Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων

synigoros tou politi

∆ιαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων

Κλιμάκιο ειδικών επιστημόνων του Συνηγόρου του Πολίτη, παρουσίασε στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής μετά από πρόσκληση της Προέδρου, τις απόψεις του αναφορικά με περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Οι επιχειρήσεις αυτές (π.χ. τυροκομεία, ελαιουργεία, πυρηνελαιουργεία) αν και αποτελούν τον κύριο κορμό μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, σχετίζονται με παραβάσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Οι διαπιστώσεις της Αρχής, απόρροια της πολυετούς ενασχόλησής της με το θέμα είναι οι εξής:

 • Παρατηρείται λειτουργία επιχειρήσεων σε περιοχές όπου οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης δεν την επιτρέπουν.
 • ∆ιαπιστώνεται υπερσυγκέντρωση μονάδων σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και η φέρουσα ικανότητά τους.
 • Εμφανίζεται καθυστέρηση θεσμοθέτησης των αναγκαίων χώρων υποδοχής.
 • Πληθώρα επιχειρήσεων, λειτουργεί χωρίς τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις ή καθ’ υπέρβαση αυτών και κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και χωρίς τις κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων.
 • Καταγράφεται επέκταση των μονάδων ή και αύξηση της παραγωγικότητάς τους, ανάλογα με την αντίστοιχη αύξηση πρωτογενούς παραγωγής, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της τοπικής οικονομίας χωρίς, όμως, να έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες άδειες.
 • Αμφισβητείται η επάρκεια των Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσμεύσεων (ΠΠ∆) για τις δραστηριότητες που κατατάσσονται στη Β κατηγορία ως προς την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση.
 • Η ∆ιοίκηση αδυνατεί ή καθυστερεί να προβεί στον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της άδειας.
 • Παρατηρείται ανοχή εκ μέρους των ελεγκτικών αρχών προς τις υφιστάμενες μη αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει τα εξής:

 1. Έλεγχο/αυτοψία από την αδειοδοτούσα Αρχή πριν τη λειτουργία για την τήρηση των προδιαγραφών της επιχείρησης.
 2. Συστηματικό έλεγχο, παρακολούθηση και επανέλεγχο εντός της μεταποιητικής περιόδου.
 3. Επιβολή κυρώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία δεν πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης αλλά να αποτελεί δέσμια υποχρέωση των ελεγκτικών μηχανισμών. ∆ιαφορετικά δεν δημιουργούνται κίνητρα για συμμόρφωση.
 4. Επανεκτίμηση των ΠΠ∆ και προσπάθεια εφαρμογής της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας για την επεξεργασία των αποβλήτων.
 5. Οργάνωση χώρων υποδοχής ομοειδών δραστηριοτήτων, ώστε να υπάρχει κεντρική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, η οποία να είναι και οικονομικά

Δελτίο Τύπου

synigoros tou politiΚατηγορίεςΝομοθεσία, Περιβάλλον

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: