Δ/νση Δασών Καρδίτσας: Εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας

karditsa dasarxeio

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Γνωστοποίηση δημοσίευσης του Κανονισμού Ξυλείας, σύνταξη Μητρώων Φορέων Εκμετάλλευσης και Εμπόρων Ξυλείας.

 

Με την αριθμ. 134382/5229/30-12-2015 «Κανονισμός ξυλείας- Θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής» εγκύκλιο γνωστοποιήθηκε το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή στη χώρα μας του Κανονισμού ξυλείας.

Με την έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (EE) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 “για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά” και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή τους» (ΦΕΚ 2872/Β/29-12-2015), τέθηκε ουσιαστικά σε εφαρμογή στη χώρα μας ο «Κανονισμός ξυλείας».

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 (Εθνικοί κατάλογοι και Μητρώα), της (ΚΥΑ) αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (EE) αριθ. 995/2010 και των, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του. Υπενθυμίζουμε ότι ως Φορείς Εκμετάλλευσης της χώρας μας και της Ε.Ε. είναι όλοι εκείνοι οι φορείς που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε. Ε. για πρώτη φορά, και σε αυτή την κατηγορία δύναται να ανήκουν τα Δασαρχεία, που διαθέτουν τέτοια υλοτομημένη ξυλεία της περιφέρειας δικαιοδοσίας τους στην αγορά, οι ιδιώτες δασοκτήμονες, οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών (όπως ΟΤΑ, Μονές, κ.λ.π.)

Στο Μητρώο των Φορέων Εκμετάλλευσης καταγράφονται επίσης και οι Δασικοί Συνεταιρισμοί που για πρώτη φορά διαθέτουν ξυλεία στην αγορά.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 (Εθνικοί κατάλογοι και Μητρώα), της (ΚΥΑ) αριθμ. 134627/5835/23-12-2015, υπόχρεοι έγγραφης στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (EE) αριθ. 995/2010 και των, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

Κάθε υπόχρεος εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης και στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της (ΚΥΑ) αριθμ. 134627/5835/23-12-2015, οφείλει, εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της σχετικής ΚΥΑ . Διευκρινίζουμε ότι το διάστημα του εξαμήνου που αναφέρεται στην εν λόγω ΚΥΑ έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 28η Ιουνίου 2016.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση και κοινοποίηση του εγγράφου μας στους υπόχρεους , για την εγγραφή τους στα παραπάνω μητρώα.

Σε περίπτωση μη εγγραφής των στα εν λόνω Μητρώα επιβάλλονται κυρώσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 της (ΚΥΑ) αριθμ. 134627/5835/23-12-2015.

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας στα τηλέφωνα 24410-80134 κ. Νταή Ιωάννη και 24410-80138  κα. Μητσάκη Σταυρούλα.

Η Δ/ντρια Δασών Καρδίτσας                                                                                  

Παπαβάϊου ΧρυσήΚατηγορίεςΔασικά προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: