Εγκύκλιος: «Δημοσίευση των Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων (ΔΑΔ) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης»

logo dasikis

Σε εγκύκλιο που υπογράφει η Γενική Γραμματέας του υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την δεύτερη μέσα στο τελευταίο δεκαπενθήμερο, παρέχονται οδηγίες στις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων σχετικά με την δημοσίευση των Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων (Δ.Α.Δ.) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αναλυτικά ολόκληρη η εγκύκλιος

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 139327/1834

Θέμα: «Δημοσίευση των Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων (ΔΑΔ) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης»

Επί του αντικειμένου του θέματος παρέχουμε την κάτωθι οδηγία: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία (ΣτΕ 980/2015, 4690/2015, 561/2012 κ.ά.), οι δασικές αστυνομικές διατάξεις που εκδίδονται κατ’ εφαρμογήν των οικείων διατάξεων της δασικής νομοθεσίας (άρθρα 66, 103 παρ. 1, 104, 105 παρ. 1., 113 παρ. 1, 258 παρ. 5) του δασικού κώδικα (νομοθετικό διάταγμα 86/1969) ως ισχύει, είναι διοικητικές πράξεις που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και απαιτείται, προκειμένου ν’ αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση, να λάβουν την κατά το νόμιμο τρόπο δημοσίευσή τους.

Από τα άρθρα 42 παρ. 1 και 35 παρ. 1 του Συντάγματος συνάγεται η βασική αρχή ότι για την τελείωση των τυπικών νόμων, των Προεδρικών Διαταγμάτων, καθώς και των λοιπών κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικών πράξεων, απαιτείται, ως συστατικό στοιχείο του κύρους τους, η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στο δε άρθρο 5 παρ. 2 στοιχείο θ’ του νόμου 3469/2006 ορίζεται ότι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μεταξύ άλλων, οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου, των Υπουργών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Διοίκησης, εφόσον η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει άλλον ειδικότερο τρόπο δημοσίευσης. Στο δε άρθρο 8 παρ. 1 στοιχείο η’ του ιδίου νόμου ορίζεται ότι δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι κανονιστικές πράξεις για τις οποίες προβλέπεται εκ της κείμενης νομοθεσίας ειδική διαδικασία δημοσίευσης ή γνωστοποίησης. Σχετική με τα ανωτέρω νομολογία: ΣτΕ 2915/2012, Ολ 87/2011, 1287/2008 κ.ά. Οι κανονιστικές πράξεις που δεν έχουν δημοσιευθεί είναι ανυπόστατες και, επομένως, δεν παράγουν έννομες συνέπειες, όμως, ως εκ της φύσεως και του περιεχομένου τους, αλλά και για λόγους ασφαλείας του δικαίου είναι εν πάση περιπτώσει ακυρωτέες προς αποφυγή του ενδεχομένου της εφαρμογής τους στο μέλλον (ΣτΕ Ολ 87/2011, 1609/2012, 1080/2013). Μόνο η δημοσίευση, κατά το πλήρες περιεχόμενο των κανονιστικών αποφάσεων τους προσδίδει νόμιμη υπόσταση σε αυτές (ΣτΕ 33/2009, 256/2007, 3/2006, 1788/2004,    2200/2003,    3195/2000,    187/1998, ΣτΕ Ολ 3136/1989).

Εκ των ανωτέρω προκύπτει η υποχρέωση της διοίκησης ν’ αποστέλλει προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τις δασικές αστυνομικές διατάξεις που εκδίδει, δεδομένου ότι αποτελούν κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικές πράξεις και υφίσταται υποχρέωση, εφόσον δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη δημοσίευσής τους ή γνωστοποίησής τους στις σχετικές διατάξεις διά των οποίων εκδίδονται, να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικώς για τις περιπτώσεις των Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (ΔΑΔ) του άρθρου 66 του νομοθετικού διατάγματος 86/1969 και συμφώνως των οριζομένων στην παράγραφο 4 αυτού, προβλέπεται τρόπος δημοσίευσης των ΔΑΔ διά τοιχοκολλήσεως στο δημοτικό κατάστημα του οικείου ΟΤΑ, με υποχρέωση όμως ευρύτερης δημοσιότητάς τους με μέριμνα του αρμοδίου Δασάρχη (ή του Δ/ντη Δασών εάν στο νομό δεν υφίσταται Δασαρχείο), είτε διά του Τύπου είτε δι’ άλλου πρόσφορου μέσου. Εν προκειμένω, και με δεδομένο ότι εκ της διατάξεως προβλέπεται τρόπος δημοσίευσης, καθώς και ότι η ευρύτερη δημοσιότητα των συγκεκριμένων ΔΑΔ, ως επιπρόσθετος τρόπος γνωστοποίησής τους, επιτυγχάνεται με την ανάρτηση στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (νόμος 3861/2010), δεν απαιτείται να δημοσιεύονται αυτές στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, όπως επιβάλλεται για τις κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικές πράξεις, αφού ικανοποιείται η προϋπόθεση της δημοσίευσής τους και της ευρύτερης δημοσιότητάς τους, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη. Αντιστοίχως τούτων, το περιεχόμενο της αριθ. 137981/1424/18-3-2016 (ΑΔΑ: ΩΜΓΤ4653Π8-303) εγκυκλίου δ/γής, που αναφέρεται στην επίτευξη της ευρύτερης δημοσιότητας διά της δημοσίευσης των συγκεκριμένων ΔΑΔ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δε βρίσκει πεδίο εφαρμογής.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησής σας για την εφαρμογή της.

Γενική Γραμματέας
Χριστίνα Μπαριτάκη

Σχετικό αρχείο:

.

.

.

.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: