Σε πιλοτική λειτουργία το forestryservice.gr

forestryservices_

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εκμετάλλευσης Δασών, υποσυστημάτων Μηχανολογικού εξοπλισμού, ζώων σύρσης, εργατικών ατυχημάτων, δασικών κτηρίων, δασικού οδικού δικτύου» ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας forestryservice.gr της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Στόχος της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι η συγκέντρωση πληροφοριών και δεδομένων για την σχετική νομοθεσία, για τις δημοπρασίες των δασικών υπηρεσιών καθώς και για τους δασικούς συνεταιρισμούς.

Το σύνολο της δαπάνης υλοποίησης του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων εξακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (50.614,50 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(23%) και βαρύνει τις πιστώσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2015» του Πράσινου Ταμείου. Ανάδοχος του έργου επιλέχθηκε με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό η εταιρεία LOGISMIA Α.ΚΑΤΣΙΚΑΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

Σχετικά αρχεία:

  • Απόφαση 129327/2872/30/9/2015 (ΑΔΑ: 7Θ5Ρ465ΦΘΗ-1ΦΨ) «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εκμετάλλευσης Δασών, υποσυστημάτων Μηχανολογικού εξοπλισμού, ζώων σύρσης, εργατικών ατυχημάτων, δασικών κτηρίων, δασικού οδικού δικτύου».
  • Απόφαση 131781/3727/14-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΡ8Ξ4653Π8-Ι84) «Ανάθεση εργασιών για Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης & Εκμετάλλευσης Δασών».

dasarxeio.comΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: