Υδρογεωπληροφορική, μοντελοποίηση & πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης υδάτινων πόρων

Το βιβλίο «ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΔΙΣΤΙΓΜΑ, είναι γραμμένος από τρεις δασολόγους. Συγγραφείς του βιβλίου είναι: ο Φώτης Μάρης, Αν. Καθηγητής και Αντιπρύτανης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Σπύρος Παπαρρίζος, υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) και ο Γιώργος Καράτζιος, Αν. Προϊστάμενος στο Δασαρχείο Κόνιτσας.

YDROGEOPONIKI MODELOPIOIHSI FINAL.cdrΌπως αναφέρεται στο πρόλογο του βιβλίου, στόχος του είναι να επικεντρωθεί στις πληροφορίες του νερού που προέρχονται από τις παρατηρήσεις της γης και τα λογισμικά, τα συστήματα και τις τεχνολογίες για τη βελτίωση της μοντελοποίησης των πληροφοριών για τους υδατικούς πόρους, την ανάλυση, την οπτικοποίηση και την κοινή χρήση τους.

Απευθύνεται κυρίως στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα της υδρογεωπληροφορικής καθώς και σε επιστήμονες που αναζητούν στοχευόμενες λύσεις στα προβλήματα της υδρολογίας, της υδραυλικής και περιβαλλοντικής μηχανικής για την αειφορική διαχείριση των υδάτων με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης και πληροφορικής.

Οι αναγνώστες θα εξοικειωθούν με τα μοντέλα που εφαρμόζονται σε συστήματα με βάση το νερό, θα αναπτύξουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες στην διαχείριση των υδάτων χρησιμοποιώντας τα σημαντικότερα υδρολογικά μοντέλα αξιοποιώντας τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών καθώς και διάφορα συστήματα πληροφόρησης και στήριξης αποφάσεων.

Η Υδρογεωπληροφορική προέρχεται από τη σύζευξη των 3 λέξεων: της υδρολογίας, της γης και της πληροφορικής και εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι αφορά ένα έντονα διεπιστημονικό πεδίο, το οποίο συνδέει το νερό και τα περιβαλλοντικά προβλήματα με διάφορες υπολογιστικές μεθόδους μοντελοποίησης και τις ραγδαία αναπτυσσόμενες τεχνολογίες της χωρικής πληροφορίας, των συστημάτων στήριξης αποφάσεων και της επικοινωνίας.

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 12 Κεφάλαια. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι σε κάθε κεφάλαιο πέρα από το θεωρητικό κομμάτι περιλαμβάνει αναλυτικά παραδείγματα για κάθε εφαρμογή που αποτελούν ένα πλήρη οδηγό για όποιον τα εφαρμόσει.

Το 1ο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια εισαγωγή στην ορολογία και τους στόχους που πραγματεύεται το συγκεκριμένο βιβλίο καθώς και τους τρόπους και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν προς την κατεύθυνσης της επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων.

Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στα δεδομένα (προέλευση και δομή) που χρησιμοποιούνται ως δεδομένα εισόδου (input data) προκειμένου να επιτευχθούν οι διάφορες υδρολογικές λειτουργίες.

Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφεται η αναλυτικά η διαδικασία του ελέγχου ομοιογένειας των μετεωρολογικών δεδομένων καθώς επίσης και η συμπλήρωση και επέκταση αυτών των χρονοσειρών.

Το 4ο κεφάλαιο αποτελεί ένα λεπτομερή οδηγό δημιουργίας επιφανειών με τη χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και γεωστατικών μεθόδων δημιουργίας επιφανειών.

Το 5ο κεφάλαιο αναδεικνύει την σημαντικότητα της διακριτικής ικανότητας (ανάλυσης) και γενικά της χωρικής μεταβλητότητας της κατά τη χρησιμοποίηση της σαν δεδομένο εισόδου στις διάφορες υδρολογικές διαδικασίες.

Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται μοντελοποίηση της εξατμισοδιαπνοής με τη χρησιμοποίηση πληροφοριακών συστημάτων.

Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται μοντελοποίηση της διήθησης σε συνδυασμό με διάφορες διαφορικές εξισώσεις.

Στο 8ο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην υδραυλική τραχύτητα και στους τρόπους υπολογισμού της.

Στο 9ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη μοντελοποίηση διάφορων υδρολογικών διαδικασιών με τη χρησιμοποίηση του εργαλείου ArcHydro και του προγράμματος ArcGIS.

Στο 10ο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια λεπτομερή αναφορά στη μη αυτόματη υδρολογική μοντελοποίηση μέσω του προγράμματος ArcGIS σε επίπεδο λεκάνης απορροής.

Το 11ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση του μοναδιαίου υδρογραφήματος με το συνδυασμό της μεθόδου του Clarke και τη χρήση των Γ.Σ.Π..

Στο 12ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πληροφοριακό σύστημα ολοκληρωμένης μελέτης διευθέτησης λεκανών απορροής Torrential-MIK, ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ τέλος παρουσιάζονται εκτενή παραδείγματα που αφορούν το συγκεκριμένο λογισμικό.

.

.

.ΚατηγορίεςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Εκπαίδευση - Επιμόρφωση, Υδατικοί πόροι

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: