Τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν πράξεις της διοίκησης

topography

Με την αριθμ. 133002/6552/πε/22-1-2016 (ΑΔΑ: ΩΑ744653Π8-ΣΙ1) εγκύκλιο της Γ.Γ. Περιβάλλοντος, κας Χριστίνας Μπαριτάκη, δίνονται οδηγίες για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα τοπογραφικά διαγράμματα που προσκομίζονται για την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, αναγνώρισης ιδιοκτησίας δασικού χαρακτήρα έκτασης, καθώς και επί κάθε σχετικής πράξης της δασικής διοίκησης, για την οποία απαιτείται προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος.

Επίσης, στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ο τρόπος χειρισμού υποθέσεων όπου κατά την εφαρμογή τίτλων που είχαν συνταχθεί πριν την ισχύ του νόμου 651/1977, διαπιστώνονται ασυμφωνίες σχετικά με το εμβαδόν του ακινήτου που αναφέρεται σε αυτούς και στα τοπογραφικά διαγράμματα.

Αναλυτικά, η εν λόγω εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού (σ.σ. η αριθ. 352/Α/2015 έκθεση επιθεώρησης ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης) και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη του άρθρου 5 του ν. 651/1977 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, κάνουμε γνωστά τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του νόμου 651/1977, για κάθε δικαιοπραξία που έχει ως αντικείμενο των πώληση οικοπέδου ή αγροτεμαχίου, με ή χωρίς κτίσματα εν αυτώ, επισυνάπτεται στο πωλητήριο συμβόλαιο τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αναγράφονται τα μήκη των πλευρών, τα όρια προς τους όμορους ιδιοκτήτες, τα ονόματα των γνωστών ιδιοκτητών, καθώς και το εμβαδόν της έκτασης. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις της διάταξης πρέπει να τηρούνται κατά την προσκόμιση τοπογραφικών διαγραμμάτων για την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, αναγνώρισης ιδιοκτησίας δασικού χαρακτήρα έκτασης, καθώς και επί κάθε σχετικής πράξης της δασικής διοίκησης, για την οποία απαιτείται προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος. Για τα προσκομιζόμενα τοπογραφικά διαγράμματα εφαρμόζονται οι τρέχουσες τεχνικές προδιαγραφές αποτύπωσης και σύνταξης των τοπογραφικών διαγραμμάτων. Αυτά θα έχουν ως υπόβαθρο αναφοράς το Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ́87, έτσι ώστε να προκύπτει η θέση, το εμβαδόν και τα όρια της έκτασης και να μην καταλείπεται αμφιβολία περί της ταυτότητός της.

Εάν κατά την εφαρμογή τίτλων που είχαν συνταχθεί πριν την ισχύ του νόμου 651/1977, διαπιστώνονται ασυμφωνίες σχετικά με το εμβαδόν του ακινήτου που αναφέρεται σε αυτούς και στα τοπογραφικά διαγράμματα, ο έλεγχος θα αφορά στην εφαρμογή των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στους τίτλους. Άλλωστε με την υπ’ αριθ. 903/1985 γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή με το αριθ. 115838/3908/πε 1986/20-3-1987 έγγραφο του Υπουργού Γεωργίας, «…ο καθ ́ όρια προσδιορισμός θεωρείται επικρατέστερος του κατά μέτρα, εάν δεν συνάγεται ότι οι συμβαλλόμενοι απέβλεψαν στον κατά μέτρα τοιούτον…», δεδομένου ότι, παλαιότερα δεν ήταν υποχρεωτική η υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων ενώ παράλληλα δεν υπήρχε ικανό επιστημονικό προσωπικό που θα συντελούσε στον ακριβή καθορισμό των εκτάσεων.

Παρακαλούμε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησής σας για εφαρμογή.

Η Γενική Γραμματέας

Μπαριτάκη Χριστίνα

Σχετικό αρχείο:

dasarxeio.comΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: