«Περί χορηγήσεως από τον οικείο Δασάρχη πιστοποιητικού για τον οριστικό και αμετάκλητο χαρακτήρα εκτάσεως»

egk

Με την υπ΄αριθμ. 138626/1668/6-4-2016 εγκύκλιο που υπογράφεται από την Γ.Γ του ΥΠΕΝ διαβιβάζεται στις δασικές υπηρεσίες γνωμοδοτικό έγγραφο  του Πάρεδρου ΝΣΚ κ. Βασ. Κορκίζογλου, και παρέχεται η κάτωθι οδηγία:

«Κατ’ εφαρμογήν της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, χορηγείται από τον οικείο Δασάρχη πιστοποιητικό για τον οριστικό και αμετάκλητο χαρακτήρα έκτασης, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη, συναρτάται με την αίτηση του έχοντος
έννομο συμφέρον. 

»Ωστόσο, εφόσον η διαδικασία της Πράξης χαρακτηρισμού έχει περαιωθεί, και προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης σε σχέση με την ενημέρωση του ενδιαφερομένου περί του οριστικού και αμετάκλητου χαρακτήρα της έκτασης, μπορεί ο Δασάρχης ή ο Δ/ντής Δασών (άνευ Δασαρχείου) να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο ως προς την έκβαση της υπόθεσης (για τον
οριστικό και αμετάκλητο χαρακτήρα της έκτασης), καθώς και για τις δεσμεύσεις που τυχόν υπάρχουν για την έκταση εν σχέσει με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Το παρόν έγγραφο αρκεί για την πληρότητα του φακέλου της υπόθεσης, δεδομένου ότι το πιστοποιητικό δεν αποτελεί διοικητική πράξη, με την οποία θεσπίζονται και επιβάλλονται υποχρεώσεις για τους ιδιώτες, αλλά
έγγραφο πιστοποίησης του οριστικού και αμετάκλητου χαρακτήρα έκτασης, και στις περιπτώσεις που δε ζητείται, μπορεί να υπάρξει γνωστοποίηση περί του χαρακτήρα της έκτασης και των εκ του νόμου συνεπειών».

Σχετικό αρχείο:

Εγκύκλιος 138626/1668/6-4-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΩΛ4653Π8-17Δ) «Περί χορηγήσεως από τον οικείο Δασάρχη πιστοποιητικού για τον οριστικό και αμετάκλητο χαρακτήρα εκτάσεως»

.

.

.

.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: