Παρατηρήσεις του παρ. ΓΕΩΤΕΕ Ηπείρου – Νήσων για το ν/σ για τους Δασικούς Χάρτες

 

s_n

Παρατηρήσεις του Παραρτήματος ΓΕΩΤΕΕ Ηπείρου και Νήσων
σχετικά με την επικείμενη τροποποίηση του Ν. 3889/2010, ως προς τα άρθρα 13 έως 26*

Σχολιάζοντας το σχέδιο νόμου, όπως αυτό τέθηκε στην δημόσια διαβούλευση, σχετικά με τη επικείμενη τροποποίηση του Ν. 3889/2010, έχουμε να επισημάνουμε την γενικότερη θετική κατεύθυνση του ως προς την δυνατότητα επιλογής των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών (ΔΥ) είτε να αναλάβουν όλες τις σχετικές εργασίες (από την κατάρτιση μέχρι και την κύρωση των δασικών χαρτών) είτε να συνεχίσει η εκπόνησή τους από την ΕΚΧΑ ΑΕ, με την ουσιαστική εποπτεία των ΔΥ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω είναι η ταχεία εξασφάλιση και διάθεση πόρων για την άμεση στελέχωση, κατάρτιση και μηχανοργάνωση των ΔΥ με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό τόσο με τον τρόπου που περιγράφεται στην παρ. 8 του Άρθρου 13 όσο και με μόνιμο προσωπικό που θα χρειαστεί για την άρτια στελέχωση των αρμόδιων τμημάτων. 

Να τονιστεί επίσης η ανάγκη ουσιαστικής συνεργασίας των εμπλεκόμενων δημόσιων Υπηρεσιών (αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες και Δ/νσεις Πολιτικής Γης), προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα σφάλματα στην αποτύπωση των ορίων εποικιστικών εκτάσεων και οικισμών.

Επιπλέον αποτελεί επιτακτική ανάγκη η εξασφάλιση της δυνατότητας διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, όπως αναλυτικά αναφέρουμε παρακάτω.

Τέλος θα πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς η πρόταση της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων να «τρέχει» η ανάρτηση των δασικών χαρτών παράλληλα με την πρώτη ανάρτηση των κτηματογραφήσεων, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης όπως ενημερώνεται ατομικά για τα όρια της ιδιοκτησίας του, να ενημερώνεται ταυτόχρονα και για τον χαρακτήρα αυτής, προκειμένου να μειωθεί το κόστος για το δημόσιο και τον πολίτη. Παρακάτω παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας ανά άρθρο:

Άρθρο 13 (Κατάρτιση και θεώρηση δασικών χαρτών)

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα που οφείλει να υποβάλλει η Δ/νση Δασών προς τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και  Αγροπεριβάλλοντος, στην περίπτωση που οι εργασίες εκπονηθούν από την ΕΚΧΑ, μπορεί να περιλαμβάνει μόνο τις εργασίες συμπλήρωσης και διόρθωσης. Δεδομένου ότι η δημόσια διοίκηση οφείλει να έχει συνέπεια και συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει ασφαλιστική δικλείδα ως προς την ρητή δέσμευση (με τις αντίστοιχες κυρώσεις) ολοκλήρωσης της διαδικασίας, ανεξαρτήτως αλλαγής προϊσταμένων ή άλλων υπηρεσιακών κωλυμάτων. 

Ακόμη θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών που θα τεθούν στην διάθεση της Δ/νσης Δασών για να συνδράμουν στην ολοκλήρωση του έργου θα έχουν απαραίτητα την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία. Επίσης στην παράγραφο 8 θα πρέπει να παραταθεί το διάστημα απασχόλησης του προσωπικού που θα διατεθεί, έως δύο χρόνια, όπως ίσχυε έως τώρα. Στην αντίστοιχη απόφαση διάθεσης προσωπικού να προβλέπεται υποχρεωτικά η διατήρηση της έδρας τους, γιατί διαφορετικά θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις από τους προϊστάμενους των Δασαρχείων λόγω  σοβαρών ελλείψεων προσωπικού.

Επιπλέον προκειμένου να εξασφαλισθεί η ουσιαστική εποπτεία των ΔΥ στην περίπτωση που οι εργασίες εκτελούνται από την ΕΚΧΑ, θα πρέπει προβλέπεται ρητά ότι υποχρεωτικά οι παρατηρήσεις της Δ/νσης Δασών θα λαμβάνονται υπόψη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο Δασικός Χάρτης, δεν θα αναρτάται αν δεν έχει θεωρηθεί από τη Δ/νση Δασών, ενώ σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει οι εργασίες ελέγχου των μελετών, να γίνεται από ιδιώτες.

Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών που δίνει ο νόμος για τον έλεγχο και θεώρηση των δασικών χαρτών καθώς αυτές είναι ασφυκτικές για τις Δ/νσεις Δασών και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η υποβολή των παραδοτέων ανά ΟΤΑ και όχι  ανά Περιφερειακή Ενότητα

Στην περίπτωση που ο Δασικός Χάρτης έχει καταρτιστεί και θεωρηθεί στο παρελθόν χωρίς να έχει ακολουθήσει η διαδικασία ανάρτησης, αυτός θα πρέπει να επικαιροποιηθεί όχι μόνο με την αποτύπωση των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν μεταγενέστερα του χρόνου αρχικής θεώρησής του, αλλά και με τη διόρθωση λαθών που εντοπίζονται από τη Δ/νση Δασών ως προς την απόδοση χαρακτήρα των εκτάσεων, που λόγω του εξαιρετικά ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος δεν είχαν διορθωθεί κατά την πρώτη θεώρηση, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπήρχε το χρονικό περιθώριο για αυτοψίες.  

Άρθρο 14 (Ανάρτηση Δασικών Χαρτών)

Στα αναρτημένα στοιχεία, εκτός από τον δασικό χάρτη θα πρέπει να περιλαμβάνεται και ο πρόσφατος ορθοφωτοχάρτης, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να ενημερωθεί και τυχόν να ασκήσει αντίρρηση και για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι οποίες δεν αποτυπώνονται στον δασικό χάρτη, αλλά ενσωματώνονται στις «άλλης μορφής εκτάσεις». Το να περιληφθεί στα αναρτημένα στοιχεία ο ιστορικός  ορθοφωτοχάρτης, δεν έχει νόημα κατά την γνώμη μας, καθώς η απόδοση του χαρακτήρα των πολυγώνων αλλάζει με βάση και πρόσθετες πληροφορίες των μεταγενέστερων διοικητικών πράξεων (π.χ εποικισμός, ρυμοτομικά σχέδια, πράξεις χαρακτηρισμού, κλπ.), στοιχεία δηλαδή που δεν περιλαμβάνονται στον ιστορικό ορθοφωτοχάρτη. Τονίζουμε πάλι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, να γίνει ανά ΟΤΑ και όχι  ανά Περιφερειακή Ενότητα. Επίσης το ψηφιακό αντίγραφο του αναρτημένου Δασικού Χάρτη θα πρέπει να αποστέλλεται και στις κατά τόπους Δ/νσεις Πολιτικής Γης.

Άρθρο 15 (Δικαίωμα άσκησης αντίρρησης)

Όσον αφορά το δικαίωμα άσκησης αντιρρήσεων να διευκρινιστεί ότι δικαίωμα άσκησης αντίρρησης θα έχει και η Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

Άρθρο 17 (Επεξεργασία αντιρρήσεων – Κύρωση Δασικών Χαρτών)

Στις εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις κατά τη  διαδικασία ανάρτησης, δεν μπορεί η Δ/νση Δασών να προβεί σε διορθώσεις, αφού παρακάμπτεται η ενδικοφανής διαδικασία καθώς δεν λαμβάνει γνώση των διορθώσεων αυτών οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον που πιθανόν να διαφωνούσε με τις διορθώσεις αυτές. Επιπρόσθετα θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναδιατυπωθεί  η παρ. 8 καθώς ελλοχεύει κινδύνους η σύνδεση της κτηματογράφησης με την απόδοση χαρακτήρα.

Άρθρο 18 (Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων)

Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα στις ΕΠ.Ε.Α. να συμμετέχει όχι μόνο Δασολόγος από τη Δ/νση Συντονισμού ή τη Δ/νση Δασών όμορης Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και από όμορο Δασαρχείο, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό. Επίσης στην συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Α. να μετέχει ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και μόνο στην περίπτωση κολλήματος να μετέχει δικηγόρος παρ΄ εφέταις υποδεικνυόµενος από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.  

Άρθρο 20 (Συνέπειες κύρωσης )

Θα πρέπει να επιτρέπεται η αναμόρφωση του κυρωμένου Δασικού Χάρτη με διοικητικές πράξεις που έπρεπε να περιληφθούν ή που εσφαλμένα αποτυπώθηκαν ή αναγράφηκε εσφαλμένα η απόδοση του χαρακτήρα τους,  τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπει το σχέδιο νόμου, καθώς πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο του ανθρώπινου λάθους.

Τέλος θέτουμε τον προβληματισμό μας σχετικά με την εξέταση της δυνατότητας αναμόρφωσης του δασικού χάρτη ανά 15 ή 20 έτη με την προσθήκη ή διαγραφή εκτάσεων που θα υπάγονται ή μη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας δεδομένης της δυναμικής που έχουν οι χρήσεις γης.

ΓΕΩΤΕΕ παρ. ΗΠΕΙΡΟΥ και ΝΗΣΩΝ

* Συντάχθηκε πριν βγει στο φως της δημοσιότητας από την ιστοσελίδα της Βουλής η τελευταία έκδοσή του (π.χ. δεν τοποθετούμαστε αναφορικά με τις περιοχές που περικλείονται με ιώδη χρωματισμό), αλλά πάνω στο κείμενο που ήταν σε δημόσια διαβούλευση. Σε κάθε περίπτωση και αναφορικά με τις πρόσφατες δημοσιεύσεις διευκρινίζουμε ότι στο νομοσχέδιο αναφέρεται σαφώς που δεν εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία. Όλες οι  υπόλοιπες σαφώς εξακολουθούν να διέπονται από την δασική νομοθεσία, μέχρι την οριστική κύρωση του δασικού χάρτη και για τις περιοχές αυτές.ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: