Κατάταξη στη Σχολή Πυροσβεστών προσώπων που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις

purosvestes

[Πηγή: http://aegeanews.gr ]

Η απόφαση 2957/2015 του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορά το ζήτημα της καθ΄ υπέρβαση και άνευ εξετάσεων δυνατότητας εισαγωγής στη Σχολή Πυροσβεστών, δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 31 ν. 2800/2000, προσώπου που συμμετείχε σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος με σκοπό την κατάσβεση πυρκαγιάς ή τη διάσωση προσώπων, εφ΄ όσον αποδεδειγμένα εξέθεσε τη ζωή του σε άμεσο και προφανή κίνδυνο. Το Δικαστήριο επίσης απασχόλησε το θέμα της υπαγωγής ή μη στην εν λόγω διάταξη των εποχικών πυροσβεστών.   

Όπως έγινε δεκτό με την απόφαση ΣτΕ 2957/2015, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 31 του ν. 2800/2010 (Α΄ 41), κάθε πολίτης, ο οποίος μετέχει σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωση προσώπων που κινδυνεύουν, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή του σε άμεσο και προφανή κίνδυνο, εισάγεται καθ΄ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις, μετά από αίτησή του, στη Σχολή Πυροσβεστών, εφ΄ όσον διαθέτει τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα, πλην του αναστήματος.

Στο πεδίο εφαρμογής της επίμαχης διατάξεως εμπίπτουν κατά το Δικαστήριο και οι εποχικοί πυροσβέστες, ακόμη και για πράξεις, οι οποίες ανάγονται σε εκτέλεση της υπηρεσίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι η με τη θέλησή τους έκθεση της ζωής τους σε άμεσο και προφανή κίνδυνο υπερβαίνει εμφανώς την ευσυνείδητη άσκηση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος. Τούτο συνάγεται όχι μόνο από τη γραμματική διατύπωση της ως άνω διατάξεως, η οποία δεν διακρίνει, καταλαμβάνοντας συνεπώς κάθε πολίτη -είτε συνδέεται με ειδική σχέση με το Πυροσβεστικό Σώμα, όπως όταν υπηρετεί ως εποχικός πυροσβέστης είτε όχι- αλλά και από την εισηγητική έκθεση του νόμου (ν. 2800/2000).

Ειδικότερα, η εισαγωγή στο Πυροσβεστικό Σώμα εποχικών πυροσβεστών, που εξέθεσαν υπό τις ανωτέρω συνθήκες τη ζωή τους σε κίνδυνο, θάλπει, κατά την απόφαση, τον σκοπό της ανταμοιβής των ατόμων που διακρίνονται για τη γενναιοφροσύνη τους και την κοινωνική τους προσφορά, διότι και αυτοί, υπερβαίνοντας εμφανώς την ευσυνείδητη άσκηση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος, διακρίθηκαν για τη γενναιοφροσύνη και την κοινωνική προσφορά τους, όπως οι απλοί πολίτες, που αποκλίνοντας εμφανώς από την αναμενόμενη απ΄ αυτούς συμπεριφορά, εξέθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ερμηνευομένη με τον τρόπο αυτό η επίμαχη διάταξη θάλπει και τον σκοπό της αξιοποίησης από το Πυροσβεστικό Σώμα, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, των ιδιαίτερων ηθικών και ψυχικών προσόντων αυτών που εξέθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο, ο σκοπός δε αυτός εξυπηρετείται, κατά μείζονα λόγο, από την εισαγωγή στο Πυροσβεστικό Σώμα των εποχικών πυροσβεστών, δεδομένου ότι αυτοί έχουν ήδη εκδηλώσει έμπρακτα την επιθυμία τους ν΄ ασκήσουν τα καθήκοντα του πυροσβέστη, έχουν δε αποκτήσει και μεγαλύτερη ή μικρότερη πείρα σε αυτά.

Εν προκειμένω, με την υπό κρίση έφεση ζητήθηκε η εξαφάνιση προηγουμένης αποφάσεως του διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απερρίφθη αίτηση ακυρώσεως του ενδιαφερομένου κατ΄ αρνητικής απαντήσεως του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού του οικείου Κλάδου Υποστήριξης του Αρχηγείου ΠΣ, με την οποία είχε απορριφθεί αίτησή του, έτους 2007, να εισαχθεί καθ΄ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις στη Σχολή Πυροσβεστών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2800/2000.

Συγκεκριμένα, ο εκκαλών είχε εργασθεί ως εποχικός πυροσβέστης κατά περιόδους, από το έτος 2001 έως το έτος 2008, για τις ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και με αίτησή του προς το Αρχηγείο ΠΣ, ζήτησε διεξαγωγή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του ν. 2800/2000, επικαλούμενος τη συμμετοχή του, μετά από κλήση της Υπηρεσίας του, στην κατάσβεση πυρκαγιάς στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, το καλοκαίρι 2007, κατά τη διάρκεια της οποίας εργάστηκε κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, λόγω του ύψους της φωτιάς, της αποπνικτικής ατμόσφαιρας και των εκρήξεων από ναρκοπέδια, με συνέπεια να τραυματιστεί, ισχυριζόμενος ότι δικαιούται, ως εκ τούτου, να εισαχθεί κατ΄ εξαίρεση στη Σχολή Πυροσβεστών.

foties

Σε απάντηση στην αίτησή του αυτή εκδόθηκε πράξη του Διευθυντή Δ/νσης Προσωπικού του οικείου Κλάδου Υποστήριξης Αρχηγείου ΠΣ, με την οποία απερρίφθη το αίτημά του με την εξής αιτιολογία: «Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική, σας γνωρίζουμε προς ενημέρωσή σας ότι η επέμβαση στην πυρκαγιά έγινε στο πλαίσιο των καθηκόντων των υπαλλήλων (πδ 124/2003) υπό τις διαταγές και την παρακολούθηση Αξιωματικών και υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε κίνδυνος από την έλλειψη Μέτρων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)».

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η ως άνω αιτιολογία της προσβληθείσας πράξεως είναι μη νόμιμη, διότι το γεγονός ότι ο εκκαλών προέβη ενδεχομένως στις επίμαχες ενέργειες, εν όσω ασκούσε τα καθήκοντά του ως εποχικός πυροσβέστης, δεν αρκεί για ν΄ αποκλεισθεί από το πεδίο εφαρμογής της επίμαχης διατάξεως, ενώ ούτε το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε κίνδυνος από την έλλειψη Μέτρων Ατομικής Προστασίας αρκεί, από μόνο του, για να οδηγήσει στο αποτέλεσμα αυτό.

Συνεπώς, η Διοίκηση, μετά την υποβολή του αιτήματος του εκκαλούντος, όφειλε να διατάξει διενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 31 του ν. 2800/2000, δηλαδή αν ο ενδιαφερόμενος εξέθεσε με τη θέλησή του τη ζωή του σε άμεσο και προφανή κίνδυνο, υπερβαίνοντας εμφανώς την ευσυνείδητη άσκηση του υπηρεσιακού του καθήκοντος. Εξ αιτίας ωστόσο της σπουδαιότητας του ζητήματος της ερμηνείας του άρθρου 31 του ν. 2800/2000 και της σχετικής αντίθετης νομολογίας (βλ. ΣτΕ 375/2010, 1567/2009), το Δικαστήριο αποφάσισε την παραπομπή της υποθέσεως προς εκδίκαση στη μείζονα (επταμελή) σύνθεση του Τμήματος, από το οποίο και αναμένεται η κρίση επί του θέματος.

 

Σόφη Παυλάκη, Δικηγόρος
sofiap@nb.org

dasopyrosvesi

________________________________

Βλ. ΣτΕ 2957/2015 (Τμ. Γ΄) σε περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 4/2015 (www.nbonline.gr). Το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά η απόφαση αποτελείται από τις διατάξεις των άρθρων 31 ν. 2800/2000 (Α΄ 41), 1 και 3 του πδ/τος 314/1998 (Α΄ 217) και από το πδ/γμα 124/2003.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Άρθρο 31 ν. 2800/2000 (Α΄ 41): «Κατάταξη στις Σχολές Αστυφυλάκων και Πυροσβεστών πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις. Όποιος συμμετέχει ενεργά στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών σοβαρών εγκληματικών πράξεων ή σε αστυνομική επιχείρηση προς πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος ή σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωση κινδυνευόντων προσώπων, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή του σε κίνδυνο, εισάγεται καθ΄ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις, μετά από αίτησή του, στη Σχολή Αστυφυλάκων ή Πυροσβεστών, εφόσον διαθέτει τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα, πλην του αναστήματος. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση, που ενεργείται μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος».

Εισηγητική έκθεση ν. 2800/2000: «Με την πιο πάνω διάταξη παρέχεται η δυνατότητα να εισάγονται στις Σχολές Αστυφυλάκων και Πυροσβεστών, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, οι πολίτες που συμμετέχουν ενεργά σε καταδίωξη ή σύλληψη δραστών σοβαρών εγκληματικών πράξεων ή σε αστυνομική επιχείρηση προς πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος ή σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωση ανθρώπων που κινδυνεύουν και με τις πράξεις τους αυτές “αποδεδειγμένα εκθέτουν τον εαυτό τους σε άμεσο και προφανή κίνδυνο”. Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι “αφ΄ ενός μεν να ανταμείψει και να τιμήσει τα άτομα που διακρίνονται για τη γενναιοφροσύνη τους και την κοινωνική και εθνική τους προσφορά, αφ΄ ετέρου δε να αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα ηθικά και ψυχικά τους προσόντα μέσα στους κόλπους των Σωμάτων Ασφαλείας, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος».

Άρθρο 1 του πδ/τος 314/1998 (Α΄ 217): «1. Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης είναι προσωπικό, που προσλαμβάνεται κατά τη θερινή περίοδο που διαρκεί από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και επικουρεί τους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στο έργο τους. 2. Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις: α) Εκπαιδεύονται στην Υπηρεσία για την οποία προσλαμβάνονται, για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο … β) Βοηθούν τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας, που προσλαμβάνονται, στο έργο τους και στελεχώνουν τα πυροφυλάκια … γ) Εργάζονται κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που ισχύει και για το πυροσβεστικό προσωπικό της Υπηρεσίας, στην οποία προσλαμβάνονται, ασκούν δε κατ΄ αρχήν τα καθήκοντά τους στην περιφέρεια αρμοδιότητας αυτής, εκτός και αν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, οπότε μπορεί να απασχολούνται και εκτός περιφέρειας, όπου επεμβαίνει η Υπηρεσία τους. Κατ΄ εξαίρεση το προσωπικό αυτής της κατηγορίας, όταν στελεχώνει τα αερομεταφερόμενα πεζοπόρα τμήματα, παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλη την επικράτεια. δ) Μετά τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, όχι όμως για λόγους καταγγελίας της σύμβασης, μπορούν να παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους πυροσβεστική υπηρεσία …».

Άρθρο 3 του πδ/τος 314/1998 (Α΄ 217): «Στους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης: α) Απονέμονται οι υλικές και ηθικές αμοιβές, που προβλέπονται και για το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός της επ΄ ανδραγαθία προαγωγής».

.

dasarxeio.comΚατηγορίεςΑπασχόληση, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: