ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – Ανάπτυξη Μεθοδολογίας, Στρατηγικών & Πολιτικής

Richard – Nicolas Lacroix

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Ανάπτυξη Μεθοδολογίας, Στρατηγικών & Πολιτικής

(ISBN: 978-960-272-706-5, σελ. 336, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη Αθήνα, 2010)

prasines_promithies

Οι πράσινες προμήθειες συνιστούν σήμερα ένα από τα κυριότερα πεδία εφαρμογής δράσεων και πολιτικών για την ενθάρρυνση της χρήσεως φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Εν όψει των σοβαρών περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κόσμος (δραματική μείωση των φυσικών πόρων, υψηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, απώλεια της βιοποικιλότητας και συνολική υποβάθμιση του περιβάλλοντος), καθίσταται περισσότερο από ποτέ απαραίτητη η εξεύρεση τρόπων μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων του σύγχρονου τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης.

Η ανάπτυξη αγορών σχεδιασμένων βάσει πράσινων προμηθειών θα μπορούσε να εξασφαλίσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και να τους παράσχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει ενεργά τις πράσινες προμήθειες στον δημόσιο τομέα. Για την προώθηση αυτής της διαδικασίας καθορίζονται περιβαλλοντικά κριτήρια για χρήση σε προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών, τα οποία βασίζονται σε μία προσέγγιση κύκλου ζωής από τη χρήση πρώτων υλών και μεθόδων παραγωγής τους ως τις τελικές συσκευασίες που χρησιμοποιούνται και την τήρηση των όρων που αφορούν την επιστροφή των προϊόντων. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε περιπτώσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων, για τον αειφορικό σχεδιασμό των προμηθειών στον ιδιωτικό τομέα.

Η βιολογική γεωργία και η εν γένει βιολογική παραγωγή αγαθών κερδίζουν διαρκώς έδαφος και κάθε σκεπτόμενος πολίτης (παραγωγός ή καταναλωτής) είναι γνώστης της περιβαλλοντικής καταστροφής και της αναγκαιότητας της αειφορίας (sustainability). Το αντικείμενο του έργου για αειφορικό σχεδιασμό των προμηθειών στον ιδιωτικό τομέα απηχεί το γενικότερο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, που ασχολείται με σύγχρονα θέματα μάρκετινγκ, ποιότητας και προστασίας περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη σύγχρονη Εφοδιαστική (Logistics) και την περιβαλλοντική – τεχνοκρατική διαδικασία και πολιτική στη διακίνηση αγαθών.

Οι Πράσινες προμήθειες είναι ένα έργο που διακρίνεται σε έξι μέρη, με αφετηρία το πρώτο – εισαγωγικό μέρος, το οποίο πέραν του εννοιολογικού περιεχομένου του και της θεωρητικής προσέγγισης συνδέει την ιστορική αναδρομή με τη διεθνή εμπειρία. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η αειφορική ανάπτυξη και ο αειφορικός σχεδιασμός, σε συνδυασμό με γεωγραφικούς παράγοντες, τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας και οικονομικούς δείκτες, ενώ επιχειρείται και η εισαγωγή του αναγνώστη στη βιώσιμη παραγωγικότητα, στην πράσινη αγορά και στην αειφορική εφοδιαστική (πράσινες προμήθειες) σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Τα θέματα αυτά αναλύονται και στο τέταρτο μέρος του έργου, όπου καταγράφονται και οι σχετικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις πράσινες – αειφορικές συσκευασίες. Η εφαρμογή των πράσινων προμηθειών αποτελεί αντικείμενο του πέμπτου μέρους, ενώ αξιόλογη ανάπτυξη της μεθοδολογίας, των στρατηγικών και της πολιτικής των πράσινων προμηθειών συντελείται στο έκτο και τελευταίο μέρος του έργου.

Οι επιχειρήσεις του 21ου αι. με αειφορική προμηθευτική αλυσίδα είναι εκείνες, που μπορούν να ανταποκριθούν στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προσδοκίες των καταναλωτών παράλληλα με τους οικονομικούς στόχους των δραστηριοτήτων τους. Αυτό αναμένεται και από τον αναδυόμενο «πράσινο» χαρακτήρα της παραγωγικότητας, της αγοράς, του καταναλωτισμού και του συστήματος συσκευασιών και διαχείρισης αποβλήτων και από τη διαφαινόμενη χρήση οικονομικών δεικτών αειφορικής ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα οι στρατηγικές προμηθειών συχνά επικεντρώνονται, χωρίς λεπτομερή ανάλυση, στους μηχανισμούς και τη διάρθρωση των διαδικασιών υλοποίησης των προμηθειών αειφορικής ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών και στις συνέπειές τους ή στις δημόσιες προμήθειες. Το παρόν έργο φιλοδοξεί να καλύψει αυτή την ανάγκη, καθιστώντας κατανοητή τη μετάβαση από την ιστορική αναδρομή της αειφορικής προσέγγισης ως τις προοπτικές και δυνατότητες διεύρυνσης της εφαρμογής των πράσινων προμηθειών μετά από ολοκληρωμένο αειφορικό σχεδιασμό.

Πηγή: http://www.nb.orgΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: