Θέσεις εργασίας εμπειρογνωμόνων και εξωτερικών συνεργατών στο πρόγραμμα LIFE

life_prasino

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Life Capacity Building.

Το Πράσινο Ταμείο ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου προτίθεται να προσλάβει 5 εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς εμπειρογνώμονες για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, επικοινωνίας και πληροφορικής, με σύμβαση έργου διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Προγράμματος LIFE 14/CAP/GR/000003-GR LTF για την στελέχωση της ομάδας κρούσης (Task Force) για το Πρόγραμμα Life που θα δημιουργηθεί στο Πράσινο Ταμείο, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ειδικότερα:

  • 1 Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε ζητήματα προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας [Nature and Biodiversity Expert]
  • 1 Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε ζητήματα περιβάλλοντος (βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, διαχείριση αποβλήτων, προστασία ατμόσφαιρας, προστασία εδάφους, προστασία και διαχείριση υδάτων) [Environment Expert]
  • 1 Eμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε θέματα κλιματικής αλλαγής [Climate Change Expert]
  • 1 Εξωτερικό συνεργάτη με ειδίκευση σε ζητήματα διαχείρισης δεδομένων περιβαλλοντικών γεωγραφικών /GIS [Data Management Expert]
  • 1 Εξωτερικό συνεργάτη με ειδίκευση σε ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης σε σχέση με το περιβάλλον [Environment Communication Expert]

Η επιλογή των καταλληλότερων από τους υποψήφιους εμπειρογνώμονες θα γίνει έπειτα από συνολική εκτίμηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων τους, καθώς και από σχετική συνέντευξη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Απαραίτητα Προσόντα :

Για την πρώτη θέση

-Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας ή Δασολογίας, Πολυτεχνικών Σχολών ή Θετικών ή Περιβαλλοντικών Επιστημών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού κατά προτεραιότητα. Επίσης, θα εξετάζονται οι αιτήσεις υποψηφίων με πτυχίο νομικών και πολιτικών επιστημών ή διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών υπό την προϋπόθεση της περαιτέρω εξειδίκευσης σε ζητήματα δικαίου περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως θα προκύπτει από την ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου στις περιβαλλοντικές πολιτικές ή στο δίκαιο περιβάλλοντος.

-Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού στα ζητήματα προστασίας της φύσης και βιοποικιλότητας και επικουρικώς σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σχεδιασμού και προστασίας

-Επαγγελματική εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο ή τρία ευρωπαϊκά προγράμματα και σε θέματα προστασίας της φύσης και βιοποικιλότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης

Για την δεύτερη θέση

-Πτυχίο Πολυτεχνικών Σχολών ή Θετικών ή Περιβαλλοντικών Επιστημών ή Τμημάτων Βιολογίας ή Δασολογίας από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού κατά προτεραιότητα. Επίσης, θα εξετάζονται οι αιτήσεις υποψηφίων με πτυχίο νομικών και πολιτικών επιστημών ή διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών υπό την προϋπόθεση της περαιτέρω εξειδίκευσης σε ζητήματα δικαίου περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως θα προκύπτει από την ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου στις περιβαλλοντικές πολιτικές ή στο δίκαιο περιβάλλοντος.

-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίοαπό ίδρυμα του εξωτερικού στα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας, διαχείρισης ή σχεδιασμού ή σε κάποιο από τα ειδικά περιβαλλοντικά ζητήματα (βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, διαχείριση αποβλήτων, προστασία ατμόσφαιρας και εδάφους, και προστασία και διαχείριση υδάτων)

-Επαγγελματική Εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 2 ευρωπαϊκά προγράμματα και σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας

Για την τρίτη θέση

-Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Τμημάτων Φυσικής, Χημείας) ή Περιβαλλοντικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού κατά προτεραιότητα. Επίσης, θα εξετάζονται οι αιτήσεις υποψηφίων με πτυχίο νομικών και πολιτικών επιστημών ή διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών υπό την προϋπόθεση της περαιτέρω εξειδίκευσης σε ζητήματα δικαίου περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής ή κλιματικής πολιτικής, όπως θα προκύπτει από την ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου στις περιβαλλοντικές πολιτικές ή στο δίκαιο περιβάλλοντος.

-Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και επικουρικώς στα ζητήματα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και της περιβαλλοντικής διαχείρισης

-Επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής και σε τουλάχιστον 2 ευρωπαϊκά προγράμματα και επικουρικώς σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σχεδιασμού

Για την τέταρτη θέση

-Πτυχίο Πληροφορικής, Στατιστικής, Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων, Προγραμματιστών ΗΥ από ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού. Επίσης, θα εξετάζονται οι αιτήσεις πτυχιούχων σχολών βιολογίας, δασολογίας και περιβαλλοντικών επιστημών υπό την πρόσθετη προϋπόθεση της εξειδίκευσής τους στην διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων.

-Επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, πληροφοριακών συστημάτων κ.τ.λ. στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Για την πέμπτη θέση

-Πτυχίο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού
-Επαγγελματική εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε δράσεις επικοινωνίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων

Επίσης απαραίτητα προσόντα για όλους τους ειδικούς εμπειρογνώμονες-εξωτερικούς συνεργάτες είναι:
-Η άριστη ή τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
-Η άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε ΕΔΩ

logo_dokimastikoΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: