύκης – ελάτης – ψευδοτσούγκας) και καλλωπιστικών κλώνων δασικών ειδών στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την περιφέρεια των οικισμών και δήμων της περιοχής δικαιοδοσίας του. 

Η εν λόγω δασική ρυθμιστική διάταξη ορίζει τα εξής:

  1. Η υλοτομία δένδρων Χριστουγέννων από ιδιωτικές τεχνητές φυτείες που έχουν δημιουργηθεί σε αγροκτήματα, θα γίνει με ατελείς άδειες υλοτομίας.
  2. Τα δενδρύλλια ελάτης και των άλλων δασοπονικών ειδών που φύονται τόσο στα καστανοτεμάχια και καστανοπερίβολα, που υπόκεινται σε δενδροκομική περιποίηση και από ιδιόκτητους αγρούς στους οποίους υπάρχει συγκαλλιέργεια καρποφόρων δένδρων και ελάτης υλοτομούνται βάσει ατελών αδειών υλοτομίας.
  3. Η μεταφορά όλων των υλοτομημένων Χριστουγεννιάτικων δένδρων και καλλωπιστικών κλώνων θα γίνεται με δελτία μεταφοράς δασικών προϊόντων (Β.∆. 697/68) στα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός, το δασοπονικό είδος καθώς και το βάρος και ο αριθμός των δεμάτων (προκειμένου περί καλλωπιστικών ειδών). Ομοίως η μεταφορά των δενδρυλλίων που αναπτύχθηκαν–μεταφυτεύτηκαν μέσα σε γλαστρίδια (γενικά τα βωλόφυτα), θα ενεργείται κατά την περίοδο από την 27η Νοεμβρίου έως την 24η ∆εκεμβρίου τρέχοντος έτους βάσει δελτίων μεταφοράς, στα οποία θα πιστοποιείται η νόμιμη προέλευση και θα αναγράφεται ο αριθμός και το είδος των δενδρυλλίων.
  4. Η νόμιμη προέλευση αυτών θα ελέγχεται από την μολυβδοσφραγίδα και την σφράγιση με την δασική σφύρα στην επιφάνεια τομής που απαραίτητα και υποχρεωτικά θα αναγράφεται στα συνοδεύοντα αυτά δελτία μεταφοράς.
  5. Η μεταφορά των εξελεχθέντων και σφραγισθέντων δενδρυλλίων από τους καθορισθέντες τόπους συγκέντρωσης θα αρχίσει την 25η Νοεμβρίου και θα λήξει την 24η ∆εκεμβρίου του τρέχοντος έτους και μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και θα ενεργείται βάσει δελτίων μεταφοράς.

Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του δασικού και ποινικού κώδικα, τα δε παρανόμως υλοτομούμενα ή μεταφερόμενα δασικά προϊόντα θα κατάσχονται και θα καταστρέφονται από τα αρμόδια δασικά όργανα, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής, το οποίο θα επισυνάπτεται στη συνέχεια στο υποβαλλόμενο πρωτόκολλο μηνύσεως.ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: