Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία (EUTR)

tok tok

Ο Κανονισμός Ξυλείας της ΕΕ [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 – (European Union Timber Regulation – EUTR)] αποσκοπεί στη μείωση της παράνομης υλοτομίας με την εξασφάλιση ότι δεν μπορεί να πωλείται στην ΕΕ καμία παράνομη ξυλεία ούτε κανένα προϊόν παράνομης ξυλείας. Ο κανονισμός αυτός θεσπίσθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της ΕΕ για την Επιβολή της ∆ασικής Νομοθεσίας, τη ∆ιακυβέρνηση και το Εμπόριο (Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade-FLEGT).

Με την έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ Β´ 2872), τέθηκε ουσιαστικά σε εφαρμογή και στη χώρα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας [Web site: http://www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ / ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT)]

Στο πλαίσιο του EUTR, απαγορεύεται η διάθεση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων που προέρχονται από τέτοια ξυλεία στην αγορά της ΕΕ. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ;

Η ΕΕ επιθυμεί να σταματήσει την παράνομη υλοτομία στην πηγή της: την υλοτόμηση ξυλείας κατά παράβαση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας υλοτόμησης.

ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;

Η παράνομη υλοτομία –η συλλογή ξυλείας κατά παράβαση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας υλοτόμησης– έχει δεινές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε κάποια από τα πιο πολύτιμα εναπομείναντα δάση του πλανήτη και τις κοινότητες που στηρίζονται σε αυτά.

ΠΟΙΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ;

Ο κανονισμός διαχωρίζει όσους πραγματοποιούν συναλλαγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας σε δύο κατηγορίες: φορείς εκμετάλλευσης και εμπόρους. Οι φορείς εκμετάλλευσης –εκείνοι που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ– επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης, ενώ οι έμποροι –εκείνοι που πραγματοποιούν συναλλαγές ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας τα οποία διατίθενται ήδη στην αγορά– υποχρεούνται απλώς να τηρούν αρχεία των προμηθευτών και των πελατών τους.

Φορείς εκμετάλλευσης

Η δική σας ευθύνη: Πρέπει να επιδεικνύετε τη «δέουσα επιμέλεια» κατά τη διάθεση ξυλείας στην αγορά της ΕΕ. Σε εσάς εναπόκειται να ελαχιστοποιείτε τις πιθανότητες το ξύλο να προέρχεται ή να παράγεται από παράνομα υλοτομημένες πηγές. Αυτό σημαίνει ότι οφείλετε να εφαρμόζετε ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνου που αποκαλείται σύστημα δέουσας επιμέλειας και στηρίζεται στα εξής:

Πληροφορίες: Ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να διαθέτει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας, τη χώρα υλοτόμησης (και, εφόσον απαιτείται, την επιμέρους εθνική περιφέρεια και την άδεια υλοτομίας), το είδος, την ποσότητα, τον προμηθευτή και στοιχεία που αφορούν τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία.

Αξιολόγηση κινδύνου: Ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να αξιολογεί τον κίνδυνο ύπαρξης παράνομης ξυλείας στην αλυσίδα εφοδιασμού του, βάσει των στοιχείων που προσδιορίστηκαν παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που καθορίζει ο EUTR.

Μετριασμός του κινδύνου: Όταν η αξιολόγηση αποκαλύπτει έναν μη αμελητέο κίνδυνο ύπαρξης παράνομης ξυλείας στην αλυσίδα εφοδιασμού, ο εν λόγω κίνδυνος μπορεί να μετριάζεται με περαιτέρω μέτρα, όπως η απαίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών και επαλήθευσης από τον προμηθευτή.


Έμποροι

Η δική σας ευθύνη: Πρέπει να διατηρείτε στοιχεία των προμηθευτών και των πελατών σας, προκειμένου να διευκολύνεται όσο το δυνατόν περισσότερο η ιχνηλασιμότητα του ξύλου που διαχειρίζεστε.

Οφείλετε να διατηρείτε αυτά τα στοιχεία για μια περίοδο πέντε ετών.

Αυτά τα στοιχεία απαιτούνται μόνο για την περίοδο μέχρι την τελευταία πώληση από επιχείρηση σε επιχείρηση. Δεν απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με τις πωλήσεις στους τελικούς καταναλωτές.

Πώς μπορούν οι φορείς εκμετάλλευσης να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια;

Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους σύστημα δέουσας επιμέλειας –ένα σύνολο μέτρων και διαδικασιών που ελαχιστοποιούν αποτελεσματικά τους κινδύνους– ή να χρησιμοποιήσουν κάποιο που έχει αναπτυχθεί από οργανισμό παρακολούθησης.

Για περισσότερα σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια συμβουλευτείτε το λεπτομερειακό έγγραφο καθοδήγησης.

Ακόμη δεν είστε βέβαιος αν είστε φορέας εκμετάλλευσης ή έμπορος;

Ορίστε μερικά σενάρια για να σας καθοδηγήσουν

Σενάριο 1

Ο/Η κατασκευαστής/κατασκευάστρια Α αγοράζει χαρτί από τρίτη χώρα εκτός ΕΕ και το εισάγει στην ΕΕ (σε οποιαδήποτε χώρα), όπου το χρησιμοποιεί για να παράγει βιβλία ασκήσεων. Κατόπιν πωλεί τα βιβλία ασκήσεων στην επιχείρηση λιανικού εμπορίου Β σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ. Τα βιβλία ασκήσεων αποτελούν προϊόν που καλύπτεται από το παράρτημα του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία:

  • Ο/Η κατασκευαστής/κατασκευάστρια Α καθίσταται φορέας εκμετάλλευσης όταν εισάγει το χαρτί για χρήση στην επιχείρησή του/της.

Σενάριο 2

Η εταιρεία Χ συλλέγει ξυλεία από δική της ιδιοκτησία εντός της ΕΕ, κατόπιν τη μεταφέρει και την επεξεργάζεται σε δικό της πριονιστήριο, και έπειτα πωλεί την πριονισμένη μαλακή ξυλεία στην εταιρεία Ψ:

  • Η εταιρεία Χ καθίσταται φορέας εκμετάλλευσης όταν συλλέγει τη δική της ξυλεία για διάθεση μέσω της δικής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.


Σενάριο 3

Ο χονδρέμπορος ξυλείας Η, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ, αγοράζει μέσω του διαδικτύου μοριοσανίδες από προμηθευτή εγκατεστημένο εκτός της ΕΕ. Βάσει της σύμβασης, η κυριότητα μεταβιβάζεται αμέσως στον χονδρέμπορο ξυλείας Η, ενώ οι μοριοσανίδες βρίσκονται ακόμη εκτός της ΕΕ. Οι μοριοσανίδες μεταφέρονται σε κράτος μέλος της ΕΕ και εκτελωνίζονται από τον ναυλομεσίτη Θ, ο οποίος παραδίδει την ξυλεία στον χονδρέμπορο Η. Στη συνέχεια, ο χονδρέμπορος ξυλείας Η πωλεί τις μοριοσανίδες στον κατασκευαστή Κ.

  • Ο χονδρέμπορος ξυλείας Η καθίσταται φορέας εκμετάλλευσης όταν ο αντιπρόσωπός του Θ εισάγει τις μοριοσανίδες στην ΕΕ για διανομή ή χρήση στην επιχείρηση του Η. Ο ναυλομεσίτης Θ ενεργεί απλώς ως αντιπρόσωπος και μεταφέρει τα εμπορεύματα για λογαριασμό του χονδρεμπόρου Η.

[Στο σενάριο αυτό η κυριότητα μεταβιβάζεται από οντότητα εκτός ΕΕ σε οντότητα της ΕΕ πριν από τη φυσική είσοδο του προϊόντος στην ΕΕ]

Σενάριο 4

Ο ιδιοκτήτης δάσους Ζ πωλεί στην εταιρεία Α το δικαίωμα υλοτόμησης ιστάμενων δένδρων στην ιδιοκτησία του, για διανομή ή χρήση μέσω της εταιρείας Α.

  • Η εταιρεία Α καθίσταται φορέας εκμετάλλευσης όταν υλοτομεί την ξυλεία για διανομή ή χρήση από την ίδια.

Περισσότερα σενάρια περιλαμβάνονται στο έγγραφο καθοδήγησης 

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ FLEGT ΚΑΙ CITES;

Αν η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας που εμπορεύεστε έχουν έγκυρη άδεια FLEGT ή CITES, τότε αυτά συμμορφώνονται ήδη με τις απαιτήσεις του κανονισμού.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που παράγονται εντός της ΕΕ ή εισάγονται από το εξωτερικό. Εντούτοις, δεν καλύπτει το σύνολο της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας.

Τον κατάλογο που εμπεριέχει τα προϊόντα που καλύπτονται από τη νομοθεσία μπορείτε να τον βρείτε στο παράρτημα του EUTR .

ΠΟΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ;

Είναι ουσιώδες να σημειωθεί ότι ο παρακάτω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός.

  • Ανακυκλωμένα προϊόντα
  • Εκτυπωμένο χαρτί, όπως βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες
  • Υλικά συσκευασίας που περιέχουν αγαθά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη, προστασία ή μεταφορά άλλου προϊόντος
  • Κάποια προϊόντα μπαμπού και ρατάν
  • Άλλα προϊόντα

ΠΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ;

Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Ο εθνικός νομοθέτης σας θεσπίζει τις ποινές για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό. Σε κάθε χώρα υπάρχει μια αρμόδια αρχή, η οποία συντονίζει την επιβολή του κανονισμού. Ο EUTR δεν αποτελεί συνοριακό μέτρο: οι εισαγωγές δεν θα ελέγχονται στα σύνορα.

EUTR_KANONISMOS_XULEIAS

 ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Υλοτομίες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: