Διεύθυνση Δασών Χίου: Εφαρμογή Κανονισμού Ξυλείας της Ε.Ε.

tok tok

Έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Χίου σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας της Ε.Ε.

 

ΘΕΜΑ : Εγγραφή στο «Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων» του Κανονισμού Ξυλείας.

ΣΧΕΤ. :  α) Η αριθ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ/2872/Β’/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση. (ΑΔΑ: 7ΙΡ64653Π8-ΥΛΝ)

β) Οι αριθ. 134382/5229/30-12-2015, 134387/165/12-01-2016 και 134389/181/13-01-2016 Εγκύκλιοι του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΑΔΑ: 6ΔΩΧ4653Π8-ΚΗΟ), (ΑΔΑ: 7ΝΝΝ4653Π8-3ΚΙ), (ΑΔΑ: ΨΡΤΒ4653Π8-ΗΑ1). 

γ) Τα αριθ. 10353/12-2-2016, 13293/23-2-2016 και 13967/25-2-2016 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Με το παρόν έγγραφο και κατόπιν των ανωτέρω (β) σχετικών εγκυκλίων, που αφορούν στην εφαρμογή της (α) σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία τέθηκε σε εφαρμογή ο «Κανονισμός ξυλείας», που θεσπίζει τις υποχρεώσεις των Φορέων Εκμετάλλευσης και των Εμπόρων που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας, προκειμένου να αντιμετωπισθεί και να καταπολεμηθεί η παράνομη διακίνηση και εμπορία ξυλείας και των προϊόντων αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας ενημερώνουμε ότι:

1) Στο «Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης» καταχωρούνται οι επιχειρήσεις (κάθε  νομικής  μορφής  ή  και  φυσικά  πρόσωπα)  που εισάγουν,  διαθέτουν  και πωλούν ξυλεία  και προϊόντα  ξυλείας από τρίτες χώρες στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι παραγωγοί δασικών προϊόντων, όπως οι δασικοί συνεταιρισμοί, οι ιδιώτες δασοκτήμονες και οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών (π.χ. ΟΤΑ, Μονές, κ.λ.π.).

2) Στο «Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων» καταχωρούνται οι επιχειρήσεις (κάθε νομικής μορφής ή και φυσικά πρόσωπα) που ασκούν εμπορική δραστηριότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας, που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά.

3) Για την περιοχή του  Ν. ΧΙΟΥ Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας είναι η Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 18538 Πειραιάς), η οποία έχει την υποχρέωση σύνταξης και τήρησης των Μητρώων του κανονισμού Ξυλείας, για τις εν λόγω περιοχές.

Ύστερα από τα ανωτέρω και δεδομένου ότι η δραστηριότητά σας ή των μελών σας εμπίπτει στις υπόχρεες για εγγραφή στο «Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης» ή «Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων» ή και στα δύο μητρώα του Κανονισμού Ξυλείας, που τηρούνται από τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, παρακαλείσθε όπως έως την 31η Μαΐου 2016 υποβάλλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώρησή σας στα Μητρώα Κανονισμού Ξυλείας.

Σε αντίθετη περίπτωση, η παράλειψη από μέρους σας να εγγραφείτε στα εν λόγω Μητρώα, μέχρι την 28η Ιουνίου 2016 επισείει διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων (700 €) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 9 της (α) σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Για οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Δασών Χίου, κ. Ανθυμίδου Μάρθα δασοπόνο, τηλέφωνο 2271043333.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥ

.

.

.

.ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: