Π.Μ.Σ. «Αειφόρα Έργα Πράσινου»

erga_prasinou

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αειφόρα Έργα Πράσινου» διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Σκοπός του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης, είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων επιπέδου και η ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σχετικά με τη διαχείριση έργων πράσινου.

Ειδικότερα, οι στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:

  • Παροχή γνώσεων σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης έργων πρασίνου.
  • Παροχή γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των έργων πρασίνου.
  • Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας, πολιτικών, τεχνικών και εργαλείων για την ορθολογική διαχείριση των έργων πρασίνου με στόχο την αειφορία.
  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών:

  • Το πρώτο (Α΄) και το δεύτερο (Β’) εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, μελέτες και εξετάσεις) εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων.
  • Το τρίτο (Γ΄) αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση διαλέξεων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις − μελέτες και επισκέψεις σε έργα πρασίνου και εγκαταστάσεις φορέων διαχείρισης έργων πρασίνου, καθώς και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: