Προκήρυξη τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το περιαστικό δάσος Ξάνθης

xanthi_periastiko

Προκήρυξη τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Τυπικοί & Καινοτομικοί δασοκομικοί χειρισμοί στο περιαστικό δάσος πόλεως Ξάνθης».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Δασαρχείο Ξάνθης προκηρύσσει τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΤΥΠΙΚΟΙ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE14 CCM/IT/000905 “FORESMIT”: «ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», προϋπολογισμού 38.000,00 EΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από μία ομάδα εργασιών “Αραίωση και κλάδευση κωνοφόρων & Καθαρισμός – Απομάκρυνση υποβλάστησης με ταυτόχρονη καλλιέργεια του υπορόφου” συνολικού προϋπολογισμού 30.364,82 Ευρώ (περιλαμβανομένων Δαπάνη εργασιών , ΓΕ-ΟΕ, & Απρόβλεπτα).

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,Ε.Σ.Υ κ.λ.π) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας, -Αδριανουπόλεως 4 – Ξάνθη , μέχρι τις 17 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25410-26500, FAX επικοινωνίας 2313 309915, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ.Καψάλη Σταυρούλα.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22α Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α1. Ημεδαποί εργολήπτες, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξίες, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη, για έργα κατηγορίας πρασίνου, στελεχωμένοι με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας.

α2. Εργολήπτες δημοσίων δασοτεχνικών έργων και εργασιών (ΕΔΔΕ) Α’ και Β ́ τάξης.

β Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια, από ποιοτική και ποσοτική άποψη, με το δημοπρατούμενο.

4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 618,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου LIFE FoResMit.

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Διεύθυνση Δασών Ξάνθης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ

Στα πλαίσια του προγράμματος μέσω του οποίου υλοποιείται το έργο, και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του ερευνητικού σκοπού του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή δασοκομικών χειρισμών για την αποκατάσταση και την αύξηση της παραγωγικότητας του δάσους.

Για να αποδειχτεί ότι η καινοτόμος αραίωση έχει την καλύτερη απόδοση, θα συγκριθούν διαφορετικοί χειρισμοί:
1) συμβατική – τυπική αραίωση,
2) καινοτόμος επιλεκτική αραίωση,
3) επιφάνεια ελέγχου (μάρτυρας) χωρίς χειρισμούς.

Το ξυλώδες υλικό που θα υλοτομηθεί θα διατεθεί στους κατοίκους της περιοχής για την κάλυψη των ατομικών αναγκών τους σε θέρμανση (μετατροπή σε θερμική ενέργεια, ως υποκατάστατο των ορυκτών καυσίμων), ενώ τα λεπτά κλαδιά και το φύλλωμα θα θρυμματιστεί και θα διασκορπιστεί εντός των περιοχών επέμβασης για εμπλουτισμό με θρεπτικά συστατικά του εδάφους.

1. ΤΥΠΙΚΟΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Ο τυπικός δασοκομικός χειρισμός θα εφαρμοστεί σε τρεις εκτάσεις εμβαδού 11 στρεμμάτων η κάθε μία (συνολικά 33 στρέμματα). Οι εκτάσεις που επιλέχτηκαν έχουν ανώροφο Πεύκης και υπόροφο από πλατύφυλλα είδη.

Οι επεμβάσεις που θα εφαρμοστούν είναι :

– Στον ανώροφο πεύκης θα πραγματοποιηθούν ασθενείς αραιώσεις και κλαδεύσεις των πεύκων έως το ύψος των 5 μέτρων. Οι αραιώσεις θα πραγματοποιηθούν με απομάκρυνση κυρίως των νεκρών, κακόμορφων, ζημιωμένων και καταπιεσμένων δέντρων.
– Στον υπόροφο των πλατύφυλλων θα πραγματοποιηθούν αραιώσεις και καλλιεργητικές επεμβάσεις. Αποτέλεσμα των αραιώσεων του υπορόφου θα είναι μια λίγο-πολύ ομοιόμορφη κατανομή των πλατύφυλλων.

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Ο καινοτομικός δασοκομικός χειρισμός θα εφαρμοστεί σε τρεις εκτάσεις εμβαδού 11 στρεμμάτων η κάθε μία (συνολικά 33 στρέμματα). Οι εκτάσεις που επιλέχτηκαν έχουν ανώροφο Πεύκης και υπόροφο από πλατύφυλλα είδη.

Οι επεμβάσεις που θα εφαρμοστούν είναι :

– Στον ανώροφο πεύκης θα πραγματοποιηθούν σχετικά έντονες αραιώσεις ώστε να απελευθερωθούν τα πλατύφυλλα και κλαδεύσεις των πεύκων έως το ύψος των 5 μέτρων. Οι αραιώσεις θα πραγματοποιηθούν με απομάκρυνση (κατά προτεραιότητα) τα κακής μορφής μεγάλων διαστάσεων δέντρα ενώ τα καλής μορφής θα διατηρούνται (κατά προτεραιότητα). Οι αραιώσεις αυτές θα είναι πιο έντονες πάνω από εκτάσεις στις οποίες υπάρχει πυκνός υπόροφος.

Τα πεύκα που θα παραμείνουν αναμένουμε να εμφανίσουν έντονους ρυθμούς αύξησης.

– Στον υπόροφο των πλατύφυλλων θα πραγματοποιηθούν καινοτομικές αραιώσεις και καλλιεργητικές επεμβάσεις. Οι καινοτομικές αραιώσεις του υπορόφου θα μοιάζουν με θετική επιλογή, όπου θα απομακρύνονται οι ανταγωνιστές των «καλύτερων» ατόμων του υπορόφου. Οι αραιώσεις αυτές σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι έντονες. Ο αριθμός των ανταγωνιστών που θα απομακρυνθεί σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από την αρχική πυκνότητα των πλατύφυλλων και τον κίνδυνο να μειωθεί έντονα η πυκνότητα του υπορόφου. Θα κυμαίνεται από ένα – δύο άτομα (συνήθως) έως και αρκετά περισσότερα. Ως «καλύτερα» άτομα θεωρούνται αυτά που έχουν υψηλή αυξητική ρώμη που έχουν μεγάλη και συμμετρική κόμη. Σε περιπτώσεις που δεν υφίστανται τέτοια άτομα ως «καλύτερα» θα θεωρούνται τα τοπικά καλύτερα. Οι αραιώσεις αυτές θα εφαρμόζονται ακόμη και σε εκτάσεις όπου τα πλατύφυλλα έχουν μικρές διαστάσεις αφού ο κύριος στόχος μας είναι η έντονη αύξηση των πλατύφυλλων.

Στόχος των δασοκομικών επεμβάσεων στο περιαστικό δάσος της Ξάνθης είναι η εφαρμογή δύο διαφορετικών μεθόδων δασοκομικών – καλλιεργητικών επεμβάσεων ώστε να υπάρξει σταδιακή μετατροπή του από δάσος πεύκης σε δάσος πλατύφυλλων ειδών, είτε σε μικτό δάσος πλατύφυλλων – πεύκης.

logo_dokimastikoΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: