Ίδρυση ΠΜΣ «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας»

viopoikilotita biodiversity

Με απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύεται Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» το οποίο θα λειτουργήσει, από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017, στο Τμήμα Βιολογίας.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στους τομείς αιχμής που περιλαμβάνονται στο ευρύτερο φάσμα της Οικολογίας, με έμφαση στο χερσαίο περιβάλλον, της Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των εφαρμογών της επιστήμης της Οικολογίας.

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας».

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας, Δασολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής και Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι τέσσερα (4) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και έξι (6) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Διαβάστε την σχετική απόφαση ΕΔΩ

dasarxeio.comΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: